Jak se starat sám o sebe a vydržet

Co můžeme udělat sami pro sebe v náročné životní situaci?

Každý z nás se může ve svém životě dostat do náročné životní situace. Stejně jako mnoho lidí v naší blízkosti může i nás postihnout vážné onemocnění. Anebo to budeme právě my, kdo se rozhodne být oporou blízkému člověku s rakovinou.

V podobných situacích je mnohdy naše tělo vystaveno dlouhodobé psychické zátěži. Jsme, jak se říká, „ve stresu“. Stres je součástí života člověka už mnoho tisíciletí a naše tělo je na jeho zvládání docela dobře vybaveno v případě, že se jedná o krátkodobou záležitost. V případě, že jsme v náročné životní situaci delší dobu a musíme jí takříkajíc „vydržet“, je to pro nás už obtížnější. Proto je dobré našemu tělu i naší mysli pomoci. Nyní si nastíníme jak:

1. Stres dopadá na člověka na úrovni těla.

  • Látky uvolňované ve stresu jsou určeny k pohybu. V historii člověka jako druhu bylo často nezbytné bojovat, nebo utéci. Pohyb je tedy přirozenou cestou jak tyto látky (především stresové hormony) zpracovat, aby v těle nedělaly neplechu. Podrobněji o vlivu stresu na naše tělo v přednášce: Vliv mysli na imunitní systém a nemoc.
  • Mnoho výzkumných studií se shoduje na tom, že pravidelný pohyb je prevencí vzniku rakoviny, tak i mnoha jiných civilizační onemocnění. Může navíc i výrazným způsobem snížit pravděpodobnost návratu nemoci u některých druhů onkologických onemocnění. Pokud nevíte jak na to, podívejte se na webový seminář: „Příroda, pohyb, naše psychika a zdraví“, který se této oblasti věnuje podrobněji.
  • Vedle pravidelného pohybu je velmi důležitý pravidelný odpočinek. Při kvalitním spánku může tělo lépe zpracovat stresové hormony. Navíc pravidelný spánek pomáhá i správné aktivitě imunitního systému, jak je zmíněno v druhé části přednášky „Vliv mysli na progresi nemoci a možná psychologická prevence“.
  • Je tedy dobré myslet na svoje tělo a pomoci mu zpracovávat „stresové produkty“ pravidelným pohybem a pravidelným odpočinkem. To jsou dvě nejpřirozenější cesty, jak můžeme tělu pomoci v situacích neřešitelného a dlouhodobého stresu.

2. Stres dále dopadá na úrovni naší mysli.

Ta je často zahlcena negativními emocemi, naše myšlenky neustále krouží kolem toho, co nás trápí.

  •  Naše emoce si tak snadno poručit nedají. Na jedné straně není dobré jim přespříliš podléhat, na straně druhé je nelze ani násilně potlačovat. Ani jedna z cest není optimální. Jednou z užitečných možností pro práci s nepříjemnými emocemi a myšlenkami je snažit se je vyjádřit. Tomuto tématu je věnován celý webový seminář: „Schopnost vyjádřit emoce pomáhá“. Názorně je zde ukázáno, jaké možnosti máme pro vyjádření emocí v případě, kdy je toho na nás takříkajíc moc.
  • Jsme-li v situaci nemocného nebo i blízkého člověka, který je nemocnému oporou, může nás občas ovládnout strach. Strach je emoce, která do určité míry patří k situacím, kdy je něco pro nás důležitého ohroženo. Když se náš život nebo zdraví našeho blízkého dostane do ohrožení, je přirozené cítit strach. Je-li ale míra strachu příliš vysoká, přemáhající a strach je v nás přítomen prakticky neustále, je dobré vyhledat odbornou pomoc. Ať už přímou návštěvou (mapa psycho-onkologické péče ) nebo i konzultací přes web (psycho-onkologická on-line poradna). Doporučení, jak lze se strachem lépe pracovat, nabízí seminář „Strach z návratu nemoci a jak ho zvládnout“, kde najdete některé praktické informace.
  • V náročné životní situaci máme tendenci myslet jen na to, co nás tíží (nemoc, starost o blízkého člověka, obavy z budoucího apod.). Abychom takovou náročnou situaci dlouhodobě mohli zvládat, je ovšem nezbytné najít si čas „jak na radost, tak na starost“. Tedy mít čas být smutný a odžít si to negativní na straně jedné, ale udělat si čas také na to, co náš těší. Tedy na věci, činnosti a lidská setkání, která nám dodávají energii. Pozitivní emoce mohou naší psychice i tělu pomoci, jak ukazuje přednáška „Postoj k nemoci a jeho možný vliv na naše zdraví“. To, co nás těší, nám může dát sílu být dobrou oporou nemocnému po dlouhou dobu a zároveň si udržet i dobré zdraví.

 3. A do třetice – stres dále dopadá také na úrovni našich vztahů.

V některých situacích jsou vztahy touto událostí zatíženy. Na straně druhé jsou dobře fungující vztahy důležité pro její zvládání. Podporující vztahy jsou oblastí, která nám umožňuje se se stresem lépe vyrovnávat.

  • V praxi se poměrně často ukazuje, že mnoho lidí bylo vychováno v přesvědčení, že si „mají svoje problémy řešit sami“ a nezatěžovat s nimi okolí. Pro ně pak bývá velmi obtížené říci si blízkým o pomoc. Přesto, opora blízkých dokáže člověku pomoci jak na psychické, tak i fyzické úrovni. Jaký vliv má při uzdravování se je ukázáno v semináři „Síla opory našich nejbližších“ nebo přednášce „Vliv mysli na progresi nemoci a možná psychologická prevence “. Jaký vliv má při uzdravování se je ukázáno v přednášce „Síla vztahů a jejich možný vliv na naše zdraví
  • Naše schopnost sdílet a vyjádřit svoje pocity, nám umožní čerpat oporu blízkých. Pokud neřekneme, co potřebujeme, nebo co nás tíží, jen těžko nám mohou naši blízcí pomoci. Jeden druhému do hlavy nevidíme.
  • Pokud pravidelně nasloucháme blízkému člověku, který je nemocen, můžeme se dostat do situací, že je informací a negativních emocí na nás přespříliš. Je dobré si to přiznat a opět myslet i sám na sebe. Nechat si čas na to, co nás těší, mít oporu v někom, kdo zase bude naslouchat nám, případně se nebát vyhledat oporu odbornou (viz mapa psycho-onkologické péče).

Závěrem lze říci, že situace, kdy do života vstoupí onkologické onemocnění, je situací plnou změn. Ať už v průběhu léčby, nebo i v období po léčbě. Tyto změny (zdravotní, finanční, pracovní, volnočasové) zasahují jak nemocného, tak i jeho nejbližší. Pro vás, kteří pociťujete, že bylo změn až přespříliš, je určen záznam webového semináře „Nucená změna a pozitivní přístup k ní “ a text Co s námi dělají nechtěné změny

Informace o stránce