VÝZNAM TYPU MUTACE GENU KRAS PRO PREDIKCI EFEKTU LÉČBY BEVACIZUMABEM U PACIENTŮ S METASTATICKÝM KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XVI. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: XVI/ 127

Autoři: MUDr. Ondřej Fiala; prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; MUDr. Beatrice Mohelníková-Duchoňová; MUDr. Vít Martin Matějka; Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA; MUDr. Jana Kulhánková; MUDr. Marie Bartoušková; Mgr. Zbyněk Bortlíček; MUDr. Václav Liška, Ph.D.; Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Východiska:

Mutace genu KRAS se vyskytují u cca 35–45 % pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC). Představují negativní prognostický faktor a rovněž významný prediktivní biomarker, který predikuje rezistenci k léčbě anti-EGFR monoklonálními protilátkami (cetuximab, panitumumab). Souvislost mutace genu KRAS se stimulací angiogeneze byla v minulosti prokázána, nicméně význam této mutace pro predikci efektu antiangiogenní cílené léčby dosud prokázán nebyl. Cílem této práce bylo zhodnocení prediktivního významu typu mutace genu KRAS u pacientů s mCRC léčených bevacizumabem.

Pacienti a metody:

Do retrospektivní studie bylo zařazeno celkem 358 pacientů s mCRC léčených bevacizumabem, kteří byli vyšetřeni na přítomnost mutace KRAS. Soubor zahrnoval 135 pacientů s mutací genu KRAS a 223 pacientů s wild-type KRAS genem. Zdrojem klinických dat pacientů byl registr CORECT.

Výsledky:

Mediány přežití bez progrese (PFS) a celkového přežití (OS) u pacientů s mutací KRAS byl 9,2 a 22,8 vs. 10,8 a 29,2 měsíce u pacientů s wild-type KRAS genem (p = 0,309 a p = 0,003). Nejkratšího přežití bylo dosaženo u pacientů s mutací KRAS G12V a G12A (souhrnně G12V/ A). Mediány PFS a OS u pacientů s mutací G12V/ A KRAS byly 6,6 a 16,8 vs. 11,6 a 26,3 měsíce u pacientů s jiným typem KRAS mutace (p < 0,001 a p < 0,001).

Závěr:

Hodnocení významu mutací genu KRAS bez ohledu na typ ukázalo významně kratší OS, potvrdil se tak negativní prognostický význam této mutace. Prokázali jsme významný rozdíl v efektu léčby bevacizumabem u pacientů s G12A/ V KRAS a jiným typem KRAS mutace. Mutace G12A/ V KRAS predikují významně kratší PFS i OS. Tato retrospektivní analýza ukazuje na možnost, že typ mutace KRAS má prediktivní význam u pacientů s mCRC léčených bevacizumabem.

Práce byla podpořena MZ ČR – RVO (FN Plzeň – FNPl, 00669806), IGA MZ ČR 14329 a projektem ED2.1.00/ 03.0076 Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015