Význam molekulárně genetického vyšetření i u pacientů s neuroblastomem v kojeneckém věku - kazuistika.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: XXVI. Neuroonkologie dětského věku

Číslo abstraktu: 222p

Autoři: MUDr. Aleš Vícha; MUDr. Josef Mališ

Úvod

Neuroblastom je maligní embryonální nádor dětského věku odvozený z nezralých a nediferencovaných buněk neurální lišty osídlujících především paravertebrální sympatická ganglia nebo dřeň nadledviny. Příčina jeho vzniku není jednoznačně prokázána.

Je druhým nejčastějším solidním nádorem dětského věku (po nádorech CNS). Věk nižší než 1,5 roku je významným příznivým prognostickým faktorem. Neuroblastom je charakterizován značnou biologickou variabilitou.

V současné době rozdělujeme neuroblastomy na základě prokázaných genetických změn do tří biologických podskupin. Příznivé, do které řadíme aneuploidní (nejčastěji triploidní) neuroblastomy, typické jsou změny celých chromozomů (ztráta chromozómu 3, 4, 9, 11, 14 a zisk chromozómů 6, 7, 17, 18) (podskupina 1). Další dvě skupiny jsou nepříznivé s delecí llq a bez amplifikace N-myc onkogenu (podskupina 2A) nebo s amplifikací N-myc a delecí lp36 (podskupina 2B). Zmnožení 17q je nejčastější změnou u podskupin 2A a 2B. Tato klasifikace byla ustanovena Broderem, podobnou klasifikaci vytvořila Lastowska. K průkazu genetických změn u neuroblastomu (delecí a amplifikací) využíváme FISH, CGH a MLPA techniku, které nám umožní zařadit pacienta do správné biologické prognostické skupiny.


Metodika

Zde bychom rádi prezentovali netypický molekulárně biologický nález u pacientky kojeneckého věku (7 měsíců) s amplifikací MYCN onkogenu. U pacientky byla prokázána rozsáhlá tumorozní expanze retroperitonea zasahující do malé pánve, kraniálně se šířící a vyplňující dolní mediastinum. Histologicky byl prokázán nízce diferencovaný neuroblastom. Tkáň nádoru byla aneuploidní DI = 1,2. U pacientky jsme prokázali amplifikaci MYCN onkogenu (FISH). Vzhledem k rozsahu onemocnění a přítomnosti amplifikace MYCN pacientka zahájila léčbu pomocí HR-NBL E-SIOP protokolu.


Výsledky

Tkáň nádoru jsme vyšetřili pomocí MLPA a CGH techniky. Prokázali jsme zmnožení celých chromozómů 2, 7, 17 a amplifikací MYCN, bez přítomnosti segmentálních změn typických pro nepříznivé biologické skupiny.


Závěr

Takový nález je velice vzácný. V literatuře je uvedeno, že tito pacienti mají lepší prognózu než pacienti s amplifikací MYCN a segmentálními změnami, ale výrazně horší něž pacienti pouze se segmentálními změnami. Tato kazuistika ukazuje význam molekulárně genetického vyšetření i u pacientů kojeneckého věku.

Projekt byl podpořen: VZFNM 0064203

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009