Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 27.11.2018 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Fínek, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda T., Študentová, Tesařová, Žaloudík
Omluveni: Dušek, Janovský, Svoboda M., Vorlíček,
Hosté: PhDr. Petra Nováková

 1. Dispenzarizace pacientů s onkologickým onemocněním praktickými lékaři.
  Předsedkyně se zúčastnila panelu s pacientskými organizacemi za účasti ministra zdravotnictví 5.11.2018. Účastni byli i MUDr. Šonka a doc. Býma za organizace praktických lékařů. Proběhla diskuse na téma předávání pacientů s onkologickým onemocněním do rukou praktických lékařů. Pacientské organizace přislíbily spolupráci a podporu realizace tohoto projektu, který považují za užitečný. Dále se předsedkyně zúčastnila sjezdu praktických lékařů v Karlových Varech 8.11.2018, kde přednesla základní informace o předávání onkologických pacientů praktickým lékařům. Reakce od kolegů praktiků byla pozitivní a doplněna některými praktickými dotazy typu hrazení výkonů, hrazení zobrazovacích metod apod. Postgraduální vzdělávání.
  Jak již bylo opakovaně uvedeno, stále zůstává otevřená možnost realizace onkologického kmene. O dalším průběhu budou podány informace v zápisech z výboru.
 2. Ve dnech 5. – 6.11.2018 se konal kongres lékařů posudkové služby.
  Za ČOS ČLS JEP se zúčastnil T. Svoboda, B. Melichar, Z. Bielčiková, T. Büchler.
  Vedoucí oddělení posudkových systémů MPSV MUDr. Zvoníková požádala o spolupráci na přípravě nových podkladů pro řešení pracovní neschopnosti a invalidity u onkologických pacientů. Předsedkyně se sejde s dr. Zvoníkovou 4.12.2018 a dále předpokládáme další spolupráci i za účasti MUDr. A. Aschermannové, která přislíbila v dané problematice pomoc.
  Členové výboru s postupem souhlasí.
 3. Kolářová - informace o přípravách voleb do výboru ČOS ČLS JEP.
  Prim. Kolářová sdělila, že členové ČOS ČLS JEP, kteří jsou dlužníky členského příspěvku více, než rok mohou být z ČOS ČLS JEP vyloučeni. Všem současným dlužníkům budou zaslány dopisy, kde budou na tuto skutečnost upozorněni. Při aktualizaci adres bylo zjištěno, že u 35 lidí chybí mailové kontakty, tito budou obesláni na adresu trvalého bydliště k získání mailového kontaktu.
  Členové výboru preferují a rozhodli, že volby budou elektronické. Každý člen, který bude mít mailovou adresu, obdrží link, na který se zaregistruje a v průběhu dubna 2019 proběhne elektronická volba členů výboru a revizní komise.  Další podrobnosti o průběhu voleb budeme průběžně sdělovat. Prof. Žaloudík navrhl vytvoření prostoru na stránkách Linkos, kde by byli uvedeni ti, kteří ve výboru chtějí v budoucnu pracovat a kteří již o práci ve výboru nemají zájem.
 4. Fórum onkologů dne 16.11.2018.
  Předsedkyně ČOS děkuje všem, kteří se Fóra onkologů zúčastnili v tak hojném počtu. Byla účast za všechna pracoviště KOC (pouze FTN ne) a dále byli přítomni i zástupci z regionálních pracovišť, zástupci plátců i MZČR. Všem děkujeme za příjemnou atmosféru, plodnou diskusi. Zápis z Fóra onkologů je k dispozici na Linkos a byl zaslán všem zúčastněným. Další Fórum onkologů připravíme pravděpodobně na 26.4.2019. Tématem bude současnost a budoucnost vyšetřování prediktivních markerů v onkologii a dále expertní počítačové systémy (návrh prof. Žaloudíka).
 5. Časopis Klinická onkologie – zpráva o průběhu jednání a řešení – bod byl odsunut na příští zasedání výboru, kdy bude přítomen doc. M. Svoboda.
 6. MUDr. Samuel Vokurka, předseda sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP - časopis – bod byl odsunut na další zasedání výboru, kdy bude přítomen doc. M. Svoboda.
 7. Dne 12.11.2018 schůzka předsedkyně a výkonného ředitele Mgr. Jakuba Dvořáčka na téma: Schvalování úhrady nákladných léčiv.
  AIFP spolupracuje s MZČR, plátci péče a pacientskými organizacemi i s ČOS ČLS JEP na tvorbě systému úhrady nákladných léčiv. Proces je vzájemně kooperován.
 8. Dne 14.11.2018 se konala konference Prevon, účast: doc. Dušek, doc. Büchler, doc. M. Svoboda, prof. Žaloudík a předsedkyně ČOS.
  Konference se týkala prevence nádorových onemocnění, probíhajících screeningů, organizace onkologické péče v ČR, sběru dat o onkologické terapii.
 9. Dne 15.11.2018 se předsedkyně ČOS aktivně zúčastnila setkání v Poslanecké sněmovně, které vyzval místopředseda zdravotního výboru prof. Špičák na téma: §16.
  Místopředseda zdravotního výboru ocenil činnost a výsledky práce ČOS ČLS JEP jako jedny z nejlepších v porovnání s ostatními odbornými společnostmi.
 10. Dne 15.11.2018 se předsedkyně zúčastnila tiskové konference pořádané VZP ČR na téma: §16.
  VZP ČR vyhlásila novou metodiku v realizaci schvalování úhrady na §16, kde je zdůrazněn význam účasti zástupců odborných společností v procesu schvalování. Přesná metodika bude ještě prezentována. Jedná se o řešení přechodného období do uvedení nového zákona o léčivech, který by měl být v roce 2020.
 11. Dne 19.11.2018 se konalo setkání na téma §16 v rezidenci Americké ambasády v Praze.
  Jednání se zúčastnili ministr zdravotnictví ČR, zástupci plátců, SÚKL, zástupci pacientských organizací a předsedkyně společnosti.
 12. Dne 20.11.2018 tisková konference VZP ČR na téma: Organizace onkologické péče – pilotní projekty.
  VZP ČR vyhlásila pilotní projekty organizace péče o onkologické pacienty v ČR. Projekty se týkají dvou oblastí: Praha + Středočeský kraj, Brno + Jihomoravský kraj a Vysočina. Jedná se o vytvoření sítě onkologických pracovišť KOC – ROS – praktičtí lékaři. Projekt bude probíhat 1 rok, poté dojde k vyhodnocení a realizaci pro celou ČR. Prof. Žaloudík upozornil na event. možnost zapojení i jiných oblastí ČR již v průběhu prvního roku realizace.
 13. Dne 23.11.2018 setkání pacientských organizací v Emauzích: práva pacienta a komunikace ve zdravotnictví – účast předsedkyně.
  Předsedkyně seznámila členy pacientských organizací s novinkami a budoucností onkologické péče v ČR. Především se diskuse věnovala předávání pacientů po ukončení onkologické léčby praktickým lékařům. Uvedený projekt byl zúčastněnými přijat pozitivně. Pacientské organizace budou participovat při realizaci tohoto projektu.
 14. Dne 26.11.2018 konference Onkologická péče v regionu Vysočina 2016 – 2018, účast předsedkyně, doc. Dušek a prof. Žaloudík.
  Zástupci ČOS ČLS JEP informovali přítomné lékaře o realizaci projektu vytvoření sítě KOC – ROS v regionu Vysočina, Jihomoravský kraj + Brno. V bohaté diskusi byly řešeny problémy a organizační detaily celého procesu.
 15. Nominace odborníka pro obor klinická onkologie do komise pro výběrové řízení na uzavření smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami pro území okres Přerov.
  Nominován a schválen prof. Melichar, který se výběrového řízení zúčastní.
 16. Věcný záměr zákona o elektronizaci zdravotnictví.
  Členové výboru přijali bez připomínek.
 17. Výše členských příspěvků ČOS ČLS JEP.
  Bude projednáno na příštím zasedání.
 18. KVMO Projekt - informace o aktivitách na rok 2019, které v rámci tohoto projektu projednal a odsouhlasil výbor ČOS dne 27.11.2018.
  • a/Žádost o garanci projektu KVMO pro rok 2019 Českou onkologickou společností
  • b/ Konference Mladých onkologů v Medlov 2019
  • c/ Semináře na téma: „Přehnaná očekávání pacienta“ v rámci BOD 2019 – zařadit do programu BOD 2019
  • d/ Průzkum mezi onkology k tématům seminářů pro akce roku 2020
  • e/ 5 lokalit v ČR – semináře dle výběru /Praha, Brno, Hradec Králové, Olomouc, Plzeň
  • f/ Zasedání Boardu projektu KVMO – leden 2019, upřesnit termín  - hotel Clarion v rámci akce Prague ONKO 2019
  • g/ Den mladých onkologů 2019 – 18.9.2019, odborný program doc. MUDr. Prausová, Ph.D., MBA. Organizační zajištění agentura ALIVE ve spolupráci s TEO, pozvání na akci na BOD 2019 a v rámci konference MEDLOV 2019
  MUDr. T. Svoboda konstatoval velmi dobrý průběh akcí Mladých onkologů, které mají velmi bohatou účast a jsou velmi kladně hodnoceny. V roce 2019 bude KVMO pokračovat ve stejném trendu jako v letošním roce. Akce v roce 2018 zajišťovala T.E.O. Consulting, s.r.o., organizace a průběh byl bez komplikací, vyúčtování všech akcí včetně konference Mladých onkologů v Medlově bylo zcela bez jakýchkoliv problémů.
  Výbor bere na vědomí.
 19. Diskuse.
  Na minulém zasedání výboru prof. Žaloudík a doc. Svoboda upozornili, že došlo k založení Specializované skupiny pro inovativní radioterapii (SOSIR). Členové této skupiny jsou zástupci jednotlivých KOC a dalších zařízení provádějící radioterapii. Skupina bude poradním orgánem výboru ČOS v otázce moderních technik radioterapie. Prof. Melichar požádal členy výboru o stanovisko ke vzniku SOSIR, které členové výboru jednomyslně odsouhlasili. Souhlasné stanovisko výboru ČOS bude postoupeno na  MZČR v souladu s Věstníkem MZČR, částka 13/2017.
  Doc. Tesařová informovala o průběhu jednání o uspořádání ESMO 2022, konání v Praze je podmíněno návštěvou zástupců ESMO, kteří shlédnou budoucí místo akce během roku 2019.
  Prof. Žaloudík informoval o probíhajícím projektu AZV ČR o tvorbě klinických doporučených postupů. ČOS ČLS JEP se na tomto projektu podílí např. diagnóza kolorektální karcinom, multidisciplinární tým, karcinom prostaty. Prof. Žaloudík upozornil na možnost realizovat prostřednictvím projektu AZV i transformaci obsahu Modré knihy do podoby klinických doporučených postupů. Jedná se o využití již existujících dat pro vytvoření guidelines. Projekt AZV vede prof. MUDr. Ryska, kterého členové výboru pozvou na zasedání a problematiku s ním vyjednají. Tvorbu doporučených postupů bude ČOS koordinovat se SROBF.
 20. Host: PhDr. Petra Nováková – informace o Linkos.
  Prezentace je umístěna na Linkos a je v příloze zápisu.
 21. Noví členové:

  ČOS
  • MUDr. Cingrošová Linda – Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové
  • MUDr. Vejvodová Andrea – Onkologická klinika FN v Motole
  • MUDr. Lekaukau Neo Thelma – Onkologická klinika FN v Motole
  • MUDr. Taboříková Adéla – Nemocnice Na Pleši

Termíny zasedání výboru ČOS:            

11.12.2018        10:00                VFN    

Pozor! Zasedání je ve VFN ve Faustově domě, vezměte diáře pro plánování dalších setkání výboru.

Příloha: 

 1. Linkos.cz (k bodu č. 20)

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP