ZHODNOCENÍ EXPRESE PROTEINŮ AGR2, AGR3 A MUC4 U KARCINOMU DUTINY ÚSTNÍ

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery - lékařská sekce

Číslo abstraktu: 186

Autoři: Mgr. Veronika Brychtová; MUDr. Jiří Blahák; MSc. Joanna Agnieszka Obacz; MUDr. MDDr. Jiří Zelinka; MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.; Doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Pavlovský; doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.; RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Východiska:

Homologní proteiny Anterior gradient 2 (AGR2) a Anterior gradient 3 (AGR3) představují z hlediska molekulární onkologie zajímavé molekuly s prognostickým a diagnostickým potenciálem exprimované především v nádorových tkáních odvozených od epitelových buněk. Nedávno se ukázalo, že protein AGR2 podporuje invazivitu nádorových buněk odvozených od karcinomu pharyngu a spinocelulárního karcinomu jazyka. Karcinom dutiny ústní (OSCC) představuje nejčastější zhoubný nádor hlavy a vyskytuje se v ČR s incidencí 9/100 000 obyvatel u mužů a 3,7/ 100 000 obyvatel u žen. Prognóza pacientů léčených s OSCC je vzhledem k pozdnímu záchytu a většinou pokročilému klinickému stadiu navzdory dobré klinické vyšetřitelnosti nepříznivá. Z hlediska molekulární biologie je jedním z negativních prognostických markerů OSCC zvýšená exprese mucinu MUC4. V naší práci jsme stanovovali expresi proteinů AGR2, AGR3 a MUC4 pro následné zhodnocení jejich prognostických vlastností.

Materiál a metody:

Pro studii byl vybrán soubor 44 pacientů s diagnózou spinocelulárního karcinomu dutiny ústní a 21 pacientů s diagnózou karcinomu slinných žláz. Studijní skupina zahrnovala 40 mužů (61,5%) a 25 žen (38,5%). Věk pacientů v době diagnózy se pohyboval v rozmezí 33–82 let (medián 59 let). Exprese proteinů AGR2, AGR3 a MUC4 byla stanovena imunohistochemicky a vyhodnocena na základě počtu pozitivních buněk.

Výsledky:

Exprese proteinu AGR2 byla zvýšena u přibližně třetiny analyzovaných vzorků patřících do skupiny spinocelulárního karcinomu, kde ve většině případů korelovala s mírou diferenciace nádorové tkáně. Exprese proteinu AGR3 byla v uvedených vzorcích zcela negativní. Pro srovnání vzorky karcinomů slinných žláz vykazovaly slabou až středně silnou expresi proteinů AGR2 a AGR3. MUC4 byl exprimován v obou analyzovaných skupinách.

Závěr:

Naše výsledky ukazují zvýšenou expresi proteinů AGR2 i AGR3 u karcinomů slinných žláz, a potvrzují tak jejich charakteristickou expresi v nádorových tkáních původem ze žlázového epitelu. Protein AGR2 byl na rozdíl od proteinu AGR3 detekován i v několika vzorcích spinocelulárního karcinomu, což naznačuje rozdílnou úlohu obou homologů v nádorové transformaci. Získaná data z expresní analýzy budou využita pro zhodnocení významu sledovaných proteinů ve vztahu ke klinickopatologickým údajům pacientů.

Tato práce byla podpořena GACR P206/ 12/ G151, GACR P301/ 13/ 00956S, MZ ČR – RVO (MOÚ, 00209805), Sedmým rámcovým programem (ITN project EngCaBra) a Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky (OP VaVpI – RECAMO CZ.1.05/ 2.1.00/ 03.0101).

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014