Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti konané dne 20.2.2007 v Praze ve FN Motol

 • Hostitelem byl Prof . MUDr. T. Eckschlager, CSc.

 • Přítomni:Vorlíček, Abrahámová, Vyzula, Aschermannová, Jelínková, Eckschlager, Stáhalová, Konopásek, Petruželka, Petera, Přibylová, Stankušová, Cwiertka 

 • Omluveni:Fínek, Rob
 1. Schůzi zahájil Prof. Vorlíček přivítáním přítomných a kontrolou zápisu z minulé schůze. Odezva na stipendium pro mladé onkology vypsané firmou Glaxo SmithKline byla veliká. Přihlášky odeslal Prof. Vorlíček sponzorovi. 

 2. Velká pozornost byla věnována nadcházejícím volbám do výboru ČOS. Předsedkyně volební komise Dr. Přibylová kontaktovala všechny navržené členy volební komise, všichni s členstvím a prací v této komisi souhlasili. Dr. Foldyna, původně navržený za člena komise, nebyl v době jmenování dosud členem ČOS, proto byl nahrazen Dr. Švebišovou z Olomouce. Volební lístek prvního kola bude opatřen hlavičkou ČOS a barevným razítkem. Všem členům společnosti bude poslán tento první volební lístek sekretářkou ČOS paní Caskovou, a to nejpozději do 26.3.07. Revizní komise bude zvolena v počtu 3, výbor v počtu 11. I druhé volební kolo bude provedeno papírovou formou. Doprovodný dopis k prvnímu i druhému volebnímu kolu bude zveřejněn na portálu Linkos, kde bude uveden i seznam všech členů ČOS

 3. Nadchází doba hodnocení činnosti odstupujícího výboru ČOS.
  Každý člen výboru zašle Prof. Vorlíčkovi během 2 týdnů informace o tom, co si myslí o činnosti výboru a o tom, co se vše podle jeho názoru během volebního období udělalo. Tato zpráva musí být odeslána nejpozději do 2.3.07. 

 4. Každý člen výboru může na portál Linkos napsat o svém vlastním přínosu pro činnost výboru ČOS, o splnění či nesplnění svých představ a cílů během funkčního období, eventuálně popsat své budoucí cíle v případě, že bude opět zvolen. 

 5. Diskutován dopis Dr. Horákovi, řediteli VZP, který zkoncipoval Prof. Vorlíček a všem členům výboru předposlal. Text dopisu byl schválen. Tento dopis se týká financování péče o onkologické pacienty v Komplexních onkologických centrech a skupinách a reaguje na návrh zvláštních smluv, které nedávno obdržela zdravotnická zařízení. V dopise je uvedeno, které body smlouvy požaduje ČOS změnit. 

  Dopis byl po schválení ihned odeslán. K tématům obsaženým v dopise budou zástupci ČOS diskutovat s Dr. Horákem na schůzce, která byla svolána na 26.2. v 9.30 v Brně. Za výbor ČOS se zúčastní Prof. Vorlíček, Prof. Vyzula a Prof. Abrahámová. 

  Dohodnuto, že text zmíněného dopisu bude zaslán i všem vedoucím KOC/KOS.
  Členové výboru-radioterapeuti připomínají, že při jednání je třeba zmínit i uchování bodových hodnot pro radioterapii. Velmi vehementně se bude o tento problém zajímat výbor SROBF. Předseda SROBF Dr. Petera přislíbil napsat Dr. Horákovi vlastní dopis. 

 6. Publikace Zásady cytostatické léčby, kde jsou obsaženy naše léčebné „guidlines“, bude vydávána pravidelně každý rok. Jako zvláštní kapitola budou zařazena i pravidla pro podávání růstových faktorů a další kapitolou budou zásady antiemetické léčby. V těchto zásadách se budeme držet evropských norem. Evropské normy pro užití antiemetik obstará Prof .Vorlíček, normy pro růstové faktory Doc. Petruželka.
  Pojednání o užití antibiotik v onkologii bude zařazeno až do příštího vydání, neboť příprava bude velmi pracná a zodpovědná. Uvedené změny při vydávání pojednané publikace byly schváleny všemi členy výboru. 

 7. Mgr. Široký, redaktor zdravotnických novin, vyzval výbor k napsání odborných článků do přílohy ZN Lékařských listů. Tento návrh vítáme. Některé KOC/KOS chtějí tento prostor využít k vlastní prezentaci. K účasti na publikacích se již přihlásily KOC České Budějovice a KOC Brno, nemocnice U sv. Anny. Organizačně si bere tento problém na starost Doc. Konopásek. Články je třeba napsat do konce března. 

 8. Prof. Vorlíček informoval o dopise Klubu skeptiků Sysifos, kteří žádají o posouzení praktik alternativní medicíny a dále požadují omezení propagace i praktikování nebezpečných metod alternativní medicíny. Dopis předán k vyřízení revizní komisi. 

 9. Diskutován edukační program EUNI. Výbor se rozhodl, že tento program bude podporován na stránkách Linkos.  10. Česká společnost pro sexuální medicínu žádá o spolupráci na projektu v rámci Evropské společnosti téhož zaměření. Vzato na vědomí. 

 11. Mezi některými onkology jsou snahy o založení společnosti Vědecké onkologie. Výbor konstatuje, že je založena již příslušná sekce ČOS (Sekce prediktivní a diagnostické onkologie). Dopis Doc. Hajdúcha, týkající se založení výše uvedené společnosti, bere výbor na vědomí. 

 12. Byli přijati tito noví členové ČOS: Dr. Foldyna, FTN, Dr. Novák, MÚ, Dr. Sirák, Hr. Králové, Dr. Hajduk, Prostějov. 

 13. Dne 1.3.07 bude výborem ČOS svolána tisková konference. Zveřejněna a diskutována budou tato témata: 1) výsledky jednání ČOS s VZP, 2) zřízení internetových stránek pro pacienty, které jsou umístěny na portále Linkos, 3) činnost a význam KOC/KOS a jejich úzká spolupráce s periferními onkology a onkologickými ordinacemi.

  Na tiskovou konferenci budou pozváni vedoucí KOC/KOS. Před konferencí bude vydána tisková zpráva, která bude odeslána všem zainteresovaným v úterý 27.2.07. 

 14. Prof. Abrahámová informovala o schůzi Rady NOR, z jejíhož zasedání dostali všichni zápis.
  Je logické, že se rozvolňuje původní struktura NOR a vydělují se NOR z velkých celků tak, aby jednotlivé KOC a event. velké nemocnice měly vlastní NOR. Jedině tak budou moci KOCy kontrolovat činnost příslušných NOR. Takto se osamostatnil NOR Pardubice, NOR Zlín a NOR Vysočina. Tyto snahy jsou zcela legitimní. Zatím se nepodařilo osamostatnění NOR ve FN Bulovka a jeho uvolnění ze svazku regionálního NOR pro Hl. m. Prahu. Všichni členové výboru ČOS osamostatnění NOR ve FN Bulovka podporují. Prof Abrahámová zkoncipuje dopis pro náměstkyni Hellerovou se žádostí o toto osamostatnění. 

 15. Prim MUDr. Stáhalová informovala o rizikových příplatcích vyplácených v prostředí s chemickými kancerogeny, kterými jsou také cytostatika. 

  FNB si vyžádala nezávislý právní posudek, ze kterého vyplývá, že novým zákoníkem práce ani novým nařízením vlády nedošlo v tomto k žádné změně. Cytostatika jsou nadále považována za chemické kancerogeny, a tudíž nárok na přiznání statutu rizikového pracoviště, a tím i příplatku, trvá. Ministerstvo zdravotnictví si vyžádalo rovněž právní stanovisko a konečný názor bude po zítřejším zasedání na MZ sdělen všem zdravotnickým zařízením. 

Příští schůze výboru ČOS bude 3.4. v Brně na MOÚ .

Zapsala: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
V Praze dne 20.2.2007