Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti ČLS JEP, konaného ve FN Brně - Bohunicích dne 23.1.2007

 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Vyzula, Fínek , Jelínková, Konopásek, Petera, Petruželka, Přibylová, Stankušová 
 • Omluveni: Aschermannová, Cwiertka, Eckschlager, Rob, Stáhalová
 • Přítomni jako hosté byli náměstci ředitele FN Brno prim. MUDr. Ivo Burget a MUDr. Jaroslav Peprla.
 • Hostitelem byl MUDr. Igor Kiss, Ph.D. primář Oddělení klinické onkologie.
 1. Prof. Vorlíček zahájil schůzi a uvítal všechny přítomné. 

 2. Primář MUDr. Kiss seznámil členy výboru se skladbou a činností KOC FN Brno. Přítomné krátce pozdravili náměstci ředitele FN Brno prim. MUDr. Burget a MUDr. Peprla. 

 3. Provedena kontrola zápisu z minulé schůze. Vše bylo splněno. Zůstávají však problémy s dětskou onkologií a s předepisováním protinádorových látek „off label“. Vše se stále řeší na Ministerstvu zdravotnictví. 
  (pozn mimo zápis: po schůzi došel dopis z MZ z 26.1.2007)

 4. Výbor se věnoval organizaci nadcházejících voleb do nového výboru ČOS. Byli navrženi členové volební komise: Dr. Šmakal - OLÚ Pleš, Dr. Přibylová - VFN, Dr. Jelínková - nemocnice Most, Dr. Bartoš - nemocnice Liberec, Dr. Kolářová - nemocnice Pardubice, Dr. Foldyna - FTN, Dr. Barkmanová-– VFN, Dr. Petráková - MOÚ, Dr. Svoboda - FN Plzeň, Dr. Hessová - FN Bulovka.
  Předsedkyní komise bude Dr. Přibylová, zástupkyní Dr. Jelínková.

  Na Linkos by se měl vystavit kompletní seznam členů ČOS s udáním pracoviště. První kolo dvoukolových voleb bude v dubnu . Všem členům ČOS bude zaslán instruktážní dopis s upozorněním, kde najdou kompletní seznam členů ČOS, ze kterého mohou volit. Z těchto členů může každý hlasující navrhnout 15 jmen, které by rád viděl ve výboru ČOS. Dále každý hlasující navrhne 5 dalších jmen, které by rád viděl ve funkci členů revizní komise. Svůj návrh zašle na předtištěném orazítkovaném formuláři, který vloží do předtištěné zaslané obálky a zašle poštou na předtištěnou adresu, a to do určeného termínu. Rozhodující bude poštovní razítko na odeslané obálce. Komise vytvoří pořadník 20 navrhovaných s největším počtem hlasů, kteří budou kandidovat na členy výboru a dalších 5 na členy revizní komise. Z těchto, kteří postupují do druhého kola, budou voliči právě ve druhém kole volit jednak členy výboru a dále členy revizní komise. Konečný počet členů výboru bude 11 a konečný počet členů revizní komise bude 3. I ve druhém kole bude určen časový termín. Rozhodující bude opět razítko na obálce. V obou kolech bude voličům zaslán instruktážní dopis a seznam současných členů výboru i revizní komise. Druhé kolo voleb proběhne v květnu 2007.

  Navržení členové volební komise předloží do příští schůze výboru přesný organizační plán voleb. Předsedkyně a místopředsedkyně volební komise bude kontaktovat navržené členy volební komise a dotáže se na jejich souhlas.

 5. Firma GlaxoSmithKline vyhlašuje grant pro mladé onkology na dvoutýdenní odbornou stáž v zahraničí podle svého výběru. Podporováno bude cca 5 onkologů. Návrhy nutno poslat do konce příštího týdne k rukám prof. Vorlíčka. 

 6. Pro časopis Remedia bude připraveno několik článků. Lékový profil léčiv Sunitinib a Sorafenib připraví doc. Petruželka, léčiva Lapatinib prof. Abrahámová a léčiva Dasatinib dr. Doubek. 

 7. Na 14. kongresu internistické společnosti vystoupí doc. Petruželka, doc.Fínek a dr. Šafanda s přednáškou s onkologickou tematikou. 

 8. Liga proti rakovině přistoupila k maximální podpoře Pařížské charty. Výbor ČOS se jednohlasně k této iniciativě připojuje. 

 9. Lékařská komora se dotazuje na čekací doby na různé výkony v onkologii. Čekací doby jsou indikátorem kvality péče. Čekací doby na ozařování zjistí SROBF. V rámci KOC/KOS jsme schopni sledovat čekací doby na radiodiagnostická vyšetření. Toto však náleží do ranku Radiologické společnosti. Čekání na hospic a na následnou symptomatickou léčbu by měla vyšetřit Společnost pro studium a léčbu bolesti . Sledování čekacích dob na operační chirurgický výkon náleží Chirurgické společnosti. Zjišťování čekacích dob na medikamentosní protinádorovou léčbu náleží ČOS, ale výbor konstatuje, že tyto doby jsou v rozsahu několika dnů a takovéto čekání nemůže onkologického pacienta v žádném případě poškodit. Zjišťování těchto čísel je nový a velmi náročný úkol, který není možno splnit bez jasných pravidel. 

 10. Výbor ČOS vítá velmi aktivní práci karcinoidové skupiny a přijímá nad touto skupinou odbornou garanci. Personální složení karcinoidové skupiny sdělí doc. Petruželka a náplň jejich činnosti bude uveřejněn na stránkách Linkosu. 

 11. Dne 8.1. zemřel ve věku 94 let MUDr. RNDr. Archimiro Caha, CSc., který byl dlouholetým primářem nynějšího MOÚ. Čest jeho památce. 

 12. Dosud ustavená a příslušnou vyhláškou pojmenovaná KOC/KOS byla garantována ČOS a prošla jejím výběrovým řízením. Je třeba zveřejnit kriteria, podle kterých byla centra ustavována tak, aby mohlo být uznáno výběrové řízení na jejich vznik nebo podle těchto kriterii mohla proběhnout nová výběrová řízení na půdě Ministerstva zdravotnictví a tak byla stávající KOC/KOS zcela oficiálně potvrzena. 

 13. Výbor ČOS nominoval MUDr. R. Demlovou z MOÚ Brno a MUDr. P. Tesařovou, CSc. z  Onkologické kliniky VFN Praha jako členky týmu pro onkologické přípravky na půdě SÚKL

 14. Dr. Přibylová informovala, že se zúčastnila jednání na Ministerstvu práce a soc. věcí. Šlo o konsultační jednání s ministrem o dopadu pokroku lékařské vědy na posuzování invalidity pro účely důchodového pojištění. Onkologické diagnózy jsou posuzovány většinou v souladu s nastavenými kriterii. 

 15. Byli přijati noví členové ČOS: Gombošová Jana - MOÚ, Matějů Martin - VFN, Ettler Karel - FN Hradec Králové, Pizinger - FN Plzeň. 

 16. Pacientská část našeho portálu Linkos se velmi rozrostla. Navržen propagační leták a malé vizitky určené pro pacienty na onkologických ambulancích. Tyto materiály upozorňují pacienty na informace na Linkosu, které jsou právě jim určené. Členové výboru kvitují tento počin s uspokojením. 

 17. Výbor ČOS jednal o nové úhradové vyhlášce VZP, proti které má zásadní výhrady a bude usilovat o brzkou nápravu. Materiál k jednání je ve stádiu příprav. 

 18. Prof. Abrahámová informovala o stavu hlásivosti NOR za rok 2005. Uvedený rok nemůže být uzavřen pro nedostatky v počtech hlášenek. Dohodnuto, že stav hlásivosti bude pravidelně publikován na portálu Linkos. 

 19. Výbor ČOS převzal záštitu nad kurzem akupunktury, pořádáné v srpnu 2007 zaměřené na léčbu bolesti. 

 20. Příští schůze výboru ČOS bude 20.2. 2007 v Praze Motole v pavilonu dětské onkologie (bílá budova proti nemocnici na Homolce).

Zapsala: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
V Brně dne 23. 1. 2007