Zápis z Fóra onkologů konaného dne 6.12. 2019 ve FN Motol

Zápis z Fóra onkologů konaného dne 6.12. 2019 ve FN Motol

6. prosince 2019 se ve FN Motol konalo setkání Fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven. Hlavními tématy byla reakreditace KOC, převzetí pacienta po onkologické léčbě praktickými lékaři, stav příprav zákona o léčivých přípravcích, průběh dohadovacího řízení na rok 2020, implementace nové metodiky NOR a CZ-DRG v onkologii, predikce pro rok 2020 a precizní a personalizovaná onkologie.  Fóra se zúčastnili zástupci KOC, regionálních onkologických pracovišť, zástupci MZ ČR a plátců péče. Zveřejňujeme zápis i s prezentacemi.

Jednání Fóra onkologů jsme natočili, připravujeme audiovizuální záznam přednášek

Zápis a prezentace:

Reakreditace Komplexních onkologických center ČR - J. Prausová

 1. Přítomné přivítala předsedkyně ČOS ČLS JEP doc. Jana Prausová, ocenila účast zástupců všech KOC ČR. Přednesla prezentaci na téma: reakreditace KOC ČR. Reakreditace se řídí metodikou vydanou ve Věstníku MZČR, přiblížila obsah výzvy k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované onkologické péče. Publikovaná kritéria v maximální možné míře respektují nastavení stávající sítě KOC. Prezentace obsahovala koncepci programu reakreditace, harmonogram průběhu a datovou podporu.

  V prezentaci, která je v příloze tohoto zápisu, jsou uvedeny vybrané požadavky na žadatele o statut KOC.

Stručný přehled vykazování převzetí pacienta po onkologické léčbě praktickými lékaři - J. Prausová

 1. Stručný přehled vykazování převzetí pacienta po onkologické léčbě praktickými lékaři, výstupy z NZIS, přednesla předsedkyně společnosti. Prezentace je v příloze zápisu a uvádí, že v období od ledna 2019 do června 2019 bylo předáno praktickým lékařům 1872 unikátních pacientů.

  Prezentace dále srovnává počty předaných pacientů dle bydliště v jednotlivých krajích i věkové rozložení pacientů a dále nejčastější diagnózy nemocných, kteří byli předáni.

 Zákon o léčivých přípravcích - F. Vrubel (bez prezentace)

 1. Fórum onkologů pozdravil náměstek ministra MZČR Mgr. Filip Vrubel a ve svém vystoupení přiblížil stav příprav a uvedení v život zákona o léčivých přípravcích, jehož velmi podstatnou částí je přímá účast zástupců odborných společností v procesu schvalování úhrady nákladných léčiv. Uvedení zákona v život je předpokládána na leden 2021.

Vybrané novinky v datech - L. Dušek 

 1. Další prezentaci sdělil přítomným prof. Ladislav Dušek, ředitel ÚZIS, který se věnoval implementaci nové metodiky NOR. Dále predikcím pro rok 2020 v segmentu centrové léčby, implementaci nového systému CZ-DRG markery pro onkologii a dále datovým podkladům pro reakreditaci KOC. Sběr dat za rok 2018 do NOR je realizován ještě podle původní metodiky, prostřednictvím územních pracovišť NOR. Zároveň s tímto sběrem již začíná probíhat transformace činnosti krajských pracovišť NOR do koordinační role sběru dat za spádovou oblast a podle nové metodiky. Jsou upraveny i formuláře hlášení o diagnóze a prvních měsících léčby. Zcela vymizí kontrolní hlášení. Uzavření dat NOR za rok 2018 je předpokládáno k 30.6.2020. Nová metodika sběru dat povede postupně k plně elektronickému předávání údajů do NOR. Centrální pracoviště NOR je při ÚZIS ČR.
  V další části sdělení prof. Dušek prezentoval vývoj v segmentu léčených centrovou terapií. Segment centrové léčby stále narůstá v čase, což je dáno rostoucí incidencí a prevalencí léčených a rychlým nástupem nových léčivých přípravků a zvyšování počtu indikací. Prezentace dále obsahuje Horizon scanning pro rok 2019, souhrn dopadu generifikace v letech 2019 a 2020.
  Stav řešení projektu CZ-DRG ukazuje zlepšení pohledu a reálnější obraz o pohybu pacienta v zdravotnickém systému, než dosavadní způsob vykazování hospitalizační péče.
  V poslední části prof. Dušek odprezentoval příklady datových podkladů pro reakreditaci KOC.

  Kompletní prezentace je k dispozici v příloze.

Úhradová vyhláška pro rok 2020 - H. Rögnerová

 1. Náměstkyně ministra MZ ČR Ing. Helena Rögnerová seznámila přítomné s průběhem dohadovacího řízení na rok 2020. V průběhu řízení došlo dvakrát k dodatečnému navyšování 6 a 4,9 mld a celkový meziroční růst úhrad bude až 35 mld Kč. Úhrada centrových léků bude navýšena v průměru o 18% proti roku 2019. V oblasti onkologie solidních nádorů dojde k nárůstu o 26,6 % oproti roku 2018.
  Ing. Rögnerová sdělila též novinky v oblasti úhrady akutní lůžkové péče, zavedení CZ-DRG v omezeném testovacím prostředí (onkogynekologie a pneumoonkochirurgie).

  Prezentace je k dispozici v příloze zápisu.

  V diskusi padl návrh na možnost zlepšení podmínek úhrady pro ambulantní výkony, kterými jsou především aplikace farmakoterapie u solidních nádorů a péče o nemocné v průběhu této léčby. V posledních letech je jednoznačný trend a převaha ambulantní péče o pacienty s maligními onemocněními a hodnota výkonů ambulantní péče nereflektuje náročnost a fakt, že většina pacientů, o které se starají onkologové je ambulantní a nikoli hospitalizovaná, což pracovištím působí problémy s adekvátním zhodnocením jejich práce. Návrh nových výkonů pro ambulantní péči s dostatečným oceněním práce lékařů i sester je otevřený a Ing. Rögnerová souhlasila s aktivním přístupem k řešením tohoto problému.

  Dále bylo konstatováno, že vstřícnost MZČR i plátců péče k úhradám v roce 2020, které by neměly být nijak limitovány, neodpovídá postojům managementů nemocnic, v kterých sídlí KOC. Edukace managementu a jejich informovanost o způsobech úhrad především v oblasti centrové terapie je nezbytná.

VZP ČR ONKOFORUM - D. Šmehlík

 1. Další prezentaci přednesl Ing. David Šmehlík, náměstek ředitele VZP ČR. V první části prezentace uvedl počty pacientů předaných onkology do péče praktickým lékařům, čísla se shodují s údaji, které uvedla předsedkyně ČOS. Dále zmínil problematiku společných stanovisek odborných společností a VZP, která usnadňuje a urychluje přístup k novým léčivým přípravkům, či novým indikacím. Společná stanoviska překlenují období procesu schvalování úhrady SÚKLem a umožňují zařazení léčivých přípravků do klinické praxe včas. Zároveň tento proces i ovlivňuje příznivě cenu léčivého přípravku a tím dopad do rozpočtu. Dále Ing. Šmehlík prezentoval vývoj nákladů na centrovou terapii, na zdravotní služby celkem, na ambulantní i lůžkovou péči. Ujistil přítomné, že VZP zvyšuje rozpočet na úhradu moderní terapie a rozvojové projekty a připojil se k souhlasu s možností zohlednění ambulantní složky úhrady, která v onkologii představuje velmi významnou položku. Dále zdůraznil, že VZP v následujícím období nepředpokládá žádné limity na vykazovanou péči, ani léčivé přípravky a materiál.
 1. Kompletní prezentace je v příloze zápisu.

Úvod do precizní, personalizované a tumor-agnostické onkologie - L.Petruželka

 1. Poslední prezentace prof. MUDr. Luboše Petruželky, CSc. byla věnována rozvoji terapeutického přístupu k pacientům s maligním onemocněním. Léčba je personalizovaná, prakticky včetně stanovení prediktivních i prognostických markerů.

  Kompletní prezentace je v příloze zápisu.

Přednáška je přístupná také jako videozáznam

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

V Praze, dne 19.12. 2019

Zápis v pdf