Změny sérových hladin angiogenních faktorů v průběhu léčby u nemocných s nádorem ledviny a jejich klinický význam

Konference: 2008 XV. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 041p

Autoři: doc. MUDr. Otakar Kopecký, CSc.; MUDr. Šárka Lukešová, Ph.D.; MUDr. Dagmar Hlávková, Ph.D.; Mgr. Vladimíra Vroblová, Ph.D.; Doc.RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D.; MUDr. Petr Morávek, CSc.

CÍL PRÁCE:

Stanovit sérové koncentrace vybraných angiogenních faktorů u pacientů s renálním tumorem (RCC) a posoudit vztah mezi změnami sérových koncentrací a stádii choroby v průběhu léčby.

SOUBOR PACIENTŮ:

U 54 nemocných s nově diagnostikovaným RCC byla provedena nefrektomie nebo záchovný chirurgický výkon pro tumor ledviny. Průměrný věk pacientů činil 64 let (muži (34) 63,1 let, ženy (20) 65,8 let). Ve 49 případech se jednalo o světlobuněčný (konvenční) adenokarcinom, ve 3 případech o papilární typ, po jednom případu o chromofóbní a sarkomatoidní typ. Sledovaný soubor pacientů byl rozdělen do 3 skupin dle pokročilosti primárního tumoru na základě TNM klasifikace: 1. skupina - klinické stádium l+ll, 2. skupina - klinické stádium III, 3. skupina - klinické stádium IV. Použitou statistickou metodou byl nepárový t-test nebo jeho příslušná neparametrická obdoba (Mann-Whitneyův test, Kolmogorov-Smirnovův test).

METODA:

Stanovení sérových hladin angiogeninu, MCP-1 (CCL2), GRO (CXCL1), IL-8 (CXCL8), ENA-78 (CXCL5), endoglinu (CD105), IL-6, TGF-beta1, VEGF a bFGF bylo provedeno ELISA metodou. Odběry periferní krve byly provedeny před operací, následně 7. den a 8. týden po operaci. Kontrolní skupinu tvořily zdraví dárci krve tvořící dle pohlaví a věku skupinu podobnou souboru nemocných.

VÝSLEDKY:

Ve vztahu ke kontrolní skupině byl zjištěn signifikantní rozdíl u angiogeninu (1. skupina p=0,045), u IL-8 (1. skupina p<0,0001, 2. skupina p=0,001, 3. skupina p=0,002) u ENA-78 (1. skupina p=0,028), u endoglinu (CD105)(1. skupina p=0,01, 2. skupina p=0,003), u IL-6 (1. skupina p=0,007, 2. skupina p=0,011, 3. skupina p=0,0003), u VEGF (3. skupinou p=0,0004). V rámci jednotlivých sledovaných proteinů byly též zjištěny statisticky významné meziskupinové rozdíly.

ZÁVĚR:

Z výsledků je patrno, že sérové hladiny některých stanovených proteinů (IL-8, CD 105 a VEGF) odráží velikost nádorové masy. Na větším souboru nemocných je třeba ověřit jejich klinické využití zvláště u nemocných podstupujících antiangiogenní léčbu.

Tato práce vznikla s podporou gantového projektu IGA MZ ČR číslo NR/8914~4.

Datum přednesení příspěvku: 10. 10. 2008