Změny v chirurgické léčbě nádorů ledvin ve FN Plzeň.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Uroonkologie

Číslo abstraktu: 078

Autoři: prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA; MUDr. Petr Stránský; MUDr. Viktor Eret; MUDr. Tomáš Ürge; MUDr. Jiří Klečka jr.; MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.; Doc. MUDr. Boris Kreuzberg; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; Prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.

Cíl

U nádorů ledvin se zvyšuje incidence, dochází k posunu diagnostiky do nižších stádií, byly zavedeny nové léčebné modality do chirurgické léčby (zejména laparoskopie a ablační metodiky, hlavně radiofrekvence), rozšířily se indikace záchovných operací, objevila se možnost pouhého sledování, cytoreduktivní nefrektomie je stále součástí léčby metastatického nádorů ledvin. Cílem práce je zhodnotit tyto a další vlivy na spektrum chirurgických výkonů pro nádory ledvin ve FN Plzeň.

Materiál, metodika

Zpracována čísla chirurgicky léčených pacientů pro nádory ledvin na Urologické klinice FN Plzeň v letech 1991 až 2010.

Výsledky

Počet operovaných neustále stoupá, v roce 2002 to bylo 62, 2010 už 210. Procento záchovných operací se zvýšilo z nuly (1991) přes 17,9% (2001) až k 49,5% (2010). Laparoskopie byla zavedena až od roku 2003, kdy činila 14% (14 výkonů), 2006 dokonce 50% (64 výkonů) a 2010 35,7% (95 výkonů). Snížení podílu laparoskopie je dáno zvyšujícím se podílem resekcí, kdy nádory dříve nefrektomované laparoskopicky jsou řešeny otevřenou resekcí. Podíl nefrektomovaných laparoskopicky byl maximální 2008 (60,2%), 2009 (z výše uvedených důvodů) poklesl na 47,4%, ale 2010 už byl 54,7% (dáno stále se rozšiřujícími indikacemi k laparoskopickému výkonu). Laparoskopické resekce byly zavedeny až 2004 (tvořily 12,9% resekcí, absolutně jen 4 případy), 2010 už to bylo ale 37 případů (35,6% resekcí). Radiofrekvenční ablace aplikovaná laparoskopicky je užívána velmi zřídka, pouze u 2 případů. Perkutánně nebyla indikována nikdy.

Závěr

Roste neustále absolutní počet výkonů. Roste podíl záchovných výkonů až na polovinu případů. Významný je podíl laparoskopie, u nefrektomií tvoří přibližně polovinu, u resekcí přibližně třetinu. Ablační metodiky jsou pouze okrajovou metodikou.

Práce byla podpořena výzkumným záměrem MSM 0021620819

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011