XELOX a bevacizumab v 1. linii léčby u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem - zkušenost KOC Liberec

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: VIII. Biologická léčba nádorů

Číslo abstraktu: 083p

Autoři: MUDr. Marta Kučerová; MUDr. Věra Hejzlarová; MUDr. Jiří Chalupa; MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Záměr

Retrospektivní zhodnocení vlastního souboru 47 pacientů léčených režimem XELOX+bevacizumab. Sledování účinnosti (přežití bez známek progrese, PFS) a bezpečnosti podávání chemoterapeutického režimu XELOX (kapecitabin, oxaliplatina) s Avastinem (bevacizumab) v 1. linii léčby u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem na našem pracovišti.Bylo podáno 6 cyklů této léčby (cyklus 21 dní), poté bylo pokračováno v udržovací léčbě Avastinem 7,5 mg/kg i.v. lx za 21 dní do progrese.

Dali jsme si za cíl získat informace o účinnosti této léčby vyjádřené RR, PFS a OS a také zpracovat informaci o její bezpečnosti.


Demografické charakteristiky souboru

Léčbu režimem XELOX dostalo celkem 47 pacientů, z toho 14 žen a 33 mužů, medián věku 59 (30-72) let.

Doba sledování: od 9/2005 do 12/2008. Nemocní byli sledováni po střední dobu 6.9 měsíců (medián). Léčba byla ukončena v době hodnocení dat u 29 (61.7%) pacientů a 18 (38.3%) pacientů je stále léčeno.

V době zahájení léčby bevacizumabem byli všichni pacienti ve stadiu IV, tedy u všech byly přítomny vzdálené metastázy.


Lokalizace primárního nádoru: 20. rectum, 27 colon

Lokalizace metastáz

 • játra - 34 (72.3%) pac.

 • plíce - 4 (8.5%) pac.

 • játra a peritoneum - 3 (6.4%) pac.

 • játra a plíce - 2 (4.3%) pac.

 • jiná lokalizace - 4 (8.5%) pac.


Nežádoucí účinky léčby

 • Nausea-8(17.0%)pac.

 • Periferní neuropatie - 8 (17.0%) pac.

 • Zvracení - 4 (8.5%) pac.

 • Únava - 3 (6.4%) pac.

 • Hypertenze - 2 (4.3%) pac.

 • Průjem - 2 (4.3%) pac.

 • Dusnost-1 (2.1%) pac.


Výsledky

K datu hodnocení (prosinec 2008) žije 38 pacientů, zemřelo 9 pacientů.

Nejdéle byl léčen nemocný 18.2 měsíců (pouze z pacientů s již ukončenou léčbou) s dobou do progrese 18.2 měsíců.


Nejlepší dosažená odpověď:

 • CR (kompletní odpověď) - 3 (6.4%) pac.

 • PR (částečná odpověd) - 16 (34.0%) pac.

 • SD (stabilizace) - 16 (34.0%) pac

 • PD (progrese) - 1 (2.1%) pac

 • Nelze hodnotit / Neuvedeno - 11 (23.4%) pac


Závěr

Výsledky ukazují, že kombinace XELOX s Avastinem je v 1. linii u metastazujícího kolorektálního karcinomu bezpečnou a velmi dobře tolerovanou léčbou. Medián přežití bez známek progrese (PFS) a medián celkového přežití by mohl být v této fázi zkreslen vysokým počtem stále léčených pacientů zařazených teprve v r. 2008 a proto zde není publikován.

Režim XELOX s použitím perorálního kapecitabinu je pacienty preferován vzhledem k jednoduchému ambulantnímu podání a výhodné aplikaci bez nutnosti zavedení centrálního žilního katetru. Navíc v kombinaci s Avastinem v dávce 7,5 mg/kg umožňuje pacientovi absolvovat léčbu v režimu pouze lx za 3 týdny.

Údaje o nemocných budou aktualizovány v průběhu dalších měsíců a prezentovány v průběhu konference.


Reference:

 1. Registr Avastin (http://avastin.registry.cz) - stav k 31. 12. 2008.
 2. Saltz L et al; Bevacizumab in combination with oxaliplatin-based chemotherapy as first-line therapy in metastatic colorectal cancer: a randomized phase III study; Journal of clinical Oncology [0732-183X] yr:2008 vol:26 iss: 12 pg:2013-9
 3. Berry S et al; Preliminary efficacy of bevacizumab with first-line folfox, xelox, folfiri and fluoropyrimidines for mCRC: First BEAT trial; EJC supplements [1359-6349] yr:2007 vol:5 iss:4 pg:241.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009