Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 24. 10. 2017 ve FN Motol

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Petráková, Študentová
Hosté: PhDr. Nováková Petra
 1. Zpráva o průběhu setkání zástupců výboru ČOS se zástupci VZP na téma prediktivní vyšetření a jejich indikace. Druhé kolo jednání. Jednání proběhne 31.10.2017, zúčastní se předsedkyně, prof. Petruželka, prof. Ryška a prof. Dundr. 
  Členové výboru souhlasí.
 2. Prof. Macek, přednosta UBLG 2. LF UK a předseda společnosti genetiků souhlasí s vytvořením pracovních skupin ze strany společnosti genetiků i ČOS k dalšímu jednání o realizaci genetických vyšetření. Členové výboru vítají uskutečnění setkání k vyřešení této problematiky. Za výbor ČOS jsou nominováni: doc. Büchler, prof. Melichar, prim. Petráková, prof. Petruželka, prof. Ryška, doc. Svoboda a doc. Tesařová. Dle informace prof. M. Macka dne 18.10.2017 proběhl výbor společnosti genetiků, kde byla jmenována pracovní skupina pro jednání s ČOS: (bez titulů) L. Foretová, M. Havlovicová, M. Langová, R. Gaillyová, V. Curtisová). Výbor ČOS pověřuje doc. Büchlera, aby zrealizoval kontakt s doc. Foretovou k uskutečnění schůzky obou pracovních skupin.
 3. Předsedkyně písemně oslovila Mgr. Evu Křemenovou z MZČR, Odboru zdravotních služeb, a požádala o úpravu statutu všech screeningových komisí včetně jejich složení a požadavek ČOS o zařazení zástupců.  
  Doposud se zástupci MZČR ohledně složení screeningových komisí neozvali, předsedkyně zaslala upomínku na MZČR, na kterou nikdo nereagoval.
  Výbor bere na vědomí a předsedkyně opět bude urgovat.
 4. Doc. Büchler a prim. Petráková navrhují vytvořit na stránkách Linkos speciální rubriku o změnách v úhradách léků s odkazem na zdroj SÚKL a datem aktualizace.
  Prim. Petráková žádá zvážení založení stránky na Linkos, kde budou aktuální informace v průběhu roku o léčebných postupech, které mění klinickou praxi.
  Vytvoření obou nových rubrik je realizováno na nových stránkách Linkos.
  Detailní podobu ještě upřesní doc. Büchler spolu s PhDr. Novákovou, správkyní webových stránek.
 5. Prim. Petráková otevřela problematiku dispenzarizace pacientů v remisi onkologického onemocnění. Prof. Fínek připraví legislativní podklady, přepošle všem členům výboru a cílem je upřesnit seznam diagnóz k dispenzarizaci, frekvence kontrol, prováděná vyšetření apod. Výsledkem by mělo být ukotvení ve vyhlášce a zařazení do smluv mezi plátci péče a poskytovateli. 
  Prof. Fínek zašle všem členům zahraniční podoby probíhajících dispenzarizací. Prof. Žaloudík upozornil, že frekvence návštěv v dispenzární péči musí být konzultována a schválena plátci péče, neboť musí být návštěvy hrazeny. Dále by problém měl být konzultován se společností praktických lékařů, kteří by mohli definovanou dispenzarizaci převzít.
 6. Pneumoonkochirurgická centra vysoce specializované péče – znění o ustanovení center bylo připomínkováno ze strany odborných společností včetně ČOS a připomínky byly schváleny prof. L. Petruželkou.
  Výbor bere na vědomí.
 7. Žádost MUDr. JUDr. Dušana Klose, Ph.D., zástupce přednosty pro LPP 1. chirurgické kliniky FN Olomouc – vytvoření onkochirurgické pracovní skupiny pro malignity peritoneálního povrchu.
  Výbor podporuje tuto iniciativu. Prof. Žaloudík navrhuje vytvoření kooperativní skupiny pracovišť, kde výše uvedená terapie probíhá.
  Výbor považuje za nutné realizovat spolupráci a koordinaci v oblasti péče o malignity peritoneálního povrchu.
 8. Žádost Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR o vyjádření k bezdýmným alternativám užívání nikotinu.
  Předsedkyně přečetla členům výboru návrh odpovědi, výbor doporučil do odpovědi doplnit odkaz na prof. MUDr. Králíkovou, která se problematikou odvykání kouření nejvíce zabývá.
 9. Informace VZP – dr. Šustková - Avastin
  viz příloha
  Výbor bere na vědomí.
 10. Předsedkyně a MUDr. T. Svoboda informovali členy výboru o akci pro Mladé onkology, která se bude konat 1.12.2017 v hotelu Voroněž v Brně. Jedná se o Cabo Academy a garantem je doc. Feltl. Výbor akci podporuje.
 11. Vorlíček navrhuje založení Sekce podpůrné péče ČOS ČLS JEP. Výbor nemá námitky.
 12. Zpráva o podobě nových stránek Linkos se zařazením nových rubrik. PhDr. Petra Nováková představila členům výboru novou grafickou i obsahovou podobu stránek Linkos. Členové výboru novou podobu stránek schválili a současně poděkovali PhDr. Novákové za vynikající práci a obětavost, se kterou se webu věnuje.
 13. Doc. Dušek shrnul dosavadní přípravu „koncepce organizace onkologické péče“ – tento dokument byl připraven v paragrafovém znění jako návrh vyhovující podobě např. Věstníků MZ ČR. Obsah návrhu má vycházet z koncepce, které přednesla doc. Prausová na setkání vedoucích KOC a výboru ČOS při konferenci BOD 2017 v Brně a kterou dále průběžně a více podrobně prodiskutovala i s řadou regionů. Doc. Dušek připravil paragrafové znění tak, aby vyhovovalo metodickým zahraničním doporučením – zejména závěrům panelu expertů – onkologů z Joint Action CANCON (Cancer Control). Doc. Dušek předá materiál přímo ministrovi zdravotnictví k dalšímu postupu a doporučil mu z pozice vedení resortu komunikovat přímo s vedením ČOS další kroky. Návrh postupu byl schválen. Doc. Dušek úkol splní do 31.10. 2017.
 14. Doc. Dušek představil základní atributy teze nového systému CZ-DRG, který vyvíjí tým vybudovaný při ÚZIS ČR. Dosavadní výsledky již umožňují plnohodnotně ocenit skutečné náklady akutní lůžkové péče. Rovněž existuje zcela nový klasifikační systém DRG bazí a skupin, který změní vykazování péče – s velkým důrazem na klinickou homogenitu klasifikačních jednotek. Byla přednesena nabídka uspořádat seminář, kde by členům výboru a vedoucím KOC tým DRG-RESTART přednesl výsledky, které se týkají onkologické péče a tyto by byly podrobeny kritické diskuzi. Návrh byl schválen, doc. Prausová tento seminář svolá.
 15. Výsledky CZ-DRG budou široké odborné veřejnosti představeny na Národní konferenci CZ-DRG, kterou pořádá doc. Dušek dne 29. – 30. 11. v Praze (blíže viz  pozvánka v příloze zápisu). Dále je plánován zvláštní blok věnovaný této problematice v rámci konference BOD2018.
 16. Výbor ČOS se vrátil k otázce překladu a implementace klasifikačního systému TNM, ve verzi 8. Výbor respektuje, že za překlad plně odpovídá ÚZIS ČR, který je vázán mezinárodními smlouvami a závazky. Není tedy principiálně možné přijímat národní výjimky z mezinárodně uznané klasifikace, takový postup by poškodil českou onkologii. Výbor tedy schvaluje, aby nová verze TNM8 byla vydána plně v souladu s mezinárodními pravidly, bez výjimek.
 17. Byla diskutována podoba úhradové vyhlášky pro rok 2018, zejména její sekce týkající se centrové léčby. Dle verze prošlé připomínkovým řízením se v této části poprvé objevují exaktní koeficienty vývoje, a to odděleně pro jednotlivé segmenty léčby (tj. onkologie, neurologie, apod.). Výbor vyzval doc. Duška, aby připravil rozbor predikčních modelů, které na základě dat registrů ČOS a NOR pravidelně připravuje tým IBA. Tyto nové predikce na rok 2018 je třeba rozpracovat s ohledem na publikované vývojové koeficienty úhradové vyhlášky, a to pro jednotlivé regiony. Úkol bude splněn do poloviny listopadu, predikce budou předány vedoucím KOC.
 18. Výbor projednal otázku budoucnosti klinických registrů ČOS. Bylo odsouhlaseno, že tyto registry představují unikátní datovou základnu, která je nenahraditelná jinými datovými zdroji a je plně v rukou odborné společnosti, resp. jednotlivých KOC. Zejména data kvantifikující intervalovou prevalenci léčených, parametry trvání léčby a „průběžné“ parametry přežití (DFS, PFS, apod.) jsou klíčové a nelze je nahradit z jiných zdrojů. Na druhou stranu je objektivním faktem, že rozsah sbíraných dat je enormní a v mnoha případech již ne zcela účelný. Z jednání na toto téma vyplynuly tyto závěry a úkoly:
  • pro všechny registry (bez výjimky) bude definován zcela minimální set parametrů, které je nutné sbírat pro naplnění základních monitoračních cílů a pro predikce potřeb tohoto segmentu péče; všechny registry budou následně od 1.1. 2018 redukovány na tento minimální rozsah
  • minimální sada parametrů bude zpracována jako návrh do 15.11. 2017, následně musí být projednána výborem ČOS a Radou registrů (vedoucími KOC); bude-li po tomto recenzním projednání schválena, bude povinná (závazná – je otázkou, na čem se zúčastnění domluví) – úkol připravit návrh této minimální sady a návrh pravidel fungování registrů: Petráková, Büchler, Dušek, Melichar (k předložení výboru ČOS v druhé polovině listopadu 2017)
  • výbor ČOS tento postup odsouhlasil a vyzývá  centra, aby následně dohlásila tento minimální set za roky 2016 – 2017, aby tak byl zajištěn základ pro predikce na následující období
  • všechny další případné detailní sběry dat, cílená sledování apod. budou řešena jako ad hoc studie (observační – retrospektivní, či průřezové), řádně vybaveny protokolem a exaktně kalkulovaným rozpočtem; podaří-li se udržet sponsorské financování registrů, bude možné část těchto prostředků do těchto studií investovat – tento nový model řízení registrů bude muset být nastaven a projednán výborem ČOS na počátku roku 2018 (k tomu se vztahuje i nutnost zcela nového smluvního zázemí vzhledem k nástupu platnosti GDPR od května 2018)
 19. Diskuse:

  Vyjádření ČOS k akreditaci vzdělávacího programu pro tradiční čínskou medicínu:

  Česká onkologická společnost nesouhlasí s akreditací vzdělávacího programu pro tradiční čínskou medicínu. Současná medicína je postavená na zásadách "evidence-based medicine", které přesně definují, jaké podmínky musí splnit příslušný medicínský výkon, aby mohl být považován za postup lege artis. Postupy tradiční čínské medicíny nebyly testovány podle těchto zásad a proto je za léčbu lege artis nelze považovat. Současně existují reálná rizika, že aplikace tradiční čínské medicíny může vést k nežádoucím interferencím s metodami, léčivy a postupy standardní léčby, včetně vzniku závažných nežádoucích účinků léčiv a poškození pacienta v důsledku odkladu léčby s prověřeným účinkem. Z tohoto důvodu nelze ani vypracovat vzdělávací program v tomto oboru nebo rozhodnout o jeho adekvátní náplni.
 20. Záštita:
  • Konference SROBF, 21.6. – 23.6.2018, Hradec Králové, Nové Adalbertinum – udělena garance
 21. Noví členové: ČOS:
  • MUDr. Křížová Ĺudmila – Onkologická klinika VFN Praha - schváleno
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA předsedkyně ČOS ČLS JEP
 

Přílohy:

 1. Avastin - Informace VZP
 2. Konference DRG - pozvánka