WEBOVÝ PORTÁL SVOD: EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÝCH NÁDORŮ V ČESKÉ REPUBLICE V ON-LINE DOSTUPNÝCH ANALÝZÁCH A ZPRAVODAJSTVÍ

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: 9. mammologické sympozium. Epidemiologie, biomedicína

Číslo abstraktu: 012

Autoři: Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; RNDr. Jan Mužík, Ph.D.; Mgr. Jana Koptíková, Ph.D.; RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D.

Od září 2005 je na internetové adrese http://www.cba.muni.cz/svod veřejně zpřístupněn nový webový portál SVOD, jehož primárním cílem je poskytovat reprezentativní data o výskytu zhoubných nádorů v ČR a o úmrtnosti, která se zhoubnými nádory souvisí. Projekt SVOD (vývoj Systémů pro Vizualizaci Onkologických Dat) vychází z předpokladu, že informace o epidemiologii těchto závažných onemocnění by měly být volně přístupné všem občanům ČR. Dalším záměrem webového portálu je poskytování relevantních informací o epidemiologii nádorů v ČR do zahraničí. Zveřejnění portálu představuje zlomový moment v dostupnosti dat o této velmi závažné kategorii onemocnění. Prostřednictvím informačních služeb portálu se totiž může každý občan ČR informovat o situaci v regionech, srovnávat česká data se zahraničím nebo zobrazit dlouhodobé trendové křivky pro výskyt a mortalitu nádorových onemocnění. Portál rovněž nabízí zpravodajství týkající se populačních rizik, která souvisejí se zhoubnými nádory. Je připravena zvláštní zpravodajská služba pro novináře a zástupce sdělovacích prostředků.


Hlavním cílem projektu SVOD je vývoj informačních systémů podporujících managerské rozhodování a vědecké analýzy nad populačními onkologickými daty. V návaznosti na tato populační data mohou být analyzovány jakékoli další údaje o rizikových faktorech onkologických onemocnění včetně informací o stavu životního prostředí. Databáze webového portálu SVOD zpřístupňují data Národního onkologického registru z let 1977–2002, což představuje přes 1 229 000 záznamů od 91 diagnóz zhoubných novotvarů. Tato data lze analyzovat z pohledu základních charakteristik pacientů a diagnostických údajů a dále je regionálně a časově třídit. Uživatel pracující s epidemiologickými analýzami má dále k dispozici demografické údaje o populaci v ČR za období 1977–2002. Systém je připraven k automatické aktualizaci epidemiologických dat, jakmile budou validována v centrálních databázích Ministerstva zdravotnictví ČR.

Informační služby webového portálu jsou volně přístupné všem uživatelům. Konkrétně se jedná o: aktuality (pravidelně aktualizované informace o dění v oblasti hodnocení populačních rizik); interaktivní analýzy (volně dostupné softwarové nástroje umožňující přímo zkoumat epidemiologické trendy onkologických diagnóz); zpravodajství (komentované prezentace připravené významnými odborníky jako forma autorského informačního servisu). Kromě webového portálu byl dále vyvinut samostatný software SVOD (Systém pro Vizualizaci Onkologických Dat), který kromě základních epidemiologických analýz umožňuje i analýzu klinických onkologických dat. Tento systém je určen pro uživatele z řad odborné veřejnosti a managementu zdravotnictví a oproti webovému portálu nabízí širší spektrum analytických nástrojů a možnost přístupu ke detailnějším údajům o diagnostice a léčbě pacientů. Bližší informace o software SVOD lze nalézt na adrese http://www.cba.muni.cz/svod

Webový portál SVOD vzniká ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky Ministerstva zdravotnictví ČR a pod garancí České onkologické společností ČLS JEP. Další nezbytné datové vstupy jsou získávány na základě spolupráce s Českým statistickým úřadem. Projekt je podporován Ministerstvem zdravotnictví ČR (Odbor zdravotní péče) a Centrem pro kvalitu ve zdravotnictví Státního zdravotního ústavu. Vývoj systému zajišťuje Centrum biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Masarykův onkologický ústav v Brně.

Portál SVOD bude i nadále rozvíjen, mimo jiné také na základě připomínek uživatelů. Služby webového portálu budou rovněž využity pro optimalizaci programů zdravotnické prevence jako je v první řadě Národní program mamografického screeningu v ČR, který je datově auditován rovněž týmem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (www.mamo.cz). Databáze Národního onkologického registru umožňuje i analýzu dat o diagnostice a léčbě onkologických pacientů a rovněž analýzu celkového přežití. Tyto analýzy jsou připraveny pro komunikaci v rámci České onkologické společnosti ČLS JEP a budou prezentovány v zóně webového portálu s autorizovaným přístupem. Portál SVOD tak bude sloužit i jako informační zdroj pro management českého zdravotnictví a povede k nastavení referenčních standardů pro výsledky léčebné péče v onkologii.

Datum přednesení příspěvku: 25. 11. 2005