Význam nádorových markerů a zobrazovacích metod pro časný záchyt relapsu u nemocných s gynekologickými malignitami

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: 11. Pokroky v klinické diagnostice zhoubných nádorů

Číslo abstraktu: 051

Autoři: Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA; Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.; MUDr. Pavla Šormová; MUDr. Markéta Pražáková; MUDr. Jan Záhlava; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Cíl studie: Cílem studie bylo srovnání diagnostické přesnosti zobrazovacích metod (USG, TSV USG, CT, PET/CT) a rutinních nádorových markerů pro časný záchyt relapsu gynekologických malignit v průběhu dispenzární péče po primární terapii. Metodika: Po skončené primární terapii bylo v průběhu dvou let na RTO FN Plzeň sledováno celkem 56 nemocných s gynekologickými malignitami: 36 nemocných s epitelovými nádory ovaria a 20 nemocných s nádory děložního těla či cervixu. U těchto pacientek byly pravidelně stanovovány rutinní nádorové markery a prováděna kontrolní vyšetření pomocí zobrazovacích metod (USG, TSV USG, CT, PET/CT). Byly vyhodnoceny senzitivity (SN) a specificity (SP) rutinních nádorových markerů a zobrazovacích metod pro časný záchyt relapsu.


Výsledky: Pro gynekologické malignity jako celek je ze zobrazovacích metod nejpřínosnější stanovení PET/CT (SN 93%, SP 93%), nejméně přínosné USG vyšetření (SN 40%, SP 33%). Nejlepším nádorovým markerem bylo stanovení CA 125 (SN 78%, SP 80%). Pro skupinu nemocných s epitelovými nádory ovarií, bylo dosaženo stejných výsledků: ze zobrazovacích metod má největší přínos PET/CT vyšetření (SN 90%,SP 100%), nejméně přínosné je USG vyšetření (SN 39%,SP 33%). Nejlepším nádorovým markerem bylo opět stanovení CA 125 (SN 81%,SP 88%). Při vzájemném srovnání nádorových markerů při fixní 95% SP bylo u gynekologických malignit jako celku nejvyšších senzitivit dosaženo u CA 125 (SN 84%) a thymidinkinázy (SN 75%). Pro ovariální karcinom bylo dosaženo stejných výsledků: CA 125 (SN 88%), thymidinikináza (SN 72%). Thymidinkináza má rovněž prognostický význam, což bude demonstrováno formou několika kazuistik.


Závěr: Pro časný záchyt relapsu u gynekologických malignit a to zvláště epitelových nádorů ovarií se jako optimální jeví provedení PET/CT vyšetření v kombinaci se stanovováním nádorových markerů CA 125 a thymidinkinázy. Práce na tomto projektu je podporována výzkumným záměrem MSM 0021620819, Náhrada a podpora některých životně důležitých orgánů, LF UK v Plzni.


Práce na tomto projektu je podporována výzkumným záměrem MSM 0021620819, Náhrada a podpora některých životně důležitých orgánů, LF UK v Plzni.

Datum přednesení příspěvku: 30. 11. 2007