Klinický registr MPM - Alimta (pemetrexed)

Registr Pemetrexed je klinický registr zaměřený na sběr dat pacientů s maligním pleurálním mezoteliomem, kteří jsou léčeni přípravkem pemetrexedem.

V červenci 2011 byl ukončen sběr dat do registru Pemetrexed monitorujícího léčbu nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Údaje o léčbě pacientů s NSCLC, kteří jsou léčeni pemetrexedem, jsou nyní zadávány do registru Tulung. V rámci projektu Pemetrexed v současné době pokračuje sběr dat do registru monitorující léčbu maligního mezoteliomu pleury (MPM).

Projekt registru Pemetrexed

Projekt je klinický registr zaměřený na sběr dat pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic nebo maligním pleurálním mezoteliomem, kteří jsou léčeni přípravkem pemetrexedem. Odbornými garanty projektu jsou Česká onkologická společnost ČLS JEP a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP. Cílem projektu Pemetrexed je sledování bezpečnosti a efektivity léčby tímto přípravkem, což umožňuje analýzu epidemiologických charakteristik onkologických pacientů a jejich odpovědí na léčbu, modelování vlivu rizikových faktorů na přežití a detailní rozbor nežádoucích účinků. Projekt Pemetrexed je také zařazen v rámci Národního onkologického programu mezi projekty hodnocení a monitoringu výsledků a kvality péče, kde se bude svými výsledky podílet na zlepšení kvality života pacientů s karcinomem plic a mezoteliomem a na racionalizaci nákladů na jejich léčbu. VSTUP DO REGISTRU

AKTUÁLNÍ ANALYTICKÝ REPORT Z REGISTRU (stav k 19.10.2015)

Informace o registru

Adresa: http://pemetrexed.registry.cz/
Diagnózy: Nemalobuněčný karcinom plic, maligní pleurální mezoteliom
Vznik: 2009
Odborná garance: MUDr. Libor Havel, prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., doc. MUDr. František Salajka, CSc., prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., prof. MUDr. Vítězslav Kolek, CSc., MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D. (Česká onkologická společnost, Česká pneumologická a ftizeologická společnost)
Analytik dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček (IBA MU)
Řízení projektu Mgr. Karel Hejduk , hejduk@iba.muni.cz
Grantová podpora: Eli Lilly and Company
HELPDESK IBA MU: E-mail: helpdesk@iba.muni.cz, Tel: +420 54949 8281
Další prezentace k registru: