Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 27. 1. 2009 na MOÚ v Brně

 

 • Přítomni: Vorlíček, Vyzula, Petruželka, Aschermannová, Fínek, Bartoš, Feltl, Abrahámová, Stáhalová, Petera, Přibylová, Žaloudík, Cwiertka

 • Omluveni: Jelínková

 • Host: Dušek

 

 1. Prof. Vorlíček přivítal přítomné a pozdravil je za pořádající pracoviště. 

 2. Prof. Vorlíček provedl kontrolu zápisu

 3. Prof. Vyzula informuje - Modrá kniha v nové softwarové verzi bude k dispozici na internetu v únoru. 

 4. Doc. Fínek - úkol pozvat prof. Vrdovjaka na jednání s výborem ČOS. 

 5. Doc. Cwiertka dokončil a splnil funkci koordinátora onkologických článků časopisu Postgraduální medicína. 

 6. Prof. Abrahámová a prof. Vyzula podají zprávu o kultivaci NOR na příštím výboru. Prof. Vyzula, prof. Žaloudík diskutovali záměry kultivace. Prof. Abrahámová, prof. Vyzula se připojí k doc. Duškovi, který má vytvořit studii jak dál s NOR, kde bude vše i organizačně zajištěno - dodání duben 2009. 

 7. Prof. Vyzula - NOR není dostatečně a správně financován. Vloni byly prostředky uvolněny až koncem roku a nejsou dále dlouhodobě systémově zajištěny. 

 8. Prof. Žaloudík diskutoval o možnosti založení registru dětských nádorů a hematologických malignit. 

 9. Doc. Dušek - vyzdvihl zásluhy členek rady NOR, které zpětně zadaly data za rok 2005, data za rok 2005 jsou kompletní. Data za rok 2006 budou k dispozici v únoru. 

 10. Doc. Dušek navrhuje, že optimální by bylo hrazení NOR plátci péče. 

 11. Doc. Dušek: nákladovou efektivitu nemůžeme hodnotit - provádíme vyhodnocení nákladné léčby na základě hodnocení lékových registrů. Sběr dat v lékových registrech ČOS je plně reprezentativní. Většina nemocných dokončí terapii. Nelze pro malý počet dat zatím hodnotit, kromě herceptinového registru, přežití, zde však jsou výsledky velice pozitivní. Vyhodnocení registrů léčby předáno plátcům. 

 12. Doc. Dušek navrhl sestavit metodickou delegaci výboru ČOS na jednání o sdílení dat s plátci péče. Dále navrhl setkání s lékovou komisí plátců, do komise se hlásí doc. Fínek, prof. Petruželka, prof. Vyzula, prof. Petera, prof.Vorlíček, prof. Abrahámová - schváleno. Zajistí doc. Dušek. 

 13. Skupina ČARO vypracovala program časného záchytu ca plic - projekt zašle výboru ČOS. 

 14. Audity skríninkových programů - doc. Dušek, možnost podat žádost o grant na pokrytí nákladů auditů skríninků – doc. Dušek žádá o mandát při jednání - schváleno. 

 15. Výbor ČOS bere na vědomí text vyjádření ČOS k již schválenému specifickému léčebnému programu Afinitor. 

 16. Doc. Dušek navrhuje publikovat výsledky rozboru registrů Analýza nákladné léčby - výborem ČOS odsouhlaseno. 

 17. Anglický překlad ČOS není jasný, stejně tak jako KOC, výbor ČOS bude konzultovat jazykovědce - rozhodnutí o anglických názvech se odkládá. 

 18. Tisková konference ČOS bude 13.2.2009 v Praze na téma audity KOC a vyhodnocování nákladné léčby. 

 19. Diskuze o auditu KOC: výboru ČOS zaslána 3 kritická vyjádření (FN u sv. Anny Brno, VFN Praha a FN Vinohrady, Praha). V diskusi o auditu KOC vystoupili prof. Petruželka, prof. Žaloudík, prof. Vyzula, dr. Přibylová, prim. Aschermannová, prof. Petera, prim. Feltl, doc. Cwiertka. Prof. Vorlíček hájí rozhodnutí při absenci lineárního urychlovače, prof. Petruželka kritizuje formu provedení auditů. Do programu nebyla zařazena původně plánovaná zpráva ze zasedání vědecké rady ČLK na toto téma (Vorlíček, Abrahámová, Petera, Feltl), zpráva nebyla do zasedání výboru ČOS dodána. Zpráva přišla dva dny po jednání výboru a bylo do ní navrženo zapracování informací z výboru. 

 20. Výbor ČOS hlasoval o usnesení: výbor ČOS se distancuje od procesu auditů onkologických center v roce 2008 a důsledkům, které vedly ke změně vyhlášky z roku 2006, 2007. Pro hlasují prof. Žaloudík, prof. Petruželka, prof. Vyzula, doc. Cwiertka, proti - prof. Vorlíček, doc. Fínek, prof. Abrahámová, prof. Petera, MUDr. Bartoš, prim. Feltl, MUDr. Stáhalová - usnesení zamítnuto 4 hlasy proti 7. Členové revizní komise nehlasují. 

 21. Prof. Vyzula navrhuje vytvořit vlastní metodiku kritérií auditu, všichni souhlasí. Výbor ČOS připraví vypracovaní auditů ČOS definované výborem ČOS a metodiku auditů. 

 22. Prof. Abrahámová: prádlo pro ženy s ca prsu, VZP hradila epitézu i kapsu, kapsy a podprsenky nyní nejsou hrazeny. Výbor ČOS navrhuje hrazení ze sociálních zdrojů. 

 23. Uroloonkologický kongres ve Špindlerově Mlýně, bohatá aktivní účast členů ČOS, doc. Babjuk bude pozván na příští výbor ČOS k diskuzi o prohloubení další spolupráce. 

 24. Končí výroba Vepezidu tbl., jen ad info. 

 25. Prof. Vorlíček doporučuje zlepšit práci sekcí v ČOS, včetně jejich prezentace na linkos. Příkladem dobré práce je například psychoonkologická sekce. 

 26. ČOS vlastní přístroj HP Laser Jet 3320 na 1. interní klinice VFN Praze. Výbor ČOS doporučuje pro stáří tento přístroj zlikvidovat. 

 27. V paláci Charita bude dne 3.2.2009 diskutováno pod vedením náměstkyně MZ ČR Dr. Hellerové technické vybavení pracovišť. Doporučeno navýšení počtu personálu, není jasné, kdo uhradí zvýšené náklady. Výbor ČOS souhlasí se směrnými čísly. Výbor nominuje k účasti na jednání prim. Dr. Aschermannovou. 

 28. XVI. kongres České internistické společnosti v Praze, za ČOS zajišťuje aktivní účast prof. Petruželka. 

 29. Výbor ČOS diskutuje nad návrhem vyhlášky 384/2007 Sb. Výbor doporučuje doplnit do referenční skupiny bisfosfonátů i perorální bisfosfonáty. 

 30. Záštita ČOS schválena pro akce:

 31. Noví členové ČOS: Zuzana Ušiaková, Praha, Otakar Kopecký, Hradec Králové, Markéta Černovská, Praha 

 32. Rezidenční místa - počet míst ani výše úhrady nebyla konzultována s výborem ČOS.Výbor nesouhlasí ani s počtem míst, ani s výší úhrad. Požaduje projednat toto téma na úrovni odborných společností. 

 33. Biologická léčba - její definice bude projednána na příštím výboru ČOS. 

 34. Výbor doporučuje opět navrhnout MZ ČR název Interní onkologie - návrh bude zaslán ČLK Dr.Hellerové 

 35. Výbor ČOS bude zvát na schůze zástupce chirurgické, urologické a gynekologické společnosti, výbor požádá předsedy příslušných odborných společností o delegáty. 

 36. Nemocné s ca rekta T0, T1 bez RT a CHT dispenzarizuje gastroenterolog. 

 37. Prof. Vyzula je zástupcem ČOS pro ERANET 

 38. Prof. Švihovec upozorňuje, že pokud se ČOS nedohodne na indikační omezení užívání IA, tak je pojišťovny mohou přestat proplácet. Intenzivní vyjednávání probíhá.

Příští výborová schůze ČOS je dle původní domluvy v úterý 17. února v 10,00 hod. na Bulovce.