ZKUŠENOSTI S LÉČBOU BEVACIZUMABEM U POLYMORBIDNÍCH NEMOCNÝCH S METASTATICKÝM KARCINOMEM PRSU – TŘI KAZUISTIKY

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery - lékařská sekce

Číslo abstraktu: 147

Autoři: MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.; doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.; MUDr. Eva Pavlíková; MUDr. Jan Stejskal, Ph.D.; MUDr. Mojmír Randula; MUDr. Lucie Dostálová

Východiska:

Jednou z možností biologické léčby u pacientek s karcinomem prsu je kombinace bevacizumabu s cytostatiky. Tato léčba přináší možnost po užít cílenou terapii u HER2 negativních pacientek a zvýšit efektivitu cytostatické léčby. V naší prezentaci uvádíme 3 případy nemocných se závažnými vedlejšími chorobami, které limitují možnost aplikovat intenzivní cytostatickou léčbu. Přidání bevacizumabu k chemoterapii paclitaxelem byla zvolena jako jedna z mála možností, jak potencovat účinnost cytostatik.

Popis případů:

Pacientka č. 1, 62 let, léčena dlouhodobě pro perzistující FiS, po neúspěšné elektroverzi, arteriální hypertenze gr. II, DM II. typu na dietě, thyreoidektomie 1/ 07 pro thyreotoxikózu. V 6/ 2013  diagnostikován invazivní karcinom levého prsu, cT2cN3cM1/ PUL,LYM/ . Histol. inv. duktální karcinom, G3, IHC ER+, PR+, HER 2 negat., Ki-67 30 %. Zahájena paliativní chemoterapie paclitaxel + bevacizumab. Dle zobrazovacích metod výrazná regrese primárního tumoru, nálezu na plicích a mediastinu, zmenšení fluidothoraxu a parikardiálního výpotku. Pacientka č. 2, 62 let, po operaci thymomu v roce 1999 a 2001 s dg. myastenia gravis a mnohočetnou recidivou herpes zoster. V roce 2013 dg. karcinom pravého prsu, s masivní generalizací do skeletu, G3 duktální Ca, ER 2 %, PR 70 %, Ki-67 20 %, HER2-neu – negat. Indikována k paliativní léčbě paclitaxel + bevacizumab. Dle vyšetření skeletu regrese nálezu, v průběhu léčby bez zhoršení projevů myastemie, bez recidivy herpes zoster. Pacientka č. 3, 51 let, s  diagnostikovaným karcinomem prsní žlázy vlevo v 6/ 2004, pT1b m pN1 M0, dukt ca G2 multifok. s DCIS složkou – ER 40 %, PR 40 %, Ki-67 6 %, HER 2 1+ p53 10 %. Pacientce provedena radikální operace tumoru + exenterace axily (FN Motol), podána adjuvantní chemoterapie 6krát FEC, následně kombinovaná hormonální léčba tamoxifen a goserelin. V roce 2008 zjištěna autoimunitní trombocytopenie. V 2/ 2011 lokální recidiva v levém prsu, rpT1b pN0 M0, inv. dukt ca G2 s in situ složkou, hormonálně dependentní, HER 2 negativní, následovala radioterapie stěny hrudní, zahájena hormonální léčba anastrozolem. 7/ 2012 trombocytopenie, kortikoidy, trombokoncentráty, navržena splenektomie. V 10/ 2013 generalizace: meta do plic, mediastinální lymfadenopatie, meta do jater a skeletu do LU krku vpravo, zahájena paliativní chemoterapie paclitaxel weekly, v kombinaci s bevacizumabem.

Závěr:

Ve třech prezentovaných případech je pozorována překvapivě dobrá tolerance kombinace paclitaxelu a bevacizumabu v léčbě metastatického karcinomu prsu u nemocných se závažnými komorbiditami.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014