sledování dat a predikce

Klinické registry jsou jedním z důležitých podpůrných nástrojů pro evidenci nákladné biologické léčby a jejich výsledků. Česká onkologická společnost vede a má k dispozici klinické registry pacientů léčených cílenou biologickou léčbou v Komplexních onkologických centrech. Díky...

Projekt Avastin je klinický registr pacientů léčených Avastinem. Projekt je primárně zaměřen na sběr epidemiologických a klinických dat, jeho hlavním cílem je sledování efektivity a bezpečnosti léčby Avastinem. V dubnu 2011 byl sběr dat do registru Avastin ukončen. Údaje o léčbě Avastinem...

Klinický registr monitorující účinnost biologického preparátu Erbitux, který je používán při léčbě kolorektálního karcinomu a lokálně pokročilého karcinomu hlavy a krku. Koncem roku 2010 byl ukončen sběr dat do registru Erbitux monitorujícího léčbu kolorektálního karcinomu. Údaje o...

Registr pro sběr epidemiologických a klinických dat pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem (GIST). Projekt GIST GIST je klinický registr, který monitoruje epidemiologii, léčbu a její výsledky u pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem (GIST) v České republice a na...

Projekt Herceptin je klinický registr pacientek s karcinomem prsu léčených Herceptinem. Projekt je primárně zaměřen na sběr epidemiologických a klinických dat, jeho hlavním cílem je sledování efektivity a bezpečnosti léčby Herceptinem. V dubnu 2011 byl sběr dat do registru Herceptin ukončen....

Projekt Interb vznikl jako mezinárodní klinický registr zaměřený na sběr záznamů o ErbB-2 pozitivních pacientkách s rakovinou prsu, které jsou léčeny lapatinibem. Projekt je primárně zaměřen na sběr epidemiologických a klinických dat, jeho hlavním cílem je sledování efektivity a bezpečnosti...

Registr Pemetrexed je klinický registr zaměřený na sběr dat pacientů s maligním pleurálním mezoteliomem, kteří jsou léčeni přípravkem pemetrexedem. V červenci 2011 byl ukončen sběr dat do registru Pemetrexed monitorujícího léčbu nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Údaje o léčbě...

rojekt RENIS byl iniciován z podnětu České onkologické společnosti ČLS JEP v červnu 2007. Jeho hlavním záměrem je neintervenční sledování pacientů s nádory ledvin v České republice, u kterých byla indikována cílená léčba sorafenibem, sunitinibem, everolimem, temsirolimem a bevacizumabem a...

Projekt Tarceva je klinický registr pacientů léčených Tarcevou. Projekt je primárně zaměřen na sběr epidemiologických a klinických dat, jeho hlavním cílem je sledování efektivity a bezpečnosti léčby Tarcevou. V červenci 2011 byl sběr dat monitorujícího léčbu nemalobuněčného karcinomu...

Registr Yondelis je projektem zaměřeným na sběr dat o pacientech s pokročilými sarkomy měkkých tkání, kteří jsou léčeni trabedectinem. Analýza dat poskytne užitečné epidemiologické informace o těchto pacientech v ČR, managementu léčby, přežití i bezpečnosti léčby. V neposlední řadě...

Národní onkologický registr České republiky je jedinečný v rámci celé Evropské unie. Evidence zhoubných nádorových onemocnění byla u nás zavedena již v roce 1951. NOR byl ustanoven v roce 1976. Sběr dat je povinný dle zákonného opatření a zároveň naprosto nutný pro plánování potřeby...

Metodika uvedená v tomto dokumentu je univerzálně platná, nicméně nevylučuje dílčí změny u jednotlivých projektů. Změny musí být vždy schváleny všemi subjekty, které jsou do daného projektu zapojeny a poskytují do něj data. Obsah: Základní ustanovení Pravidla odborné garance a provozu...

Poslání a funkce onkologických klinických registrů cílené léčby je vysvětleno v úvodu ke klinickým registrům. V tomto přehledu Česká onkologická společnost zpřístupňuje svým členům, ostatním lékařům a plátcům péče konkrétní informace o jednotlivých registrech a také vždy...

Složení Prof. MUDr. Abrahámová,DrSc. ; MUDr. Bartoš ; MUDr. Bednařík, MUDr. Cwiertka, Doc.RNDr.Dušek,PhD.; Doc. Fínek,PhD.; MUDr.Feltl, PhD.; Doc. MUDr. Hajdúch, Ph.D., MUDr. Prausová; Prof.MUDr.Petera,PhD.; MUDr.Petráková; Prof.MUDr.Petruželka,CSc.; Prof.MUDr.Skřičková,CSc.; MUDr.Stáhalová; MUDr....

Zápis z Fóra onkologů konaného dne 6.12. 2019 ve FN Motol
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

6. prosince 2019 se ve FN Motol konalo setkání Fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven. Hlavními tématy byla reakreditace KOC, převzetí pacienta po onkologické léčbě praktickými lékaři, stav příprav zákona o léčivých přípravcích, průběh dohadovacího řízení na rok 2020, implementace nové metodiky NOR a CZ-DRG v onkologii, predikce pro rok 2020 a precizní a personalizovaná onkologie.  Fóra se zúčastnili zástupci KOC, regionálních onkologických pracovišť, zástupci MZ ČR a plátců péče. Zveřejňujeme zápis i s prezentacemi.

RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.

Autoři tímto pilotním metodickým sdělením reagují na řadu podnětů týkajících se možnosti predikce hodnot celkového přežití pacientů se zhoubnými nádory ze zástupných parametrů, zejména z rychleji dosažitelných klinických výsledků typu přežití bez známek progrese (PFS) nebo času do progrese (TTP). Jako model byla zvolena diagnóza karcinomu prsu u žen, u které dochází nejen v české populaci k významnému prodlužování celkového přežití i na populačním úrovni. K této modelové diagnóze existují velmi robustní data z české populace léčených žen i recentní data z mezinárodních studií, které metodickému rozboru dodávají aktuálnost. Publikované sdělení je koncipováno jako úvodní metodický rozbor a bude dále dopracováno do podoby vědeckého článku určeného k publikaci v domácím či mezinárodním časopise.

Na webu cervix.cz byly zveřejněny odhady počtu pacientek s karcinomem děložního hrdla, které budou léčeny v roce 2014. Predikce pro další diagnózy budou součástí únorového vydání Modré knihy.

Na webu mamo.cz byly zveřejněny odhady počtu pacientek s karcinomem prsu, které budou léčeny v roce 2014. Predikce pro další diagnózy budou součástí únorového vydání Modré knihy.