Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 12.5.2020 ve FN Motol

Přítomni: Büchler, Dušek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Vošmik
Omluveni: Fínek, Tomášek

 1. Spolupráce ČOS ČLS JEP, KOC a MPSV.

Na MPSV byly odeslány dopisy, které se týkají závažných problémů v oblasti realizace pracovní neschopnosti i invalidity onkologických pacientů. Dále byl odeslán dopis na předsednictvo vlády se stejnými tématy. Vzhledem k současné epidemiologické situaci doposud nikdo na poslané výzvy neodpověděl a po uvolnění nouzového stavu je plánována osobní návštěva předsedkyně zástupců pacientských organizací na MPSV. O výsledcích bude podána informace. 

 1. Výzva pro získání statutu Centra vysoce specializované onkologické péče – reakreditace KOC.

Předsedkyně obdržela návrh znění indikátorů kvality, které je součástí Věstníku o centrech vysoce specializované onkologické péče v ČR. Indikátory kvality byly upraveny, zkontrolovány a odsouhlaseny všemi členy výboru ČOS ČLS JEP a dále po komunikaci byly odsouhlaseny i zástupci výboru SROBF. Jejich znění bylo zasláno Mgr. Křemenové na MZČR a dále byl podán požadavek, aby kompletní znění Věstníku před jeho vydáním bylo ještě zasláno ke schválení výboru ČOS ČLS JEP, který bude informovat i zástupce výboru SROBF. Celý proces by měl být zakončen vydáním Věstníku do konce června 2020. Pozdržení procesu souviselo se situací Covid-19. 

 1. Společná stanoviska ČOS a VZP k léčivům, urychlení přístupu LP k onkologickým pacientům.

Během období od vydaného náhradního zápisu setkání výboru z 9.4.2020 proběhla další komunikace se zástupci VZP formou telekonference i  při osobním setkání. Zástupci výboru ČOS byli ujištěni, že VZP bude nadále pokračovat v realizaci společných stanovisek k léčivům z důvodu urychlení přístupu LP k onkologickým pacientům. Další společné stanovisko by mělo být realizováno do poloviny června 2020. 

 1. Přesun péče o onkologické pacienty z hospitalizační do ambulantní.

Tvorba nových výkonů ambulantní péče o pacienta při aplikaci protinádorové farmakoterapie, Sdělení diagnosticko-terapeutického postupu pacientovi po projednání na MDT.
Výše uvedené nové výkony by měli být pro pracoviště KOC k dispozici k vykazování pro VZP do konce června 2020.

 1. Spolupráce ČOS ČLS JEP s AIFP.

Domluvit nový termín schůzky.
Předsedkyně domluvila s Mgr. J. Dvořáčkem termín schůzky k řešení a rozvoji další spolupráce mezi ČOS a ASIFP. Setkání na půdě AIFP se zúčastní předsedkyně a dr. T. Svoboda.
Schůzka se uskuteční 19.5.2020.

 1. Centralizace péče o pacienty s karcinomem plic – diskuse.

Členové výboru se shodují na nutnosti centralizace péče o pneumologické pacienty do KOC bezprostředně po stanovení diagnózy (ještě lépe při vyslovení podezření na tumor plic) vzhledem k tomu, že v současné době existuje účinná terapie u nejen včasných, ale i pokročilých stadií onemocnění, kterou je možné realizovat pouze v rámci KOC a i diagnostické možnosti v rámci KOC – dostupnost metod, je lepší. Členové výboru proto budou usilovat o to, aby se léčba koncentrovala do pracovišť KOC.

 1. Screening karcinomu plic.

Členové výboru se shodli, že jednoznačně preferují před plošným populačním screeningem realizaci pilotního projektu v konkretizované oblasti v ČR (např. území dvou KOC) a v definované populaci. Toto svoje stanovisko budou referovat ostatním účastníkům přípravy projektu a plátcům péče.

 1. Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci za rok 2019 (článek s IF, kniha s onkologickou tématikou). Vyhodnocení.

       Vítězem soutěže o nejlepší knižní publikaci se stává:

Sarkomy
Dagmar Adámková Krákorová a kol.

       Vítězem soutěže o nejlepší článek v časopise s IF se stává:

Incidental Use of Beta-Blockers Is Associated with Outcome of Metastatic Colorectal Cancer Patients Treated with Bevacizumab-Based Therapy: A Single-Institution Retrospective Analysis of 514 Patients Ondrej Fiala, Pavel Ostasov, Ondrej Sorejs, Vaclav Liska, Tomas Buchler, Alexandr Poprach and Jindrich Finek, Cancers (Basel). 2019 Nov 25;11(12)         

IF: 6,162
O formě a datumu předání budeme informovat dle vývoje epidemiologické situace.

 1. Návrh na cenu JEP nejvýraznějším osobnostem naší organizace.

   Návrh do soutěže byl zaslán na sekretariát ČLS JEP. Navrženým je prof. MUDr. L. Petruželka, CSc.

 1. Výbor oslovil SÚKL se žádostí o zpřehlednění systému pro vyhledávání probíhajících klinických studiích na onkologických pracovištích v ČR. Link bude umístěn na Linkos. Úkol přijal doc. Büchler.

Doc. Büchler informoval členy výboru o dílčích změnách systému pro vyhledávání probíhajících klinických studií. Změny nejsou příliš radikální, ale zdá se, že systém bude přehlednější a přijatelnější pro uživatele včetně pacientů.

 1. Prim. Petráková upozornila na problematiku správné reakce členů výboru ČOS na výzvy SÚKL k hodnotícím zprávám o LP. Problematika byla projednána s ředitelkou SÚKL dr. I. Storovou dne 12.2.2020 předsedkyní.

Paní ředitelka přislíbila zjednodušení podání žádosti o schválení úhrady LP držitelem, dále přislíbila parametrizaci a zjednodušení závěru hodnotících zpráv. Spolu s předsedkyní se pokusí o realizaci účasti odborníků z řad onkologů na jednání při procesu schvalování úhrady LP již v předstihu před ustanovením nového zákona č. 48, který vstupuje do legislativního procesu. Je plánováno další setkání na půdě SÚKL se zástupci výboru ČOS k realizaci zmíněné problematiky.

Předsedkyně oznámila předsedovi ČLS JEP, že další komunikace mezi výborem ČOS a SÚKL bude probíhat přímo mezi vědeckou sekretářkou a zástupci Ústavu.

O dalších změnách a vývoje spolupráce mezi výborem ČOS a SÚKL bude jednat předsedkyně a prim. Petráková na schůzce s ředitelkou I. Storovou dne 26.5.2020.

 1. Návrh na hlasování o realizaci klinických studií u inovativních léčivých přípravků v onkologii.

Členové výboru se shodli, že předsedkyně připraví dopis pro ředitelku dr. I. Storovou, kde navrhne, aby členové výboru ČOS garantovali ta pracoviště, která se budou moci zúčastnit klinických hodnocení inovativních LP v onkologii. Dopis předá paní ředitelce při příštím setkání.

 1. Fórum onkologů plánujeme v náhradním termínu, pravděpodobně 5.6.2020 a bude předcházet tisková konference, která zhodnotí péči o onkologické pacienty v průběhu Covid-19.
 1. Fakultativní VPŘ k novele zákona o zdravotních službách (zákon č. 372/2011 Sb.).

Členové výboru diskutovali o možnosti převést pod zákon č. 372/2011 Sb. i existenci center vysoce specializované péče o onkologické pacienty. Problém bude nadále diskutován a řešen ve spolupráci s právníky, kteří se orientují na zdravotnické právo.

 1. Pozvání k uspořádání sekce na 24. kongrese o ateroskleróze v Brně.

Účast přislíbili zajistit dva zástupci z pracoviště Olomoucké onkologické kliniky a jeden zástupce z MOÚ.

 1. Stanovisko výboru ČOS k obměně přístrojového vybavení pro radiační onkologii KOC.

Členové výboru berou na vědomí, že předsedkyně napsala stanovisko o nutnosti obměny přístrojového vybavení v současné době v nemocnicích KOC Olomouc, KOC Thomayerova nemocnice a KOC Plzeň a dále zdůraznila potřebu vedení registru plánovaných obměn pro všechna pracoviště KOC v ČR s cílem zamezit prodlevě při přípravě a průběhu výběrových řízení na přístrojovou techniku.

 1. Hlas onkologických pacientů – dotazník k průběhu péče o onkologické pacienty v době Covid–19.

Členové výboru berou na vědomí. Výsledky zpracovaných dotazníků od pacientů výbor ČOS vyhodnotí.

 1. Žádost o souhlas se shromažďováním údajů Veeva.

Členové výboru jednomyslně vyslovili nesouhlas se shromažďováním údajů Veeva Systems a spolupráci s touto organizací odmítají.

 1. MUDr. Radek Lakomý z MOÚ oznámil, že vzniká registr Melanom pod záštitou ČOS – využití pro sběr dat VILP.

Členové berou na vědomí.

 1. Uroonkologie – atestace, aplikace arta, postoj ČOS ČLS JEP.

Členové výboru jednoznačně nesouhlasí, aby absolventi atestace z uroonkologie mohli aplikovat jakoukoliv protinádorovou systémovou farmakoterapii u onkologických pacientů. Průprava absolvované atestace není dostačující pro vedení pacientů s protinádorovou farmakologickou systémovou léčbou.

 1. Telefonická konzultace situace v průběhu karantény Covid–19.

Předsedkyně děkuje všem členům výboru, všem vedoucím lékařům KOC a samozřejmě všem zdravotnickým pracovníkům, kteří pracují v péči o onkologické pacienty za skvělý přístup k onkologicky nemocným v průběhu probíhající infekce Covid–19.

 1. Vědecká rada MZČR.

Proběhla telekonferenčně a členové VR byli informováni o aktuální situaci infekce Covid-19 a jejího dopadu do problematiky zdravotní péče.

 1. Český národní onkologický kongres.

členové výboru vnímají nutnost redukovat počet akcí s onkologickou tématikou v průběhu kalendářního roku. Výbor ČOS zvažuje, aby byla vytvořena jedna stěžejní akce, kterou by organizoval přímo výbor ČOS a která by se stala Českým národním onkologickým kongresem.

 1. V roce 2020 by mělo být konáno shromáždění členů ČOS ČLS JEP. Původní záměr byl uskutečnit shromáždění v rámci BOD v dubnu 2020. Vzhledem ke stávající situaci se termín logicky posouvá a shromáždění bude uskutečněno v době, kterou dovolí epidemiologický stav.
 1. Diskuse:

Prof. MUDr. M. Svoboda otevřel diskusi na téma plošného testování všech onkologických pacientů na SARS-CoV-2. Členové výboru se shodli, že po ukončení nouzového stavu nebude plošné testování realizováno, není ani podporováno MZČR.

Prof. M. Svoboda oznámil členům výboru, že přesouvá termín BOD na 15. – 17.10.2020, pokud epidemiologická situace konání akce nad 1000 účastníků umožní.

Prof. M. Svoboda oznámil členům výboru, že společnost Ambit Media vyhlásila bankrot. V současné době je v řešení další vydávání časopisu, který je garantován ČOS ČLS JEP, Klinická onkologie. O vývoji situace budeme informovat.

Konání JOD bylo vyhlášeno dne 13.5.2020 na termín 22. – 24.10.2020. Možnost realizace však bude opět dána epidemiologickou situací.

 1. Žádost o garanci:

Žádost o převzetí záštity:

Všechny uvedené akce mají podporu ČOS.

 1. Noví členové:

ČOS:

 • MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D. – Neurochirurgická klinika LF MU A FN Brno – Bohunice + sekce: psychoonkologická, neuroonkologická
 • PharmDr. Lenka Kračmarová, Ph.D. – Krajská nemocnice T. Bati a.s., Lékárna
 • Mgr. Kateřina Volfová – Oblastní nemocnice Příbram a.s., Paliativní lůžkové odd. hospicového typu + sekce sociálních pracovníků

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP