Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP dne 18.10.2016 v MOÚ Brno

Přítomni: Dušek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Prausová, Ryška, Svoboda M., Svoboda T., Vorlíček
Omluveni: Büchler, Fínek, Petruželka, Študentová,Tesařová, Žaloudík
Hosté:  ----
 1. Nadále probíhá revize existujících odborných sekcí ČOS a jejich činnosti. MUDr. Kolářová vypracovala základní požadavky pro jednotlivé sekce, které by měly pravidelně sdělovat výboru ČOS volební výsledky sekčních výborů, jména předsedů sekcí a zprávy o činnosti. Pravidlem pro práci sekce ČOS je povinnost veškeré aktivity a komunikace sdělovat výboru onkologické společnosti. Výbory či zástupci sekcí byli písemně osloveni předsedkyní společnosti, kde jsou jednoznačně stanoveny podmínky a pravidla existence sekce. Doposud jsme obdrželi zpětnou vazbu od 8 sekcí a 2 pracovních skupin, zbylých 7 se prozatím písemně neozvalo. Prim. Kolářová bude zástupce těchto sekcí urgovat o jejich vyjádření. Sekce onkochirurgie byla zrušena dne 20.9.2016. Prim. Kolářová provede písemnou rekapitulaci, která bude přílohou dalšího zápisu výborového setkání.
 2. Zpráva o průběhu řešení samostatného nákladového střediska ČLS JEP („Nadace“).
  Doc. M. Svoboda sdělil písemně, že po BOD rozešle členům výboru graficky zpracované verze letáku, který bude upoutávkou na existenci nadace ČOS a následně po výběru nejvhodnější varianty bude leták rozeslán na všechna onkologická pracoviště. Cílem je získat event. sponzory a dárce. 
  Doc. Svoboda předložil členům výboru dvě varianty letáků. Členové výboru rozhodnou o letáku, který bude poté k dispozici všem KOC a event. sponzorům. Obě varianty v příloze zápisu.
 3. Koncepce péče o onkologické pacienty v ČR.
  Výbor uložil doc. Duškovi připravit paragrafové znění návrhu. Návrh bude oponován a projednán výborem na některém z podzimních jednání. Úkol trvá.
 4. Členové výboru se shodli, že je nutné vést s plátci péče další dialog, který se bude zabývat i zcela konkrétními indikacemi léků, revizní činnosti, úhrady léčiv apod. Pro další diskusi bude zvolen listopadový termín výborového setkání, kdy budou pozváni zástupci plátců péče z VZP i ze Svazu zdravotních pojišťoven. Členové výboru do listopadové schůze připraví konkrétní znění otázek pro zástupce plátců a týden před schůzí zašlou body a dotazy mailem předsedkyni. MUDr. Honěk, MUDr. Knorová a MUDr. Frňka potvrdili účast.
 5. Vzhledem k již uvedeným skutečnostem v zápise z minulého výboru bylo zrušeno setkání vedoucích lékařů KOC na Jihočeských onkologických dnech. Doc. Dušek informoval členy výboru, že data, která se týkají léčby centrovými preparáty v rozsahu celé ČR, jsou v rukou ÚZIS, jsou relevantní a schválená vedením MZ. MZ bude o výsledcích referovat prostřednictvím tiskové konference ministra zdravotnictví, dále budou data předložena vedením jednotlivých zdravotnických zařízení, jejichž součástí jsou KOC.
 6. Členové výboru se shodli na nutnosti další komunikace se zástupci AIFP. Činnost AIFP, nesourodost názorů farma firem, které jsou členy, nesystematičnost rozhodování AIFP mohou do budoucna způsobit výrazné problémy při realizaci odborných onkologických akcí. Členové výboru pozvou zástupce AIFP na jednání lednového výboru k vyjasnění výše uvedené problematiky. 
 7. Atestace z klinické onkologie
  Předsedkyně oslovila dopisem Mgr. Podhrázkého z MZ z Odboru vědy a lékařských povolání, dále předsedu výboru pro zdravotnictví poslanecké sněmovny PČR prof. Vyzulu a předsedu výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR prof. Žaloudíka s žádostí o dodržení domluvené podoby atestační přípravy pro obory klinické a radiační onkologie. Onkologický kmen 2 roky a následně možnost radiační nebo klinické onkologie 2,5 a 3 roky. Doposud neobdržela písemně žádnou odpověď. Dopis s obdobným zněním, který se týká atestace z radiační onkologie, zaslal též prof. Petera, předseda SROBF.
 8. MZ prostřednictvím Ing. Heleny Rögnerové, ředitelky odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, dopisem adresovaným MUDr. Kataríně Petrákové oslovuje ČOS s návrhem nového výkonu, který by platil od 1.1.2017. Znění výkonu: rozvaha ošetřujícího lékaře KOC při stanovení dalšího terapeutického postupu u žen s časným hormonálně pozitivním a HER2 negativním karcinomem prsu na základě provedené prediktivně prognostické diagnostiky. Registrační list výkonu byl projednán a schválen na Pracovní skupině k seznamu zdravotních výkonů dne 23.6.2016. Jmenovaná ředitelka nás žádá o verifikaci obsahu a stanovisko, zda obsah odpovídá skutečnosti.
  Problematika byla bohatě diskutována na minulém zasedání výboru a prof. Žaloudík navrhl odpověď, která se netýká pouze jednoho prediktivního vyšetření a uvádí zejména potřebu oddělit bodově hodnocenou interpretační konziliární práci onkologa od samotného komerčního testu a jeho ceny pro úhradu v režimu ZUM/ZUL. Viz příloha. O osudu navrhovaného znění, které zaslalo Ministerstvo zdravotnictví ČR prostřednictvím ředitelky Ing. Heleny Rögnerové, bylo hlasováno a nikdo nebyl pro, 2 účastníci se zdrželi hlasování a zbylých 10 bylo proti. 
  Vzhledem k tomu, že po odeslání návrhu zápisu – pracovní verze, byla nadále velmi bohatá diskuse nad daným problémem mailem, byl celý problém ještě jednou prodiskutován a stanoven definitivní závěr. Zúčastnění členové výboru konstatovali, že byl v minulých letech a stále trvá zájem o provádění prediktivních vyšetření k onkologické léčbě, včetně prediktivního vyšetření u pacientek s časným hormonálně pozitivním a HER2 negativním karcinomem prsu. Znění odpovědi ředitelce Ing. Heleně Rögnerové členové výboru jednomyslně ponechávají v původně navrhované verzi prof. Žaloudíka.

  Výbor ČOS vítá zájem plátců hradit prediktivní onkologické testování a konzilia, přispívající k upřesnění léčebných indikací, ačkoli s o hledem na ne zcela dořešené financování stávající onkologické léčby nebyl iniciátorem tohoto nového námětu. Význam prediktivních testů a parametrů bude nepochybně v celé onkologii se zaváděním cílené léčby dále narůstat. Lze dokonce říci, že indikace každé cílené léčby nádorů by se ideálně měla opírat o definované prediktory.

  Výbor ČOS však nesouhlasí s navrženým směšováním prediktivního onkologického konzilia jako odborné interpretační činnosti onkologa zaměřené na optimalizaci léčebného postupu a samotného diagnostického prostředku či testu, který onkolog neprovádí, pouze zohledňuje a interpretuje. Navíc je jsou prediktivně zaměřená konzilia klinického onkologa činností mnohem širší na napříč onkologickými diagnózami a nemůže být svázáno pouze s jedním diagnostickým testem či prostředkem.

  Navrhujeme tedy zavést s přiměřeným bodovým hodnocením nový obecný výkon Prediktivní onkologické konzilium s interpretací prediktivních parametrů zaměřené na upřesnění optimálního způsobu léčby.


  Samotný konkrétní diagnostický prostředek nebo prediktivní test s indikační specifikací dodávaný komerčně je nutno definovat formou ZUM/ZUL a jeho cena se může vyvíjet.


  Pouze připomínáme, že celá řada testů s možnou prediktivní interpretací je již nyní prováděna na základě výkonů patologických, biochemických a genetických laboratoří. V tomto novém případě má jít o integrovaný testovací systém dílčích prediktivních parametrů v jedné diagnostické indikaci dodávaný komerčně, který klasifikačně odpovídá kategoriím ZUL/ZUM, nikoli odborné činnosti onkologa. Navržená bodová hodnota by v onom směsném pojetí zcela zásadně zkreslila hodnocení práce onkologů.
 9. Lékové registry – prim. Petráková, doc. Dušek.
  Doc. Dušek informoval členy výboru o trvající funkčnosti a kvalitnosti lékových registrů. Řešení konkrétní realizace zadávání dat na jednotlivých pracovištích KOC jsou stále plně v rukou vedoucího lékaře KOC. Členové výboru považují vedení registrů nadále za velmi užitečné a výtěžné a doporučují v realizaci vedení registrů pokračovat. Pravidla stanovaná pro využívání dat, která jsou výsledkem vedení registrů, jsou stále platná, event. návrhy na změnu pravidel musí prodiskutovat a schválit výbor ČOS.
 10. Atestace, MUDr. Štipl
  Reakce MUDr. Štipla
  Výbor bere na vědomí, že MUDr. Štipl chce svůj problém řešit právní cestou.
 11. Maligní melanom a GIST – kódy pro dg.
  Jsou navrženy nové kódy – v současné době se zpracovává. V příloze zápisu současný stav vyjednaných a vyjednávaných kódů
  Výbor bere na vědomí.
 12. Pacienti s onkologickým onemocněním mají během pracovní neschopnosti podle současných pravidel omezené vycházky. Toto omezení není odůvodněné z hlediska medicínského, naopak kvůli nutnosti rehabilitace a udržování tělesné kondice během onkologické léčby a po ní je kontraproduktivní. Opakované podávání žádostí o neomezené vycházky zbytečně administrativně zatěžuje lékaře a často mu nebývá vyhověno v plné šíři (například je schváleno jen na 6 týdnů místo 3 měsíců). Byl odeslán dopis ministryni Marksové, kde žádáme defaultně neomezené vycházky pro onkologické pacienty. (redakční poznámka: příloha zápisu z 20.9.2016)
  Odpověď jsme doposud neobdrželi.
  Výbor bere na vědomí.
 13. Předsedkyně odeslala všem členům výboru k připomínkám Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017 - vnitřní připomínkové řízení
  Členové výboru přijali bez připomínek.
 14. Předsedkyni oslovila Aliance pro nutriční péči s návrhem rozšíření obecně prospěšných aktivit v oblasti nutrice. Členové aliance jsou dominantně zástupci firem, které produkují nutriční preparáty. Žádají podporu výboru ČOS pro svoji činnost.
  Výbor podporu neudělil.
 15. Předsedkyni oslovila zástupkyně firmy ROCHE s cílem vytvořit pilotní projekt delegování centrové péče do dvou pracovišť ve Středočeském kraji z FN Motol. Předsedkyně vysvětlila zástupkyni, že uvedený projekt nelze v současné době realizovat. Postoj zástupkyně firmy Roche odráží nepochopení celé situace.
  Výbor bere na vědomí.
 16. Diskuse k tématu koncentrace urologické chirurgie do center kopírujících KOC. Viz rozeslaná zpráva ČUS.
  Na příští zasedání výboru bude pozván prof. MUDr. Babjuk a o koncepci koncentrace urologické chirurgie bude diskutováno.
 17. Žádost o podporu nebo garanci:
 18. Linkos – obsah stránek.
  Předsedkyně seznámila členy výboru se zněním dopisu, který bude výzvou sponzorům a partnerům k finanční podpoře portálu ČOS – Linkos.cz na rok 2017. Dopis v příloze zápisu, členové výboru souhlasí.
 19. Diskuse.
  Prim. Janovský požádal o doplnění citace dopisu MUDr. Emílie Bartíškové, ředitelky Odboru kontroly a revize zdravotní péče, který se týká stanoviska k opakované léčbě cíleným lékem při dosažení kompletní remise nádoru. Členové výboru souhlasí, doplněná citace bude uveřejněná na Linkos a je v příloze zápisu.
  Prim. Petráková:
  Při revizích VZP týkajících se centrové léčby je v některých centrech odmítána kombinace XELOX nebo XELIRI s Avastinem. Důvodem je indikační omezení capecitabinu, který může být preskribován pouze v případě periferní žilní insuficience. Podle dohody mezi ČOS a VZP lze kombinaci s capecitabinem podat i jako ekonomicky méně náročnou variantu:
  Kapecitabin je indikován u nemocných s nemožností žilního přístupu pro aplikaci léčivých přípravků nebo pokud se jedná o ekonomicky méně náročnou variantu oproti hospitalizaci, v indikaci:1) metastazující kolorektální karcinom v monoterapii nebo v kombinacích s irinotekanem, oxaliplatinou, bevacizumabem.
 20. Noví členové
  ČOS:
  • Doc. PhDr. Dr.phil. Janáčková Laura, CSc. – Oddělení somatopsychiky Praha
  • Mgr. Kynkorová Hana – KOC KNL Liberec
  Psychoonkologická sekce:
  • Mgr. Kynkorová Hana – KOC KNL Liberec

Příští schůze výboru se koná 22.11.2016 v 10:00 hodin ve FN Motol.

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

Přílohy k zápisu:

 1. Návrh letáku propagující samostatné nákladové středisko ČLS JEP „Nadace“ - 2 varianty (bod 2 zápisu) 
 2. Žádost na VZP o úpravu číselníku diagnóz - rozšíření (bod 11 zápisu)
 3. Výzva sponzorům a partnerům k finanční podpoře portálu ČOS – Linkos.cz na rok 2017 (bod 18 zápisu)
 4. Stanovisko k opakované léčbě cíleným lékem při dosažení kompletní remise nádoru (bod 19 zápisu)