ZVÝŠENÁ ENZYMOVÁ AKTIVITA DIPEPTIDYLPEPTIDÁZY-IV V PLAZMĚ A NÁDOROVÉ TKÁNI U PACIENTŮ S DUKTÁLNÍM ADENOKARCINOMEM PANKREATU

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXXII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: XXXII/140

Autoři: MUDr. Petr Bušek, Ph.D.; MUDr. Zdislava Vaníčková; MUDr. Petr Hrabal; Prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.; plk. prof.MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.; Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. MBA; MUDr. Klára Kmochová; MUDr. Martin Laclav; MUDr. Bohuš Bunganič; prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc

Úvod:  

Duktální adenokarcinom pankreatu (PDAC) je často asociován s poruchou glukoregulace. Dipeptidylpeptidáza-IV (DPP-IV) a fibroblastový aktivační protein (FAP) jsou aminopeptidázy, které se podílí na inaktivaci řady bioaktivních peptidů vč. působků regulujících sekreci inzulinu. Předkládaná studie analyzuje expresi a lokalizaci DPP-IV a FAP u pacientů s PDAC.

Metodika:

Plazmatická koncentrace a enzymová aktivita DPP-IV a FAP byla stanovena u 93 pacientů s PDAC, 39 pacientů s diabetem mellitem 2 typu (DM2) a 29 kontrolních subjektů, a dále v párových vzorcích nenádorové a nádorové tkáně 48 pacientů s PDAC. Lokalizace DPP-IV a FAP byla určena s využitím imunohistochemie a katalytické histochemie.

Výsledky:

Enzymová aktivita a koncentrace DPP-IV byla vyšší v nádorové tkáni PDAC ve srovnání s nenádorovou pankreatickou tkání. DPP-IV byla exprimována v nádorových buňkách a aktivovanými (myo)fibroblasty ve fibrotickém stromatu. FAP byl exprimován ve stromálních buňkách a části nádorových buněk a jeho exprese byla zvýšená v nádorech. Plazmatická DPP-IV aktivita a především poměr mezi DPP-IV enzymovou aktivitou a koncentrací u pacientů s PDAC a recentně vzniklou poruchou glukoregulace byly zvýšeny ve srovnání s pacienty s DM2 bez PDAC. Naopak plazmatická aktivita FAP byla u PDAC ve srovnání s DM2 bez PDAC a kontrolami snížená a vzrostla po chirurgickém odstranění nádoru.

Závěr:

Enzymová aktivita DPP-IV je zvýšena v nádorové tkáni PDAC a v plazmě u PDAC pacientů s nedávno vzniklým diabetem či prediabetem. Tyto změny by mohly přispívat k často pozorované asociaci PDAC a recentně vzniklé poruchy glukoregulace.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016