Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 12.2.2019 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek,Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda M., Svoboda T., Študentová, Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: -
Hosté: Alexandra Aschermannová

 1. Dispenzarizace pacientů s onkologickým onemocněním praktickými lékaři.
  Situace v jednotlivých regionech.
  Výbor společnosti má zpětnou vazbu o probíhajícím postupném a zcela individuálním předávání pacientů v dlouhodobé remisi onkologického onemocnění praktickým lékařům, dále má výbor informaci o probíhajících společných seminářích praktických lékařů a onkologů v jednotlivých regionech. Výbor dále upozorňuje, že veškeré náklady spojené s převzetím onkologických pacientů do péče praktického lékaře včetně nákladů na odběry markerů či zobrazovací metody jsou praktickým lékařům plně hrazeny.
 2. Spolupráce ČOS ČLS JEP, KOC a MPSV.
  Host MUDr. Alexandra Aschermannová.
  MUDr. Aschermannová informovala o situaci v oblasti posudkové služby u onkologických pacientů. Základem je vyhláška 359/2009, kapitola 2 Onkologie, kdy hodnocení vychází z funkčního postižení na základě nádorové nemoci a onkologické léčby. Poslední informace ze strany ČOS připravil prof. Vorlíček před 10 lety a existuje projekt MPSV – promítnutí pokroků medicíny, který zpracovala doc. Kubecová. Od té doby nebyla žádná novelizace. V současné době probíhá příprava revize vyhlášky plánovaná na rok 2019 – 2020. Hlavními problémy jsou dostupnost možnosti prodlužování pracovní neschopnosti na 2 roky (finančně i pracovně výhodné pro pacienty), revize a kontrola probíhá každé 3 měsíce. Dalším problémem je adekvátní stupeň invalidity, kdy I. stupeň i II. stupeň finančně velmi nevýhodný a přidělení III. stupně (plná invalidita) velmi problematické. Ze strany onkologické společnosti bude nutné připravit podklady a doporučení z pohledu onkologických onemocnění, účastnit se dalších jednání na MPSV (vytvoření pracovní skupiny lékařů, kteří se budou problematikou zabývat).  A trvá požadavek z předchozích zápisů o nutnosti jmenovat zástupce KOC, kteří se budou účastnit jednání komisí přidělujících invaliditu v jednotlivých regionech. Dále platí, že pro snadnost a účelnost realizace posudkové činnosti jsou nutné kvalitní lékařské zprávy ošetřujících onkologů. Předsedkyně a dr. Aschermannová budou v kontaktu se zástupci MPSV. Účast dalších členů ČOS na diskusích a řešení je vítána.
 3. Informace o přípravách voleb do výboru ČOS ČLS JEP.
  Vzhledem ke kontrole databáze členů ČLS JEP se termíny o 2 týdny posunuly. Členové výboru i volební komise se za vzniklou komplikaci omlouvají. Další průběh realizace voleb je popsán v příloze zápisu.
 4. Pilotní projekty VZP – organizace onkologické péče.
  Probíhá příprava realizace pilotních projektů organizace onkologické péče ve Středočeském kraji a Praze a dále v Brně, Jihomoravském kraji a kraji Vysočina. O průběhu bude výbor dále členy ČOS informovat.
 5. Protonová terapie – vyjádření SÚJB k problematice radiační onkologie v následujícím odkazu.
  Odkaz umístěn i na Linkos.
 6. Smlouva o spolupráci mezi ČLS JEP a T.E.O. Consulting s.r.o. o projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů.
  Smlouva byla uzavřena, s průběhem projektu KVMO jsou členové výboru spokojeni a projekt má velmi dobrou odezvu.
 7. Setkání Boardu projektu KVMO dne 24.1.2019.
  Zúčastnili se prof. Melichar, prof. Ryška a dr. T. Svoboda, za T.E.O. Consulting s.r.o. Zdenka Soukupová. Vyhodnocena činnost KVMO a spolupráce s T.E.O. Consulting s.r.o., schválen plán akcí na rok 2019, semináře na téma: „Přehnaná očekávání“ v rámci BOD 2019 a v dalších lokalitách (Praha, Brno, Hradec Králové, Olomouc, Plzeň). Realizace konference Mladých onkologů v Medlově 14. – 16.6.2019.
 8. Předsedkyně a doc. T. Büchler se zúčastnili sjezdu ČLS JEP, kde došlo k volbě nového předsednictva a revizní komise. Výsledky voleb jsou na stránkách ČLS JEP.
  Členové výboru gratulují prim. MUDr. Kolářové ke zvolení do revizní komise ČLS JEP.
 9. Dne 30.1.2019 se konalo setkání zástupců společnosti patologů, onkologů a zástupců plátců (Svaz pojišťoven a VZP) na téma: Hrazení prediktivních vyšetření u onkologických pacientů.
  Závěr ze společného jednání je v příloze zápisu. Bylo dohodnuto, že zástupci všech zúčastněných organizací se budou opakovaně setkávat nad uvedenou problematikou. Příští setkání je 13.3.2019. Za ČOS ČLS JEP budou přítomni předsedkyně, prof. M. Svoboda a prof. Petruželka.
  Současná síť LPD se nekryje se sítí 13 KOC. Výbor tuto otázku probral a konstatoval, že současně nastavená síť RL pokrývá potřeby testování v ČR.
 10. Dne 31.1.2019 se konala tisková konference na téma: Společné stanovisko VZP a ČOS ČLS JEP – podmínky použití CDK 4/6 inhibitorů.
  Znění společného stanoviska je v příloze zápisu a na Linkos.
  Jedná se o průlomovou dohodu o přístupu pacientů k preparátům, které ještě nemají schválenou úhradu a lze je žádat na §16, kdy na základě této dohody budou VZP schváleny. 
  Doc. Tesařová upozornila, že by s každým dokumentem vydaným jménem výboru
  ČOS, měli být před jeho zveřejněním seznámeni všichni členové výboru a měli by mít možnost se k němu vyjádřit.
 11. XXVI. Kongres České internistické společnosti ČLS JEP dne 17. – 20.11.2019 v Kongresovém centru Praha (jeden blok pro ČOS ČLS JEP).
  ČOS ČLS JEP se kongresu zúčastní přednáškami prof. Fínek, prof. Petruželka a doc. Büchler.
 12. Další spolupráce pro rok 2019 Onkomaják.
  Předsedkyně informovala o žádosti společnosti Onkomaják spolupracovat s ČOS, která by se stala součástí projektu uvedené společnosti. Výbor ČOS ČLS JEP jakoukoli spolupráci se společností Onkomaják na základě předchozích zkušeností odmítá.
 13. Výzvy pro společnost genetiků k zahájení jednání o standardech vyšetřování pacientů i zdravých klientů v oblasti genetiky zhoubných nádorů.
  Výbor ČOS vyzve dopisem výbor Společnosti lékařské genetiky a genomiky k vytvoření aktuálních standardů vyšetřování pacientů i zdravých klientů v oblasti genetiky zhoubných nádorů.
 14. Chronický únavový syndrom – nominace zástupce na jednání na MZČR.
  Chronický únavový syndrom nepřísluší  diagnosticky ani terapeuticky do oblasti klinické onkologie. Proto výbor ČOS nebude delegovat zástupce na jednání MZČR.
 15. Vznik sekce sociálních pracovníků v ČOS.
  Na předsedkyni ČOS se obrátila koordinátorka projektů Amelie, z.s. Mgr. Šárka Slavíková s žádostí o podporu při vzniku sekce sociálních pracovníků v rámci ČOS. Členové výboru vznik sekce podporují.
 16. Nový monitor tisku – PhDr. Nováková
  Od února 2019 je v činnosti nový monitor tisku, který je k dispozici pro všechny členy ČOS ČLS JEP.
 17. Diskuse
  V diskusi vystoupil prof. RNDr. Dušek s následujícími body:
  1. Prof. Dušek informoval, že se podařilo získat další celoroční příspěvek (dotaci MZ ČR) na sběr a validaci dat NOR. Tento příspěvek ÚZIS ČR navrhuje využít následovně - ustavit panel expertů / odborných konzultantů při KOC a tyto finančně pokrýt v rozsahu částečných celoročních úvazků (0,2 - 0,3), a to převedením příslušné části dotace na KOC - a dále, většinovou část dotace rozdělit již zavedeným mechanismem na pracoviště NOR a využít pro probíhající uzavírání dat za rok 2017 a 2018.
   ZÁVĚR: Výbor ČOS s navrženým využitím prostředků souhlasí.
  2. Prof. Dušek informoval výbor o výzvě z MZ ČR k iniciaci procesu reakreditace KOC. Panuje obecná shoda na tom, že první krok ve smyslu navržení parametrů, které budou základem pro akreditaci, musí udělat odborná společnost.
   ZÁVĚR: Výbor ČOS souhlasí a první návrh relevantních kritérií a parametrů vytvoří v rámci jednání výboru do konce února. Následně budou osloveni experti dalších odborností angažovaných v léčbě zhoubných nádorů a všeobecný konsensus bude předložen MZ ČR v průběhu jara 2019.
  3. Prof. Dušek informoval výbor ČOS o dokončených predikcích v segmentu centrové péče, kde všechna dostupná data ukazují na velmi progresivní růst, nově i v důsledku očekávaných nových indikací. 
   ZÁVĚR: Predikce projdou standardní oponenturou panelem expertů ČOS a budou prezentovány v rámci konference BOD 2019.
  4. Prof. Dušek informoval výbor ČOS o přípravě projektové dokumentace pro možný screening karcinomu plic, resp. pro program časného záchytu karcinomu plic v rizikové skupině obyvatel. Tento program by se mohl jevit jako implementovatelný v ČR, pilotní dokumentace vzniká pod odbornou garancí ČPFS a paní prof. Vašákové. V této přípravné fází paní profesorka hodlá ustavit panel expertů zahrnující všechny relevantní odbornosti k posouzení návrhu programu.
   ZÁVĚR: Výbor ČOS schvaluje přípravu programu a žádá, aby ČOS ČLS JEP byla aktivně zapojena. Výbor navrhuje pro první fáze přípravy a oponentury materiálů jako experty ČOS paní doc. Zemanovou a pana prof. Petruželku.

  Dále v diskusi vystoupila prof. Tesařová. Informovala výbor o existenci žádostí pacientů o konzultaci k aplikaci vakcín k terapii maligních onemocnění. Vzhledem k tomu, že výbor o uvedených vakcínách nemá bližší informace (složení, nežádoucí účinky, kontraindikace), nemůže je v žádném případě doporučit a nijak se k dané problematice vyjádřit.

  Prof. Petruželka předal výboru žádost o vyjádření k zařazení výkonů RE a IRE (nanoknife) do úhradové vyhlášky plátců péče. Výbor ČOS nemá k uvedené problematice bližší informace, dokumentaci a proto prof. Petruželka pozve žadatele na příští zasedání výboru ČOS k podání bližšího vysvětlení.
 18. Žádost o udělení garance:
 19. Noví členové:
  ČOS
  • MUDr. Kateřina Šašková – Onkologická klinika FN Motol
  • MUDr. Otakar Čapoun, FEBU – Urologická klinika VFN Praha
  • MUDr. Lisnerová Lenka – Onkologie, Nemocnice Na Homolce
  • MUDr. Kosťun Jan, Ph.D. – Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň
  • MUDr. Presl Jiří, Ph.D. – Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň
  • Doc. MUDr. Novotný Zdeněk, CSc. - Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň
  • MUDr. Berezovskiy Denis - Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň
  • MUDr. Vlasák Pavel - Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň
  • Doc. MUDr. Bouda Jiří, Ph.D . - Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň
  • MUDr. Valha Petr, Ph.D. – Gynekologicko-porodnické odd. České Budějovice
  • MUDr. Michal Martin - Gynekologicko-porodnické odd. České Budějovice
  • MUDr. Míka Ondřej - Gynekologicko-porodnické odd. České Budějovice
  • MUDr. Kožnar Petr - Gynekologicko-porodnické odd. České Budějovice
  • MUDr. Konáriková Eva – Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ Brno

  Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
  předsedkyně ČOS ČLS JEP

Přílohy:

 1. Dopis předsedy volební komise (bod 3 zápisu)
 2. Zápis z jednání s VZP ČR, SZP ČR, České onkologické společnosti ČLS JEP a Společnosti českých patologů ČLS JEP na téma prediktivní diagnostika (bod 9 zápisu)
 3. Společné stanovisko VZP a ČOS: Doporučené podmínky použití CDK 4/6 inhibitorů při léčbě žen s hormonálně pozitivním HER2 negativním neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu (bod 10 zápisu)