Změny krevního tlaku a tepové frekvence při převodu kryokonzervovaného štěpu krvetvorných buněk.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Toxicita, nežádoucí účinky léčby

Téma: Diagnostika a léčba komplikací protinádorové terapie

Číslo abstraktu: 072p

Autoři: L. Kňourková; V. Dašková; J. Máslová; MUDr. Martin Jakl; doc. MUDr. Jan Miloš Horáček, Ph.D.

Úvod
Jako kryokonzervace štěpu krvetvorných buněk se používá dimethylsulfoxid (DMSO). Při podání štěpu kryokonzervovaného pomocí DMSO může dojít ke změnám krevního tlaku (TK) a tepové frekvence (TF). Nejčastěji popisovanými změnami jsou vzestup TK a změny srdeční frekvence, většinou ve smyslu snížení TF.

Cíl studie
Posouzení vlivu DMSO na TK a TF u pacientů transplantovaných na II. interní klinice – Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Hradec Králové v kalendářním roce 2005.

Soubor a metodika
Do studie bylo zařazeno 59 pacientů (29 mužů, 30 žen) s průměrným věkem 48,0±12,4 let, kteří podstoupili transplantaci krvetvorných buněk pro hematoonkologické onemocnění (57 pacientů) nebo dřeňový útlum (2 pacienti). Ve 43 (72,9 %) případech se jednalo o transplantaci autologní, v 16 (27,1 %) případech o transplantaci alogenní. U 57 (96,6 %) pacientů byly podány periferní kmenové buňky, u 2 (3,4 %) pacientů byla podána kostní dřeň. Ve všech případech byl použit DMSO jako kryokonzervační látka ve štěpu.
Systolický krevní tlak (STK), diastolický krevní tlak (DTK) a TF byly měřeny bezprostředně před a po podání štěpu krvetvorných buněk. Ke statistickému vyhodnocení dat byl použit párový t-test. Výsledky jsou uvedeny jako průměr ± směrodatná odchylka. Za statisticky významné byly považovány hodnoty p0,05.

Výsledky
Průměrná hodnota STK před podáním štěpu byla 121,8+18,6 mmHg. Po podání štěpu došlo k vzestupu na 126,6±17,5 mmHg, který byl statisticky významný (p0,05). Vzestup STK se projevil u 39 (66,1 %) pacientů, pokles u 19 (32,2 %) pacientů. Průměrná hodnota DTK před podáním štěpu činila 69,9±12,1 mmHg, po podání štěpu došlo k mírnému vzestupu na 70,3±12,8 mmHg (p=NS). Vzestup DTK se projevil u 31 (52,5 %) pacientů, pokles u 24 (40,7 %) pacientů. Průměrná TF před podáním štěpu byla 80,5±16,0 min-1, po podání štěpu došlo k mírnému poklesu na 79,3±17,0 min-1, (p=NS). K vzestupu TF došlo u 27 (45,8 %) pacientů, zatímco pokles TF byl zaznamenán u 28 (47,5 %) pacientů.

Závěr
Naše výsledky na souboru 59 transplantovaných hematologických pacientů ukazují, že podání štěpu krvetvorných buněk obsahujícího jako kryokonzervační látku DMSO vedlo ke statisticky významnému vzestupu STK. Změny DTK a TF nebyly statisticky významné. Tyto změny byly u většiny pacientů přechodné a asymptomatické a nevyžadovaly léčebnou intervenci.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006