Zápis ze schůze výboru České onkologické společnost ČLS JEP dne 3.3.2015 v Olomouci

Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Melichar, Cwiertka, Petráková, Fínek, Dušek, Ryška, Kolářová
Omluveni: Prausová, Vyzula, Petruželka, Tesařová
Nepřítomen: Žaloudík
 1. Jsme hosty prof. Melichara přednosty Onkologické kliniky FN v Olomouci. Schůze se konala v restauraci Zorba.
 2. Prof. Melichar oslavuje své první závažné jubileum - 50. narozeniny. Prof. Vorlíček jubilantovi popřál a zhodnotil jeho vynikající práci ve výboru ČOS a jeho význam pro celou naší onkologii. Všichni jsme prof. Melicharovi upřímně popřáli a připili na jeho zdraví. 
 3. Prof. Vorlíček provedl kontrolu zápisu z minulé schůze. Dosud jsme ani po opakovaných urgencích nedostali od pana náměstka ředitele VZP Dr. Hoňka slíbenou odpověď týkající se ustanovení ombudsmana pro onkologii. 
 4. Na žádost předsedy sekce epidemiologie ČOS doc. Duška a na doporučení Rady NOR bude tato sekce transformována na sekci Národního onkologického registru. První schůze uvedené sekce bude během BOD.
 5. Prof. Abrahámová a doc. Prausová se zúčastnily na MZ dne 16.2.2015 schůzky týkající se možného přidělení financí z evropských fondů (IOP) pro centra neonatologie a onkogynekologie. Pro pražská pracoviště zůstává podmínkou přijetí žádosti prokázat péči o mimopražské nemocné ve více jak 50%. Ačkoli ČOS nemůže takto nastavená kritéria nijak změnit, konstatujeme, že tato podmínka je velice nespravedlivá, hendikepuje pražská centra a diskriminuje pražské nemocné, neboť přístup k evropským financím mimopražská KOC mají mnohem jednodušší než pracoviště pražská. Měl by se brát zřetel na počet hlášených nových onemocnění v tom kterém kraji a počet skutečně provedených výkonů v určitém KOC. 
 6. Česká internistická společnost pořádá ve dnech 22. - 25. 11. 2015 svůj již XXII. kongres. Pro odbornost onkologie byl vyčleněn jeden blok v trvání 60 minut. Zorganizováním onkologických přednášek byl pověřen prof. Petruželka.
 7. Jako každoročně byly uděleny dvě ceny České onkologické společnosti. Cena za nejlepší soubor publikovaných prací týkající se úlohy nekódujících RNA v dráze signalizace přes B buněčný receptor (celk. IF 31,4) byla udělena MUDR. Mgr. Marku Mrázovi, Ph.D. z Fakultní nemocnice Brno (IHOK) a ze Středoevropského technologického institutu (CEITEC). Cenu za nejlepší monografii obdržel prof. MUDr. Aleksi Šedo, Ph.D. (Monografie: Šedo A, Mentlein R, at al (ed) Glioma Cell Biology, Springer Verlag 2014).
 8. Vyjádření k žádosti plastických chirurgů týkající se mamárních implantátů napíše MUDr. Petráková.
 9. Členové výboru ČOS vzali na vědomí informativní dopis prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc. nově zvoleného předsedy ČLS JEP.
 10. Firma Astellas vytvořila pacientský program ONKO prostaty. MUDr. Marcela Koudelková žádá jménem firmy o poskytnutí záštity ČOS. Jelikož máme o tomto programu málo informací výbor ČOS pověřuje prof. Fínka o prověření celé záležitosti.
 11. ČOS jako každý rok (počínaje r. 2007) monitoruje celý segment centrové péče prostřednictvím svých vlastních vysoce funkčních klinických registrů. Tato data stoprocentně kryjí všechny léčené pacienty všemi centrovými léčebnými prostředky, což je mimo jiné ověřeno i exportem dat z VZP. Sekce ČOS vedená doc. Duškem zpracuje export dat v průběhu měsíce března a tento bude zveřejněn na stránkách Linkos.
 12. Výbor ČOS v průběhu následujících 12 měsíců provede kontrolu náplně a skutečné činnosti všech sekcí ČOS a vysloví se k jejich dalšímu fungování. Tímto úkolem kontaktu se sekcemi bude pověřen jeden člen výboru ČOS. Nutno zdůraznit, že žádná ze sekcí ČOS by neměla jednat v rozporu s etickými zásadami ČOS a nesmí jednat v rozporu se stanovami ČLS JEP.
 13. Výbor ČOS zásadně nesouhlasí s obsahem článku publikovaném v ZN revue dne 19.1.2015, který zavádějícím a nepravdivým způsobem informuje o systému péče o nemocné s nádory CNS. Tento článek zcela pomíjí každodenní práci klinických a radiačních onkologů v Komplexních onkologických centrech v celé ČR pečujících o tyto nemocné.
 14. Dr. Cwiertka, předseda volební komise informuje, že jediný způsob, jak navrhnout kandidáty do příštího výboru ČOS a revizní komise ČOS je cestou Linkosu po předchozí registraci. Návrhy je možné podávat dle schváleného harmonogramu do 21. 3. 2015. Aktuální informace jsou dostupné ve volebním modulu na webových stránkách ČOS (www.linkos.cz).
 15. Doc. Dušek informuje o důkazech podhlášenosti NOR, kterých je asi 5%. Bude připraveno prohlášení a pro nehlásící regiony bude určen malus.
 16. Doc. Dušek informuje o DRG, kterým se právě zabývá. Je třeba vytvořit sofistikovanou klasifikaci hospitalizovaných. Nápomocni mu budou: prof. Abrahámová, prof. Melichar, prof. Fínek a prim. Petráková.
 17. Prof. Ryška informoval, že pro vykazování výkonů prediktivních vyšetření zavedla VZP pro patology nově signální kódy, které budou laboratoře s jednotlivými vyšetřeními vykazovat. Tyto signální kódy slouží výhradně pro monitorování nárůstu testování jednotlivých markerů a nemají (a ani nemohou) samy o sobě sloužit ke kontrole provedení prediktivního vyšetření před nasazením odpovídající léčby, např. při revizích na pracovištích onkologie.
 18. Dr. Petráková informovala o dosažení dohody mezi ČLS JEP a VZP ČR na postupu při posuzování podmínek úhrady vybraných léčivých přípravků (LP). Jedná se hlavně o generická cytostatika (CBDCA, irrinotecan, taxany …), která byla dosud podávána „off-label“ a byla na některých pracovištích důvodem odmítnutí úhrady VZP. Schválená úhrada těchto léků VZP by měla být v korelaci s indikací cytostatik dle léčebných postupů uvedených v Modré knize. Seznam schválených indikací je v příloze zápisu.
 19. Výbor ČOS schvaluje udělení Čestného členství ČOS prof. Vorlíčkovi na výborové schůzi v červnu 2015.
 20. Noví členové ČOS:
  • MUDr. Klára Šafránková - Onkologie Hořovice
  • MUDr. Jana Šmakalová - Onkologie Hořovice
  • MUDr. Zuzana Vaculínová - onkologické odd. Nemocnice Jihlava
  • MUDr. Lenka Mášová - Onkologické centrum Pardubice
  • MUDr. Iva Křepelková - Nemocnice Na Bulovce
  • MUDr. Renáta Koubová - Onkologie FN Motol
  • MUDr. Lucia Bohovicová - MOÚ
  • MUDr. Emanuela Kmoníčková - Nemocnice Na Bulovce
  • MUDr. Denisa Musilová - Onkologie Ústí nad Labem

Noví členové sekcí:

 • Sekce imunoonkologie:
  • MUDr. Eugen Kubala - onkologie Hradec Králové
  • Doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. - Patologie 1. LF UK a VFN Praha 
  • MUDr. Eva Hlaváčková – Klinika dětské onkologie Brno
  • MUDr. Rostislav Kuklík, MBA - Praha 7
  • MUDr. Michaela Fridrichová – Ústav radiační onkologie Praha
 • Sekce pro nádory hlavy a krku:
  • Doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D. - Fingerlandův ústav patologie FN Hradec Králové
  • Doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D. - FN u sv. Anny
  • MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D. - FN Olomouc
 • Sekce lékařské genetiky:
  • MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. - MOÚ
  • Sekce pediatrické onkologie:
  • MUDr. Pavel Mazánek - FN Brno
 • Sekce onkospondylochirurgická:
  • Doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.- Ortopedická klinika FN Brno
 • Sekce mladých onkologů:
  • MUDr. Barbora Potužáková - FN Plzeň
  • MUDr. Marcela Ecksteinová - FN Plzeň
  • MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D. - onkologie Hradec Králové
  • MUDr. Veronika Veškrňová - Onkologická klinika Thomayerovy nemocnice
 • Sekce imunoonkologická a nádory prsu
  • MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA - odd. radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo

21. Výbor ČOS přebírá tyto záštity: 

Příští schůze výboru ČOS se bude konat 14. 4. 2015 v Pardubicích.


Zapsala: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.