Webový portál pro analýzu a interpretaci populačních onkologických dat dostupných v ČR

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: Národní onkologický registr

Číslo abstraktu: 235

Autoři: RNDr. Jan Mužík, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D.; Mgr. Jana Koptíková, Ph.D.; P. Pavliš; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Úvod
Centrum biostatistiky a analýz společně s Masarykovým onkologickým ústavem vyvinulo interaktivní informační systém a analytický nástroj SVOD (Systém pro Vizualizaci Onkologických Dat), který slouží k analýzám a prezentaci především dat Národního onkologického registru. Tento software získal ve spolupráci s ÚZIS MZ ČR další reprezentativní export dat a dnes zpřístupňuje data všech diagnostických skupin od pacientů diagnostikovaných od roku 1977 do roku 2002. Software SVOD je schopen analyzovat jak epidemiologickou tak klinickou část databáze NOR a nabízí i libovolnou agregaci dat přes regiony, časové periody, klinická stádia apod. Analytické a prezentační nástroje nabízejí analýzy přímočaře a bez bariér, řada výstupů je automatizovaných. Jediným problémem pro tento systém je fakt, že jde o lokální nástroj, dosud bez možnosti připojení na centrální databázi NOR. Logicky tak vázne distribuce nejen pro odbornou veřejnost, ale není vyřešena ani dostupnost běžných analýz pro „onkologicky laické“ uživatele.
Z tohoto důvodu se autoři SW SVOD rozhodli pro zásadní vývojovou změnu a připravili on-line dostupnou formu software, ve kterém může uživatel realizovat výpočty i prezentace odkudkoli, kde se dokáže připojit k internetu. Odpadají tak zdržující distribuce software, problematické lokální instalace a data se i s příslušným komentářem a grafickou podporou stávají obecně dostupná.
Je samozřejmé, že touto formou je možné zviditelnit pouze data kvalitní s bezpečnou interpretací. Mezi takové údaje jistě patři popisné epidemiologické charakteristiky, trendy epidemiologických parametrů a regionální přehledy o incidenci a mortalitě zhoubných nádorových onemocnění. Naopak internetová forma software SVOD neumožňuje analýzu klinické části hlášenky NOR, analýzu přežití a jakákoli srovnání identifikující zdravotnická zařízení. Tyto analýzy – pokud budou v této formě zpřístupněny – musí být podloženy schválením odbornou veřejností a budou určeny pouze pro odborníky s příslušnými přístupovými právy.
Prezentace tohoto nového webového portálu tak přináší novou kvalitu do analýz a interpretace onkologických dat. Webový portál slouží jako informační platforma především pro epidemiologii nádorů, přidaná hodnota původního systému SVOD zůstává v jeho grafických a analytických funkcích. Klinická data z databáze NOR lze nadále analyzovat pouze v lokálně instalovaném software.

Obsah webového zpravodajství SVOD
Webové zpravodajství SVOD naleznete na adrese http://www.cba.muni.cz/svod/, cílem první verze je poskytovat především ucelené informace o epidemiologii nádorů v České republice. Veškeré údaje budou prezentovány jak v grafické, tak i v tabulkové formě. Klíčové analýzy pokrývají následující témata:
Incidence
  • absolutní počty případů, počty případů na 100 000 obyvatel, věkově standardizovaná incidence na evropský a světový standard
Mortalita
  • absolutní počty zemřelých na diagnózu, počty zemřelých na 100000 obyvatel, věkově standardizovaná mortalita na evropský a světový standard
Srovnání se zahraničím
  • srovnání hodnot ČR s celosvětovými údaji – mezinárodní studie GLOBOCAN 2002
Regionální přehledy
  • základní epidemiologické údaje (incidence a mortalita) v jednotlivých krajích ČR a možnost jejich vzájemného srovnání
Klinická stádia
  • absolutní počty, počty na 100000 obyvatel a podíl případů dle klinických stádií
Věková struktura nemocných
  • počty a podíl pacientů a zemřelých ve věkových kategoriích, věkově specifická incidence a mortalita
Srovnávací standardy
  • srovnání hodnot vybraného kraje s maximálními a minimálními hodnotami dosaženými ve všech krajích a s hodnotou ČR:„benchmarking“ epidemiologických dat.

V současné době jsou k dispozici data všech 88 diagnóz zhoubných nádorů (ZN) a 3 diagnóz nezhoubných za období 1977-2002, celkově přes 1 200 000 záznamů.

Technická realizace webového portálu
Webový portál je fyzicky provozován na dvou strojích. Jeden slouží jako databázový server s operačním systémem Linux (http://www.linux.org/) a se systémem pro řízení báze dat založeném na MySQL v. 4.0 (http://www.mysql.com/). Druhý stroj pracuje jako webový server s operačním systémem Linux a s podpůrnými skriptovacími moduly, které jsou založeny na skriptovacím jazyce PHP (http://www.php.net/). Oba stroje jsou mezi sebou propojeny přes vyhrazená síťová rozhraní s neveřejnými IP adresami, čímž se zajistí fyzické oddělení databázového serveru od okolního Internetu. Komunikace mezi jednotlivými logickými moduly webového portálu je realizována na technologiích webových služeb, zejména pak na standardech XML, SOAP a WSDL http://www.w3.org/2002/ws/). Komunikace mezi webovým portálem a koncovým uživatelem, která obsahuje důvěrná data, je realizována pomocí zabezpečeného komunikačního protokolu SSL (http://www.ssl.com/). Dále je zprovozněn systém pro bezpečné zálohování zpracovávaných dat a skriptů, aby se dala zajistit rychlá obnova tohoto portálu po případné technické havárii.
Webový portál SVOD je vytvářen dle pravidel tvorby přístupného webu dle „Best practice – Pravidla pro tvorbu přístupného webu Verze 1.0“ (MIČR a bezpečnostní strategie se řídí podle „Metodické příručky zabezpečování produktů a systémů budovaných na bázi informačních technologií“ (MIČR http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=479). Celý projekt se řídí standardy bezpečnosti IS dle normy ČSN ISO/IEC 17799:2000 (http://www.iso17799software.com/) a rizika jsou analyzována podle metodiky normy ČSN ISO/IEC TR 13335.

Příklady výstupů
Uživatel pohodlně vybírá diagnózu a analyzované parametry a v dalším kroku rozhoduje, zda chce analýzy provádět na celém souboru dat anebo je omezí na definovanou skupinu, kohortu pacientů. Výstupy po zvolení typu analýzy získává přímo na obrazovku a pomocí analytických nástrojů může svou volbu korigovat, případně výstupy uložit nebo editovat.

Hodnoty v tabulkách:


Ukázka grafických výstupů:Vývoj webového portálu SVOD je podporován výzkumnými granty Ministerstva zdravotnictví (Národní program podpory kvality ve zdravotnictví), dále projektem MZO 00209805 a projektem MSMT 0021622412. V roce 2004 vývoj podpořila výzkumným grantem společnost ROCHE.

Datum přednesení příspěvku: 27. 5. 2005