Klinický registr Tarceva (erlotinib)

Projekt Tarceva je klinický registr pacientů léčených Tarcevou. Projekt je primárně zaměřen na sběr epidemiologických a klinických dat, jeho hlavním cílem je sledování efektivity a bezpečnosti léčby Tarcevou.

V červenci 2011 byl sběr dat monitorujícího léčbu nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v registru Tarceva ukončen. Údaje o léčbě pacientů s NSCLC, kteří jsou léčeni Tarcevou, jsou nyní zadávány do registru Tulung. V rámci projektu Tarceva v současné době pokračuje sběr dat do registru monitorujícího léčbu karcinomu pankreatu.

Projekt Tarceva

Projekt Tarceva vznikl v lednu 2008 jako klinický registr zaměřený na sběr dat pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic léčených Tarcevou, jehož odbornými garanty jsou Česká onkologická společnost ČLS JEP a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP. Cílem projektu Tarceva je sledování bezpečnosti a efektivity této biologické léčby, což umožňuje analýzu epidemiologických charakteristik onkologických pacientů a jejich odpovědí na léčbu, modelování vlivu rizikových faktorů na přežití a detailní rozbor nežádoucích účinků. V průběhu roku 2008 pak bylo použití Tarcevy spolu s parametrickým sběrem dat dále rozšířeno i na další onkologickou diagnózu – karcinom pankreatu. Projekt Tarceva je také zařazen v rámci Národního onkologického programu mezi projekty hodnocení a monitoringu výsledků a kvality péče, kde se podílí svými výsledky na zlepšení kvality života pacientů s karcinomem plic a pankreatu a racionalizaci nákladů na jejich léčbu. VSTUP DO REGISTRU

Aktuální analytické reporty z registru Tarceva:

AKTUÁLNÍ ANALYTICKÝ REPORT Z REGISTRU - KARCINOM PANKREATU (k 26.3.2012)

Informace o registru

Adresa: http://tarceva.registry.cz/
Diagnózy: nemalobuněčný karcinom plic, karcinom pankreatu
Koordinační rada registru: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., MUDr. Jiří Bartoš, prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr., doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MUDr. David Feltl, Ph.D., MUDr. Jana Prausová, prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., MUDr. Katarína Petráková, prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Jana Skřičková,CSc., MUDr. Vladimíra Stáhalová, doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (Česká onkologická společnost)
Vznik: 2008
Odborná garance: Výbor ČOS pod vedením předsedy ČOS Prof. MUDr. Jiřího Vorlíčka,CSc.
Koordinace projektů: Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. a koordinační rada registrů
Analytik dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček (IBA MU)
Řízení projektu: Mgr. Karel Hejduk, hejduk@iba.muni.cz
Grantová podpora: Roche, s.r.o.
HELPDESK IBA MU: E-mail: helpdesk@iba.muni.cz, Tel: +420 54949 8281
Další prezentace k registru Herceptin: