Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 11.2.2020 ve FN Motol

Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 11.2.2020 ve FN Motol

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Omluveni: --

Na zasedání výboru ČOS ČLS JEP byly pozvány zástupkyně neformální platformy pacientských organizací „Hlas onkologických pacientů“ paní Eva Knapp a PhDr. Ivana Plechatá. Jmenované představily aktivity pacientských organizací v posledních dvou letech, které se soustředily především na zvyšování povědomí pacientů a veřejnosti o zdravotní onkologické gramotnosti, dále naplňování zdravotně- sociálních potřeb pacientů a hájení jejich práv. Od roku 2017 pacientské organizace opakovaně uspořádaly setkání se zástupci MZ ČR a plátci péče nad problematikou hrazení adekvátní léčby, především farmakoterapie u onkologicky nemocných, ale i dalších tématech, které pacienty zajímají. Dále se pacientské organizace soustředily na sociální problematiku ve snaze komunikovat s MPSV ČR témata jako je dlouhodobé ošetřovné, posuzování invalidity apod. Velkým přínosem byla diskuse na téma dispenzarizace onkologicky nemocných v dlouhodobé remisi praktickými lékaři, kde organizace pomohly vysvětlit pacientům bezpečnost předání do péče praktického lékaře. Velkým přínosem je současný přístup k právům a povinnostem vztahu lékař a pacient, který je chápán jako závazný pro obě komunikující strany. Lékaři vnímají velmi pozitivně informace od pacientských organizací jako zpětnou vazbu pro zlepšování péče. Výbor ČOS ČLS JEP a zástupkyně pacientů se shodli na budoucím projektu obnovy Národního onkologického programu, který bude sestávat ze tří částí: odborného pohledu, za který ponese odpovědnost ČOS ČLS JEP, část psychosociální, která bude především vytvářena zástupci pacientských organizací a v neposlední řadě část systémovou a finančního rámce, na které by se měli podílet také zřizovatelé zdravotnických zařízení, MZ ČR a plátci péče. Zástupkyně pacientských organizací informovaly dále o aktivitě v oblasti sběru dat a informací o kvalitě poskytované péče a psychosociální problematice. V této aktivitě hodlají nadále pokračovat. Dále se výbor ČOS se zástupkyněmi pacientských organizací dohodl na společných vzdělávacích aktivitách pro nemocné.

Ocenění PhDr. Petry Novákové za skvělou práci na webových stránkách Linkos.
Na zasedání výboru byla pozvána PhDr. Petra Nováková, které členové výboru poděkovali za vynikající vedení a modernizaci webových stránek Linkos.

1. Spolupráce ČOS ČLS JEP, KOC a MPSV.
Předsedkyně výboru a zástupkyně pacientských organizací se zúčastnily jednání na MPSV, které nebylo příliš úspěšné, neboť zástupci MPSV sdělili přítomným, že problematika předložená k jednání není v současné době prioritou MPSV ČR. Zápis z jednání je v příloze. Dále zástupkyně pacientských organizací požadavky předložené MPSV sepsaly do dopisu, který je adresován předsedovi vlády ČR a dopis je též v příloze zápisu.

2. Výzva pro získání statutu Centra vysoce specializované onkologické péče – reakreditace KOC.
Dne 30.1.2020 se předsedkyně výboru a prof. J. Fínek zúčastnili zasedání na půdě MZČR. Dále byli přítomni: zástupci Odboru zdravotnictví MZČR, zástupce SROBF prof. J. Petera, zástupce VZP a zástupce Svazu pojišťoven. Výsledkem setkání bylo hlasování o odsouhlasení žádosti o získání statutu Center vysoce specializované onkologické péče a dále bude vypracován písemný materiál ve formě rozhodnutí a vyhlášky – reakreditace KOC. Prof. Dušek se po schůzce s ředitelkou Odboru zdravotnictví dohodl na úpravě data o sdělování výsledků prováděné onkologické péče o pacienty, které bylo původně uvedeno ve výzvě k červnu každého roku na listopadové datum, což odpovídá reálným možnostem sběru dat.

3. Společná stanoviska ČOS a VZP k léčivům, urychlení přístupu LP k onkologickým pacientům.
Dne 13.2.2020 proběhne jednání na půdě VZP, které se bude týkat dalších společných stanovisek ČOS a VZP k urychlení přístupu k LP pro onkologické pacienty. O výsledku jednání bude podána informace. Prof. Fínek upozornil, že členové výboru jsou si vědomi, že v budoucnu bude nutné řešit přístup k LP systémovým způsobem, pomocí realizace nové verze zákona č. 48, ale v současné době je tato forma společného stanoviska jedinou možností zajistit rychlejší dostupnost.

4. Prim. MUDr. K. Petráková - seznam léků s off label – projednání na VZP.
Seznam léků byl zaslán na VZP a o postoji plátce k dané problematice bude podána informace po jednání 13.2.2020.

5. Přesun péče o onkologické pacienty z hospitalizační do ambulantní. Tvorba nových výkonů
ambulantní péče o pacienta při aplikaci protinádorové farmakoterapie, Sdělení diagnosticko-terapeutického postupu pacientovi po projednání na MDT.
Uvedená problematika bude též projednána na VZP dne 13.2.2020.

6. Spolupráce ČOS ČLS JEP s AIFP. 10.2.2020 návštěva AIFP u předsedkyně.
AIFP poskytne výboru ČOS ČLS JEP základní požadavky na dodržování pravidel při realizaci sponzoringu akcí, které budou pořádány onkologickými pracovišti. Zároveň výbor ČOS poskytne AIFP seznam akcí, které budou garantovány v průběhu roku 2020 ČOS ČLS JEP a které považuje za stěžejní. O dalším průběhu bude probíhat společná diskuse zástupců ČOS a AIFP.

7. Diskuse o přípravě nového výkonu genomického testování u karcinomu prsu.
Problematika je řešena na půdě VZP a o průběhu budeme dále informovat. Postoj plátců je k dané problematice velmi pozitivní.

8. Centralizace péče o pacienty s karcinomem plic – diskuse.
Prof. Dušek – zmapování situace o pohybu pacienta a realizaci MDT v KOC.
Prof. Dušek provedl primární analýzu dat o pohybu pacientů s dg. karcinomu plic mezi regionálními pracovišti a KOC. Analýza vyžaduje odbornou rešerši, ke které byli osloveni prof. L. Petruželka a prim. J. Votruba. Report o projektu bude diskutován na příštím výboru.

9. Otázka zveřejňování dat o průběhu a výsledcích léčby jednotlivých KOC – diskuse. 6.2.2020 schůzka na MZ ČR.
Schůzky se zúčastnila předsedkyně ČOS ČLS JEP. Přítomni byli zástupci Odboru zdravotnictví MZČR, člen kabinetu ministra MZ dále zástupci odborných společností, neurologie a kardiologie. Na schůzce bylo konstatováno, že v současné době má zpětnou vazbu o své činnosti v podobě nejkompletnějších dat pouze ČOS ČLS JEP. Je plně v kompetenci odborné společnosti nakládání s těmito daty a v současné době je nežádoucí a nepřípustné tato data bez odborné diskuse jakkoliv zveřejňovat. O zpracování dat, jejich využití bude rozhodováno vždy za spoluúčasti zástupců odborné společnosti.

10. Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci za rok 2019 (článek s IF, kniha s onkologickou tématikou).
Výbor ČOS ČLS JEP vyhlašuje soutěž o nejlepší původní článek v časopise s IF za rok 2019 a dále vyhlašuje soutěž o knihu roku 2019 s onkologickou tématikou.

11. Fakultativní připomínkové řízení – novela vyhlášky č. 236/2015 Sb. o předepisování konopí, vypořádání připomínek – připomínky od doc. Büchlera z ČOS.
Připomínky doc. Büchlera nebyly zavzaty do textu vyhlášky.
Výbor bere na vědomí.

12. Zapojení vědy a výzkumu do řešení prioritních úkolů zdravotnictví. Informace MZČR.
Členové výboru berou na vědomí.

13. Revize VZP v KOC – proplacení kódu 42520 k aplikaci SC Herceptinu.
Na vykazování uvedeného kódu v souvislosti se SC Herceptinu se zástupci výboru zeptají na schůzce dne 13.2.2020.

14. Připomínkové řízení – novela vyhlášky č. 329/2019 – Předepisování LP při poskytování zdravotnických služeb.
Výbor bere na vědomí.

15. Návrh na cenu JEP nejvýraznějším osobnostem naší organizace.
Členové výboru se jednomyslně shodli na návrhu:
osobností ČLS JEP za ČOS je navržen prof. MUDr. L. Petruželka, CSc.

Návrh na cenu předsednictva za nejlepší publikaci vydanou 2019 do konce května.
ČLS JEP vyhlašuje cenu za nejlepší publikaci vydanou v roce 2019. Návrhy budou přijímány do konce května 2020.

16. Vyhláška č. 70/2012 o preventivních prohlídkách – Je třeba upravit?
Výbor bere na vědomí bez připomínek.

17. Dne 27.1.2020 proběhla tisková konference k výročí Ligy proti rakovině, které se zúčastnila předsedkyně ČOS. Členové výboru berou na vědomí.

18. Návštěva předsedkyně na SÚJB dne 3.2.2020.
SÚJB plánuje úzkou spolupráci s ČOS ČLS JEP a SROBF - sběr dat pacientů léčených ionizujícím zářením za spoluúčasti ÚZIS.
Členové berou na vědomí.

19. Nabídka spolupráce na novém cyklu pořadu s onkologickou tématikou.
Jedná se o zvyšování gramotnosti diváků v dané oblasti, pořad bude realizován na regionální TV. Členové výboru tuto aktivitu podporují.

20. Výbor osloví SÚKL se žádostí o zpřehlednění systému pro vyhledávání probíhajících klinických studiích na onkologických pracovištích v ČR. Link bude umístěn na Linkos. Úkol přijal doc. Büchler.

21. Prim. Petráková upozornila na problematiku správné reakce členů výboru ČOS na výzvy SÚKL k hodnotícím zprávám o LP. Problematika bude projednána s ředitelkou SÚKL dr. I. Storovou.

22. Prim. Petráková upozornila opakovaně na absenci přítomnosti zástupců ČOS ČLS JEP v komisích screeningových programů. Členové se shodli, že bude nutné informovat opět MZ ČR, nejlépe přímo kancelář ministra.

23. Dne 3.4.2020 se bude konat Fórum onkologů a v souvislosti s konáním Fóra bude realizována tisková konference o aktivitách ČOS ČLS JEP a reakreditaci KOC.

ČOS:

 • MUDr. Marie Fischerová – RTOK FNKV
 • Bc. Marie Pinkasová – Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
 • Mgr. Patrik Paperák – FNKV
 • MUDr. Ondřej Šorejs – ORAK FN Plzeň
 • MUDr. Daniel Krejčí – Klinika pneumologie – Nemocnice Na Bulovce
 • MUDr. Karolína Havlová – Ústav radiační onkologie Praha

Sekce nádorů hlavy a krku:

 • MUDr. Marie Fischerová – RTOK FNKV

Sekce psychoonkologie:

 • Mgr. Patrik Paperák – FNKV
 • MUDr. Daniel Krejčí – Klinika pneumologie – Nemocnice Na Bulovce

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

Přílohy: 

 1. Zápis z pracovního setkání Hlasu onkologických pacientů se zástupci MPSV dne 11.12.2019 (bod 1)
 2. Dopis zástupkyň pacientských organizací předsedovi vlády ČR (bod 1)