Klinický registr Avastin (bevacizumab)

Projekt Avastin je klinický registr pacientů léčených Avastinem. Projekt je primárně zaměřen na sběr epidemiologických a klinických dat, jeho hlavním cílem je sledování efektivity a bezpečnosti léčby Avastinem.

V dubnu 2011 byl sběr dat do registru Avastin ukončen. Údaje o léčbě Avastinem jsou nyní zadávány do čtyř samostatných registrů (podle diagnóz): Breast – karcinom prsu, Tulung – karcinom plic, Corect – kolorektální karcinom a RenIS - karcinom ledvin.

Projekt Avastin

Projekt Avastin vznikl v roce 2005 jako klinický registr pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem léčených Avastinem, biologickým preparátem, který cíleně zabraňuje angiogenezi v nádorové tkáni. Cílem projektu jako lékového registru je sledování celkového počtu pacientů léčených Avastinem a sběr epidemiologických a klinických dat pacientů, které umožňují sledovat bezpečnost a efektivitu léčby tímto biologickým preparátem. Od roku 2008 je použití Avastinu v protinádorové terapii rozšířeno i na karcinom prsu a plic a od roku 2010 na karcinom ledvin, což umožňuje epidemiologickou charakteristiku pacientů, analýzu léčebných odpovědí, modelování vlivu rizikových faktorů na přežívání pacientů i detailní rozbor zaznamenaných nežádoucích účinků v rámci čtyř odlišných diagnóz.

VSTUP DO REGISTRU

AKTUÁLNÍ ANALYTICKÝ REPORT Z REGISTRU - KARCINOM PRSU (k 10.4.2011)

AKTUÁLNÍ ANALYTICKÝ REPORT Z REGISTRU - KARCINOM KOLOREKTA (k 10.4.2011)

Informace o registru:

Adresa: http://avastin.registry.cz/
Diagnózy:

C18 - C19: st. I; C 50: st.IV

Vznik: Vznikl v roce 2005 jako klinický registr. Nová podoba od 1.1.2008
Odborná garance: Výbor ČOS pod vedením předsedy ČOS Prof. MUDr. Jiřího Vorlíčka,CSc.
Koordinace projektů: Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. a koordinační rada registru
Odborná rada registru: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., MUDr. Jiří Bartoš, MUDr. Helena Čoupková, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr., MUDr. David Feltl, Ph.D., doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MUDr. Libor Havel, prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc., prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., MUDr. Leona Koubková, prof. MUDr. Miroslav Marel, CSc., prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc., prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., MUDr. Katarína Petráková, prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Jana Prausová, MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D., doc. MUDr. František Salajka, CSc., MUDr. Dimka Sixtová, prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., MUDr. Vladimíra Stáhalová, doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., MUDr. Milada Zemanová
Analytik dat:
Mgr. Zbyněk Bortlíček (IBA MU)
Řízení projektů: Mgr. Karel Hejduk, hejduk@iba.muni.cz
Grantová podpora: Roche, s.r.o.
HELPDESK IBA MU: E-mail: helpdesk@iba.muni.cz Tel: +420 54949 8281
Další prezentace k registru Avastin: