Zhodnocení přínosu hybridního systému SPECT/CT (GE Infinia/Hawkeye) při 123I-MIBG scintigrafii u pacientů s feochromocytomem.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Zobrazovací metody v onkologii

Číslo abstraktu: 030p

Autoři: Hana Křížová; MUDr. Jaroslava Barkmanová; Doc. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc.; D. Kotalová

Úvod
123I-MIBG scintigrafie má vyšší senzitivitu v diagnostice feochromocytomu než anatomické zobrazovací metody, a to zejména u nádorů extraadrenální lokalizace a pacientů se suspektní recidivou. Nevýhodou je však špatná anatomická lokalizace suspektních ložisek, takže vyšetření obvykle vyžaduje dodatečnou korelaci s CT. V roce 2005 byl Ústav nukleární medicíny VFN v Praze vybaven hybridní kamerou SPECT/CT Infinia/Hawkeye firmy GE Medical System, umožňující současné snímání emisních (SPECT) a transmisních dat („low-dose CT“) v průběhu jednoho vyšetření.

Cílem práce
je zhodnocení přínosu low-dose CT pro upřesnění lokalizace ložisek akumulujích 123I-MIBG.

Metoda
V období 3-12/2005 byla 123I-MIBG scintigrafie provedena u 15 pacientů (5 žen a 10 mužů ve věku 22-72 let, průměr 51 let). U 7/15 pacientů bylo vyšetření provedeno pro suspektní feochromocytom. 8/15 pacientů po operaci či reoperacích adrenálního nebo extraadrenálního feochromocytomu bylo vyšetřeno s podezřením na recidivu onemocnění. Vyšetření bylo provedeno za 24 hodin po aplikaci 220 MBq 123I-MIBG. Planární scintigrafické snímky byly nahrávány v matici 256x256 po dobu 15 minut, SPECT v matici 128x128, krok à 3°, 40 sec. Parametry low-dose CT byly 140 kV, 2,5 mA, tloušťka řezu 1 cm.

Výsledky
123I-MIBG scintigrafie prokázala ložiska patologické akumulace u 10/15 pacientů (73%), z toho u 6/10 pacientů s pozitivním nálezem bylo předchozí CT vyšetření negativní. U 4 pacientů, kteří byli vyšetřování pro susp. feochromocytom a 1 pacienta se suspektním metastatickým procesem ve skeletu dle scintigrafie skeletu bylo vyšetření negativní. Low-dose CT významně ovlivnilo interpretaci nálezu u 7/10 pacientů s pozitivním 123I-MIBG nálezem. Umožnilo upřesnit lokalizaci ložisek patologické akumulace (metastatický proces ve skeletu a uzlinách), upřesnilo vztah ložisek k okolním strukturám, odlišilo metastatická ložiska v okolí ledviny od vyloučenéhoradiofarmaka v dutém systému ledviny a vyloučilo patologický nález v místech fyziologické akumulace (dutý systém ledvin, střevo).

Závěr
Low-dose CT zpřesňuje anatomickou lokalizaci lézí, čímž významně zkvalitňuje interpretaci výsledků 123I-MIBG scintigrafie a zvyšuje specificitu vyšetření. Jeho rozlišovací schopnost je však ve srovnání s diagnostickým CT horší, takže zejména u pacientů před plánovaným operačním výkonem je i nadále nezbytná následná korelace nálezu s diagnostickým CT. Radiační zátěž low-dose CT je nejvýše 2 mSv, závisí na rozsahu a poloze snímané oblasti.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2005