Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 28.11.2017 v Emauzích

Přítomni:  Büchler, Dušek, Janovský, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Svoboda M., Študentová, Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Fínek, Kolářová, Ryška, Svoboda T.
 1. Zpráva o průběhu setkání zástupců výboru ČOS se zástupci VZP na téma prediktivní vyšetření a jejich indikace.
  Jednání proběhlo 31.10.2017, zúčastnili se předsedkyně, prof. Petruželka, prof. Ryška, prof. Dundr, MUDr. Bartišková a MUDr. Šustková.
  Závěry jednání jsou v příloze zápisu a byly odsouhlaseny všemi zúčastněnými. Dokument bude podepsán předsedkyní společnosti a za VZP MUDr. Bartiškovou. S obsahem dokumentu bude seznámen i svaz pojišťoven, kde předpokládáme též souhlasné stanovisko.
 2. Výbor ČOS pověřil doc. Büchlera, aby zrealizoval kontakt s doc. Foretovou k uskutečnění schůzky obou pracovních skupin z ČOS a ze společnosti genetiků.
  Doc. Büchler potvrdil domluvenou schůzku obou pracovních skupin, která se uskuteční v únoru 2018. Pracovní skupiny zahájí práci na doporučených postupech a metodice sledování pacientů i zdravých příbuzných klientů v rodinách s genetickým onemocněním spojeným s malignitou.
 3. Předsedkyně písemně oslovila Mgr. Evu Křemenovou z MZ ČR, Odboru zdravotních služeb, a požádala o úpravu statutu všech screeningových komisí včetně jejich složení a požadavek ČOS o zařazení zástupců. Doposud se zástupci MZ ČR ohledně složení screeningových komisí neozvali, předsedkyně zaslala upomínku na MZČR, na kterou nikdo nereagoval.
  Předsedkyně bude o dalších krocích jednat s ředitelem ÚZIS, doc. Duškem.
 4. Büchler a prim. Petráková navrhli vytvořit na stránkách Linkos speciální rubriku o změnách v úhradách léků s odkazem na zdroj SÚKL a datem aktualizace.
  Prim. Petráková požádala o zvážení založení stránky na Linkos, kde budou aktuální informace v průběhu roku o léčebných postupech, které mění klinickou praxi.
  Změny a aktuální informace o léčebných postupech jsou již na stránkách Linkos v rubrice „Modrá kniha“. Změny v úhradách léků budou realizovány odkazem na stránky SÚKL. Na stránkách Linkos budou dále publikovány časové průběhy schvalování úhrady léčiv, bude tak jednoznačně zaznamenána doba od registrace léku k jeho příchodu do klinické praxe. Bude tak zveřejněno na Linkos překračování lhůty pro vydání hodnotících zpráv ze strany SÚKL.
 5. Problematika dispenzarizace – budoucí podoba, frekvence vyšetření, místo sledování.
  Dispenzární programy u jednotlivých diagnóz musí být projednány a navrženy nejdříve v pracovní skupině odborníků, která výborem jmenována ve složení doc. Svoboda, prof. Fínek, doc. Büchler a prim. Petráková. Dále pak je nutná komunikace s plátci péče, kteří musí stanovit, zda souhlasí s rozsahem vyšetření v rámci dispenzarizace a jsou ochotni tuto péči hradit, dále je nutné komunikovat se společností praktických lékařů o event. realizaci dispenzarizace praktikem.
 6. Žádost Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR o vyjádření k bezdýmným alternativám užívání nikotinu.
  Na odpověď Mgr. Jindřich Vobořila, ředitele Odboru protidrogové politiky výbor konstatuje, že v oblasti problematiky užívání nikotinu zcela respektuje prof. MUDr. Králíkovou, jako největšího odborníka v ČR. V tomto duchu bude znít i písemné vyjádření výboru ČOS pro Odbor protidrogové politiky, Úřadu vlády ČR.                            
 7. Stanovisko ČOS k používání biosimilárních onkologických léků.
  Stanovisko ČOS je v příloze zápisu (a na Linkos v aktualizované verzi ).
 8. Stanovisko ČOS k náplni základního interního kmene.
  Akreditační komise pro obor klinické onkologie, jmenovitě její předseda prof. Petruželka byl osloven zástupcem akreditační komise pro vnitřní lékařství prim. MUDr. Zdeňkem Monhartem, Ph.D. s návrhem náplně interního kmene, který je součástí povinné přípravy k atestaci z klinické onkologie. Prof. Petruželka z titulu své funkce bude pokračovat v dalších jednáních, o kterých bude průběžně informovat i výbor ČOS. Náplň interního kmene bude koordinována se společností SROBF.
 9. Kontinuální vzdělávání mladých onkologů.
  Předsedkyně seznámila členy výboru s plánem akcí pořádaných v rámci projektu Kontinuálního vzdělávání mladých onkologů (KVMO). Výbor plán akcí schválil. Plán akcí pro rok 2018 a návrh témat seminářů pro mladé onkologie v příloze zápisu.
 10. Informace o stanovisku ASTRO k protonové terapii.
  Viz příloha zápisu. (na Linkos)
 11. Vydávání stanovisek ČOS ohledně překračování lhůty pro vydání hodnotících zpráv ze strany SÚKL. – Doc. Büchler, viz bod č. 4.
 12. Dušek – seznámení s průběhem řešení „koncepce organizace onkologické péče“.
  Znění celého budoucího věstníku bylo zasláno doc. Duškem všem členům výboru ČOS  a všem vedoucím lékařům KOC. Téměř všechny připomínky, které byly doručeny doc. Duškovi, byly do dokumentu zapracovány. Na dané téma proběhla velmi bohatá diskuse, kdy na závěr nedošlo k jednoznačnému konsensu ohledně v budoucnu možných Národních onkologických center.  Doc. Dušek a předsedkyně konstatovali, že závěry jednání budou předloženy Ministerstvu zdravotnictví ČR, konkrétně osobě ministra, na jehož popud daná část koncepce vznikla. Výsledky připomínkového
  řízení zapracuje doc. Dušek do přehledné tabulky a opět rozešle členům výboru a všem vedoucím lékařům KOC.
 13. Noví členové:

  ČOS:
  • MUDr. Brázdilová Lucie – Interní hematologická a onkologická klinika Brno
  • MUDr. Pánková Jindřiška – Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň
  • MUDr. Zapletalová Kristýna – Klinika onkologie a radioterapie – FN Hradec Králové
  • MUDr. Chudáček Josef, Ph.D. – I. Chirurgická klinika FN Olomouc

  Sekce mladých onkologů:
  • MUDr. Zapletalová Kristýna – Klinika onkologie a radioterapie – FN Hradec Králové

  Sekce podpůrné léčby:
  • MUDr. Sláma Ondřej, Ph.D. – MOÚ Brno
  • Doc. MUDr. Vokurka Samuel, Ph.D. – Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň
  • MUDr. Kepák Tomáš – Klinika dětské onkologie FN Brno a LF MÚ

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně ČOS ČLS JEP

Přílohy:

 1. Pravidla pro prediktivní testování solidních nádorů – přehled indikací a metod
 2. Stanovisko České onkologické společnosti (ČOS) k používání biosimilárních onkologických léků
 3. Návrhy témat seminářů pro mladé onkology 2018
 4. Informace o stanovisku ASTRO k úhradě protonové terapie