pemigatinib (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, inhibitory proteinové kinázy

Mechanismus účinku léku

  • Pemigatinib inhibuje signalizaci receptoru FGFR, snižuje životaschopnost u buněk se změnami genu Tyto změny silně podporují vznik a růst nádoru, vyskytují se u 10-16 % případů karcinomu žlučových cest

Registrované indikace

  • Cholangiokarcinom (karcinom žlučových cest) se změnami receptoru 2 fibroblastového růstového faktoru (FGFR2)

Způsob užívání léku

  • Tablety užívané ústy, jednou denně, 14 dní, následně 7 dní bez léčby
  • Užívá se bez ohledu na jídlo
  • Během léčby je nutná nízkofosfátová dieta, popř. i léky upravující hladinu fosfátů v krvi
  • Během léčby se nemají požívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (mohou snížit účinnost)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Pemigatinib má mírný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Při léčbě se může projevit únava nebo poruchy zraku. Proto je třeba při řízení vozidel nebo obsluze strojů postupovat s opatrností

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen. 
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).