Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 14.1.2020 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Prausová, Richter, Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Omluveni: Petruželka, Svoboda M.

 1. Fínek navrhl a členové výboru jednomyslně souhlasí, aby zasedání výboru navštívili zástupci pacientských organizací a společně byla stanovena pro příští rok náplň a koncepce další spolupráce mezi ČOS a pacientskými organizacemi.
  Členové výboru se shodli, že pozvou zástupce pacientských organizací na příští zasedání výboru, které se koná 11.2.2020 ve FN v Motole. Pro jednání s pacientskými organizacemi bude vymezen čas 13:30 – 14:00. Přesné místo konání bude uvedeno v programu zasedání.
 1. Spolupráce ČOS ČLS JEP, KOC a MPSV.

  Návštěva 11.12.2019, účast zástupců ČOS a pacientských organizací. Zápis z uvedené schůzky je v současné době připravován zástupci pacientských organizací a jeho definitivní podoba bude umístěna na stránkách Linkos. Vzhledem k tomu, že projednávané body nebyly zástupci MPSV uspokojivě vyřešeny, plánují zástupci pacientských organizací zaslat dopis na Úřad vlády, kde požádají o řešení sociální problematiky pacientů s maligním onemocněním a upozorní, že MPSV dlouhodobě nereaguje adekvátně na jimi kladené dotazy.

 2. Výzva pro získání statutu Centra vysoce specializované onkologické péče – reakreditace KOC.
  Vedoucí center a statutární představitelé příslušných nemocnic obdrželi potřebné dávky dat od ÚZIS ČR (výstupy z NZIS), drobné korekce byly dle požadavků individuálně dořešeny, data byla plně využita. Reakreditace probíhá podle plánu, výzvy pro získání statutu budou zaslány Mgr. Křemenové příští týden. Budou zpracovány a předloženy komisi, která je vyhodnotí. Pro MZ ČR je udělení statutů Centra vysoce specializované onkologické péče prioritou a vyhodnocení bude proto v co nejkratším termínu.

 3. Společná stanoviska ČOS a VZP k léčivům, urychlení přístupu LP k onkologickým pacientům.
  Projednávání společných stanovisek bude nadále probíhat i v roce 2020. Prof. Tesařová projevila zájem o možnost zrušení obnovování žádostí o pokračování v léčbě každé 3 měsíce, ale zákon jehož součástí je §16 tuto variantu neumožňuje.

 4. Prim. MUDr. K. Petráková - seznam léků s off label – projednání na VZP.

  Prof. R. Vyzula projednal užití konkrétních cytostatik – generik v off label indikaci s ředitelem VZP Ing. Z. Kabátkem. Jmenovaný návrhy odsouhlasil.
  Konkrétní projednání o indikaci vyjmenovaných léků off label proběhne v pátek 17.1.2020. O výsledku budeme informovat na stránkách Linkos.

 5. Konání Fórum onkologů 6.12.2019 v Praze ve FN Motol. Zápis je umístěn na stránkách Linkos
  Členové výboru se shodli na uspořádání jarního Fóra onkologů, které bude věnováno úhradě prediktivních vyšetření, včetně prediktivního NGS a dále bude věnováno práci a přípravě nových výkonů pro ambulantní péči, které vyrovnají hodnotu jednoho hospitalizačního dne při aplikaci protinádorové farmakoterapie. Na Fóru onkologů bude též projednána koncepce a metodika zveřejňování dat výsledků terapie z jednotlivých KOC.

 6. Přesun péče o onkologické pacienty z hospitalizační do ambulantní.
  Problémem zůstává adekvátní úhrada za podání farmakoterapie a za péči o pacienta v rámci ambulantní aplikace, která prakticky odpovídá jednodenní hospitalizaci pacienta, ale není přiměřeně uhrazena. Diskuse na téma vytvoření nového výkonu, který se stane součástí seznamu výkonů pro plátce.
  Členové výboru se shodli na nutnosti vytvoření nového výkonu péče o ambulantního pacienta při aplikaci protinádorové farmakoterapie, kdy hodnota tohoto výkonu musí být minimálně rovna hodnotě jednoho hospitalizačního dne. Vzhledem k tomu, že se tyto hodnoty liší podle různých zdravotních zařízení a jsou tudíž dynamické, bude brán jako relevantní medián. Předsedkyně se spojí s náměstkyní MZ ČR Ing. Helenou Rögnerovou a zahájí tím realizaci tvorby výkonu. Docent Kiss navrhl další výkon – vysvětlení závěrů o diagnosticko-terapeutickém plánu z multidisciplinárního týmu onkologickému pacientovi. Členové výboru souhlasí.

 7. Spolupráce ČOS ČLS JEP s AIFP. Problémy arogantního a dehonestujícího chování zástupců některých farmaceutických firem trvají. Bude nutné v jednání se zástupci vedení firem a AIFP pokračovat na společných setkáních. Je domluvena další schůzka předsedkyně a Mgr. J. Dvořáčka.
  Cílem je vytvoření společné koncepce a pravidel spolupráce mezi odbornou společností a zástupci farmaceutických firem, které jsou členy AIFP.
 1. Předsedkyně a prim. Petráková se zúčastnily diskuse o přípravě nového výkonu genomického testování u karcinomu prsu.
  Jednání o vzniku nového výkonu není ukončeno, je velká naděje na jeho vznik. Další jednání proběhne v lednu 2020.
 1. Přetrvávají problémy s reakcí ČOS ČLS JEP na podněty ze strany farmaceutických firem, které se týkají řešení úhrady LP.
  Prof. Fínek vytvořil základní koncepci reakce na tyto podněty a členové výboru s navrženým zněním souhlasí. Návrh je v příloze zápisu.
 1. Návštěvy stránek Linkos do konce roku 2019. Screenshot z Facebooku v příloze programu.
  Členové výboru se shodli na ocenění PhDr. Petry Novákové za skvělou práci na webových stránkách Linkos. Jmenovaná bude pozvána na příští zasedání výboru k vyjádření díků.
 1. Diskuse na téma: uskutečnění národního kongresu ČOS ČLS JEP. Podpora ESMO. Organizátoři BOD požádali o záštitu ESMO pro jimi konaný kongres. Následuje odpověď, která byla zaslána dr. T. Svobodovi k výše uvedené žádosti.

  "Thank you for providing this information so quickly.
  I confirm that PragueONCO has already received official recognition by ESMO, with 14 category 1 ESMO MORA points. The procedure for the ESMO recognition of National Society meetings entails that there must be a reciprocal membership agreement with ESMO and only the annual national society meeting will receive the ESMO recognition. Applications for other events, courses and tumour-specific meetings are not accepted even if organized by eligible societies. I will now politely decline the request for BRNO Oncology days and suggest that perhaps in 2021 the COS Board Members decide which meeting should be recognized.
  Katharine reads us in copy, so will certainly forward your message about ESMO 2022 and the invitation to see the venue.
  Thanks again and Merry Christmas to you too Tomas.  Looking forward to seeing you in the new year."

  Předsedkyně ČOS ČLS JEP navrhla nově konání Českého národního onkologického kongresu, který by byl nejvýznamnější akcí onkologů v ČR, byl by plně pod záštitou výboru ČOS ČLS JEP, který by odpovídal za program a konání této akce. Dále navrhla, že by uvedená akce měla střídavě místo konání Prahu a Brno ve frekvenci 1 rok. Vzhledem k tomu, že ESMO podpoří pouze 1 akci za rok, považuje toto řešení za spravedlivé a optimální. O realizaci tohoto modelu je nutné ještě vést diskusi, ale vyhovuje i stále propagovaným představám optimalizace počtu konferencí s onkologickou tématikou.

  Na přání prof. Tesařové k zápisu dodatečně uvádíme:
  Prof. Tesařová uvedla, že nevidí důvod k rušení nebo transformaci úspěšné konference PragueONCO, která za 11 let prokázala, že si zaslouží nejen záštitu ČOS, ale i ESMO akreditaci, kterou každoročně úspěšně obhájila. PragueONCO je od počátku otevřeno ke spolupráci všech, kdo se chtějí konstruktivně zapojit do jejího programu.

 1. Centralizace péče o pacienty s karcinomem plic – diskuse.
  Karcinom plic se stal diagnózou, která pro správné stanovení terapeutického procesu nezbytně potřebuje velmi včasnou realizaci prediktivních vyšetření v akreditovaných laboratoří patologů. Ukazuje se jako velmi žádoucí, aby se pacient s vysloveným podezřením na tuto diagnózu přesunul co nejrychleji do KOC a jeho nález a celkový stav byl zhodnocen multidisciplinárním týmem. Prof. Dušek byl požádán o řešení úkolu zmapovat situaci v ČR z hlediska pohybu pacienta a realizace prediktivních vyšetření i průchodnost MDT týmem v KOC. Na základě výsledků tohoto průzkumu bude dále vedena diskuse, jejímž cílem by měla být optimalizace načasování zahájení onkologické léčby. Členové výboru jsou si vědomi, že podobný problém nastane i u dalších diagnostických skupin a indikací centrové terapie.
 1. Otázka zveřejňování dat o průběhu a výsledcích léčby jednotlivých KOC – diskuse.
  Data o léčebných výsledcích z jednotlivých KOC jsou majetkem zdravotnického zařízení, ve kterém KOC sídlí, resp. příslušný poskytovatel zdravotních služeb je správcem těchto dat. Data tedy mohou být zpracovávána a zveřejňována jedině se souhlasem příslušného managementu zdravotnického zařízení. Výbor ČOS si uzurpuje právo definovat a schvalovat metodiku zveřejňování dat z jednotlivých KOC a z celé ČR. Úkolem vypracovat koncepci metodiky výbor ČOS pověřil prof. Duška a o daném tématu bude dále vedena diskuse na zasedáních výboru ČOS a spolu s vedoucími lékaři KOC i na Fóru onkologů. Prof. Dušek představí metodiku formou společné přednášky s předsedkyní ČOS přednášky i na BOD v datové sekci. Dále není relevantní zveřejňovat jakákoli data za uplynulý kalendářní rok k 1.6. roku příštího, data nejsou uzavřena. Prof. Dušek byl požádán o iniciaci jednání k opravě těchto ustanovení ve věstníku MZ ČR vydaném jako výzva k reakreditaci KOC.
 1. Účast předsedkyně na setkání zástupců plátců, poslanecké sněmovny a pacientů na USA ambasádě.
  Téma: finanční udržitelnost inovativní léčby v ČR. Konání dne 15.1.2020.
 1. Všem členům výboru bylo zasláno vypořádání vnitřního připomínkového řízení k návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb.
  Členové výboru ponechali bez dalších připomínek.
 1. Diskuse na téma pozměnění oficiálního dokumentu – zápisu z jednání plátců péče a odborných společností ČOS a SROBF ze dne 6.11.2019, který je umístěn na Linkos.
  Předsedkyně společnosti oznámila členům výboru, že bylo podvodně manipulováno s oficiálním dokumentem – zápisem z jednání plátců péče a odborných společností ČOS a SROBF. Na zásah MZ ČR byl tento podvod odhalen a zastaven.

Záštity a garance:

 1. 44. Brněnské onkologické dny / 34. Konference pro NLZP, Brno, 22.4. – 24.4.2020 – udělena garance
 2. Konference SROBF Praha, Hotel Pyramida, 11.6 – 12.6.2020 – udělena garance

Diskuse:

Prim. Petráková oslovila členy výboru s dotazem o formě realizace Modré knihy. Členové výboru se jednomyslně shodli, že Modrá kniha vyjde pouze v elektronické podobě. Tento fakt uspoří významné finanční prostředky za realizaci tištěné podoby.

Noví členové:

Sekce sociálních pracovníků:

 • Bc. Hráská Martina, DiS. – Amelie, z.s.

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

Přílohy

 1. Návrh základní koncepce reakcí na podněty ze strany farmaceutických firem, které se týkají řešení úhrady LP. (bod 10 zápisu)
 2. Návštěvnost Linkos 2002 - 2019 (bod 11 zápisu)