Začlenění tématu dobrovolnictví do výuky ve studijním programu ošetřovatelství.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: 03. Pacientské organizace a spolupráce s veřejností

Číslo abstraktu: 019

Autoři: Bc. Dana Hrstková

Závěry výzkumné práce

Výzkumné šetření přineslo tyto poznatky:

  • Bezrizikovost dobrovolnictví
  • Podsouvání nezájmu pacientů
  • Uplatnění dobrovolníků pouze u dlouhodobě hospitalizovaných

   Příklady z praxe ukazují, že při pořádání kulturních akcí je velmi přínosná spolupráce sester. Zkušenost ukazuje, že pacient více důvěřuje pozvání z ústa sester než z úst dobrovolníka. Spolupráce zdravotníků může být velkým přínosem v případě účasti pacientů ve vážnějším stavu na dobrovolnických akcích.

   Začlenění tématu do výuky

   Výše uvedené skutečnosti přivedli autory k myšlence zakomponovat téma dobrovolnictví do vysokoškolského studia. V následujícím textu se pokusíme blíže specifikovat naše představy a předložit návrh a koncepci řešení.

   Didaktické cíle

   Student je seznámen a rozumí zásadám řízení bezpečného dobrovolnického programu, je informován o osvědčených dobrovolnických aktivitách a umí rozpoznat rizika dobrovolnické aktivity nově nabídnuté ze strany dobrovolnického centra, rozumí významu dobrovolníka při uspokojování psycho-sociálních potřeb pacienta.

Téma „Dobrovolnictví“ v rámci již zavedeného předmětu

   Jako jedno z možných řešení navrhujeme věnovat v rámci studijního programu Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra časový prostor tématu „Dobrovolnictví“. Téma navrhujeme probrat v rámci předmětu Potřeby člověka a ošetřovatelský proces ve 2. semestru studia. Personálně by výuku zajistil koordinátor dobrovolníků.

Podrobná specifikace tématu:

  • Metodické zabezpečení dobrovolnického programu v nemocnici
  • Hlavní rizika dobrovolnických aktivit a jejich ošetření
  • Význam dobrovolníka při uspokojování pacientových potřeb

Samostatný volitelný předmět

Druhou možností je zavedení samostatného volitelného předmětu. Výhodou tohoto způsobu je větší časový prostor pro výklad a procvičení tématu. Nevýhodou může být skutečnost, že se s tématem neobeznámí všichni posluchači.

Koncept předmětu

  • Řízení dobrovolnického programu v nemocnici

          –   metodické zabezpečení dobrovolnických programů v nemocnic

          –   organizace dobrovolnického programu

          –   personální práce s dobrovolníky

          –   vybraná dokumentace dobrovolnického programu

          –   hlavní rizika dobrovolnických aktivit a jejich ošetření

  • Dobrovolnické aktivity v nemocnici

–   prezentace dobrovolnických aktivit v Krajské nemocnici Liberec

–   jednorázové požadavky ze strany oddělení na zapojení dobrovolníků

–   návrh možné dobrovolnické aktivity pro dané oddělení

–   SWOT analýza dobrovolnické aktivity

  • Pozice dobrovolníka v pacientově sociální síti

–   hlavní předpoklady dobrých sociálních vztahů

–   formální a osobní dimenze, hranice a city v sociálních vztazích

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012