Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 24. 10. 2006 v Praze Průhonicích

 • Přítomni: Vorlíček, Aschermannová, Cwiertka, Eckschlager, Fínek, Jelínková, Konopásek, Petruželka, Přibylová, Stáhalová, Stankušová
 • Omluveni: Abrahámová, Petera, Rob, Vyzula
 1. Připomínáme, že přihlášky na soutěž o prostředky z Běhu T. Foxe měly být odeslány do 30. 10. 2006 prof. Vorlíčkovi. Přihlášky musí obsahovat stručnou specifikaci přístroje, výzkumného cíle, jemuž má přístroj sloužit, uvedení ceny a případného vlastního podílu pracoviště na financování.
 2. Prof. Eckschlager je delegován výborem ČOS na kandidaturu do výboru ČLS JEP.
 3. Výbor projednal žádost o záštitu ČOS Brněnských onkologických dnů 2007, která byla udělena a vysloven souhlas s navrženým odborným programem.
 4. Žádost o záštitu „Staškových dní“ 2007, která byla udělena a vysloven souhlas s navrženým odborným programem.
 5. Výbor ČOS na žádost prim. MUDr. Neumannové přebírá záštitu nad odbornou akcí „Onkologie v gynekologii a mammologii“ 2007 a souhlasí s navrženým programem.
 6. Výbor projednal návrh na udělení ceny ČLS JEP za publikaci „Klinická a radiační onkologie v praxi“ autorů Novotný, Vítek, Petruželka a kol. a ceny ČOS za publikaci „Klinická onkologie pro sestry“ autorů Vorlíček, Abrahámová, Vorlíčková a kol.
 7. Prof. Vorlíček informoval, že od letošního roku vychází na Slovensku nový časopis Onkológia
 8. Návrh akreditační komise pro obor klinická onkologie MZ na rozdělení akreditovaných pracovišť na 2 typy, výbor vzal na vědomí a nemá námitek
 9. Výbor ČOS na žádost doc. Petruželky přebírá záštitu nad projektem „Eva 35“.
 10. Byla projednána žádost redaktora „Zdravotnictví v České republice“ Víta Černého o stanovisko k podílu jednotlivých léčebných modalit onkoterapie a jejich ekonomické náročnosti. Odpoví předseda výboru ČOS prof. Vorlíček.
 11. Výbor uvítal na svém zasedání prof. MUDr. Petra Goetze, CSc. předsedu Společnosti lékařské genetiky. Prof. Goetz navrhnul poskytnutí databáze všech pracovišť, která jsou schopna provést genetické vyšetření. Současně budou k dispozici směrnice s indikačními okruhy na genetické vyšetření v souvislosti s nádorem nebo jeho rizikem a způsobem dispenzarizace. MUDr. Křepelová a MUDr. Foretová PhD. byly pověřeny spoluprací mezi genetiky a onkology za Společnost lékařské genetiky . Byl podán návrh na zakládání sítě „High risk center“. Výbor ČOS byl požádán, aby navrhnul členy mezioborové komise z řad onkologů. Členové ČOS, kteří se chtějí účastnit práce komise se přihlásí předsedovi výboru ČOS prof. Vorlíčkovi, CSc.
 12. Lysodren® (Mitotan 500mg, 100tbl. v jednom balení), výrobce Bristol-Myers Squibb, Itálie. Držitel rozhodnutí o registraci: Laboratoire HRA Pharma, Francie. Dovozce do České republiky – firma Podvinný mlýn, zastoupená Dr. Homoláčem, tel.: 283871481, cena za jedno balení 630 Euro. Na žádanku RL o zvýšení úhrady nutno vyplnit diagnózu a dávkování mitotanu, připojit formulář s údaji o výrobci a tuzemském distributorovi, formulář o hlášení SÚKLu, příbalový leták a seznam zemí, kde je přípravek registrován (1.USA – Lysodren (Bristol-Myers Squibb Oncology, 2. Francie Lysodren HRA, 3. Kanada – Lysodren (Bristol-Myers Squibb Canada, 4. Řecko – Lysodren (IFET).
 13. Byl vytvořen protokol pro podávání sutentu pro II. linii renálního karcinomu a GISTu, který bude předložen členům výboru a po odsouhlasení všem členům ČOS.
 14. Tomáš Sodomka a Mgr. Hana Kvapilová z agentury CZECHOPRESS AGENCY, s.r.o. seznámili členy výboru se záměrem vydávat „Referátový výběr z onkologie“. Časopis by měl být vydáván 4x za rok, doplněný o monotematická čísla a výbor ČOS byl požádán o garanci. Členové výboru se shodli na názoru, že za 6 měsíců bude na základě kvality časopisu vydáno stanovisko.
 15. MZ ČR žádá stanovisko k návrhu léčebné rehabilitace po komplexní onkologické péči, zpracuje MUDr. A. Aschermannová, zašle na MZ ČR a kopii předloží výboru ČOS.
 16. Doc. Fínek referoval o rozpočtu ČOS, byl dán návrh na udělení cen za nejlepší postery na BOD a další akce, nad kterými přebírá záštitu výbor ČOS.

Příští zasedání výboru se koná 21. 11. 2006 v Institutu biostatistiky a analýz MU, Kamenice 3, Brno.