Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP dne 20.9.2016 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Fínek, Janovský, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Študentová, Svoboda Marek, Svoboda Tomáš, Vorlíček, Tesařová, Žaloudík
Omluveni: Dušek, Kolářová
Hosté: ----
 1. Nadále probíhá revize existujících odborných sekcí ČOS a jejich činnosti. MUDr. Kolářová vypracovala základní požadavky pro jednotlivé sekce, které by měly pravidelně sdělovat výboru ČOS volební výsledky sekčních výborů, jména předsedů sekcí a zprávy o činnosti. Pravidlem pro práci sekce ČOS je povinnost veškeré aktivity a komunikace sdělovat výboru onkologické společnosti. Výbory či zástupci sekcí byli písemně osloveni předsedkyní společnosti, kde jsou jednoznačně stanoveny podmínky a pravidla existence sekce. Doposud jsme obdrželi zpětnou vazbu od 6 sekcí, zbylých 11 se prozatím písemně neozvalo. Prim. Kolářová bude zástupce těchto sekcí urgovat o jejich vyjádření.
  Úkol trvá – dr. Kolářová
  Prof. Žaloudík informoval o závěrech jednání v České chirurgické společnosti, kde byla rekapitulována činnost onkochirurgů. Ocenila patnáctiletou práci Sekce onkochirurgie při České onkologické společnosti, konstatovala, že významně přispěla k zavedení nadstavbových atestací z onkochirurgie v třech operačních modulech (digestivním, mammokutánním a hrudním) od roku 2011. V současnosti je takto atestováno 81 chirurgů, dalších několik desítek je v přípravě. S ohledem na vývoj v ČOS a oborovou diferenciaci plénum ČCHS 14.9.2016 rozhodlo o zřízení Sekce onkochirurgie při České chirurgické společnosti. Jde o proces analogický jako v radiační onkologii, onkourologii či onkourologii. Prof. Žaloudík proto navrhuje Sekci onkochirurgie při ČOS po zhruba 15 letech činnosti zrušit, protože nelze předpokládat paralelní aktivitu onkochirurgů v obou společnostech a práce sekce v rámci ČCHS se v posledních letech více osvědčila. Výbor ČOS zrušení Sekce onkochirurgie při ČOS schválil
 2. Zpráva o průběhu řešení samostatného nákladového střediska ČLS JEP („Nadace“).
  Doc. M. Svoboda sdělil písemně, že po BOD rozešle členům výboru graficky zpracované verze letáku, který bude upoutávkou na existenci nadace ČOS a následně po výběru nejvhodnější varianty bude leták rozeslán na všechna onkologická pracoviště. Cílem je získat event. sponzory a dárce. Uvedené nebylo doposud realizováno.
  Úkol trvá – doc. M. Svoboda.
  Doc. M. Svoboda přislíbil řešení do termínu příštího výboru
 3. 26.5.2016 proběhlo jednání na MZ, týkající se náplně kódu aplikace protinádorové chemoterapie, zúčastnila se MUDr. Petráková. Návrh kódu byl předán zástupcům MZ. Dne 26.5.2016 byla předložená verze registračního listu zdravotního výkonu 42520 aplikace protinádorové terapie Pracovní skupinou k SZV MZČR schválena.
  Výbor bere na vědomí.
 4. MUDr. Hana Šustková z VZP ČR oslovila ČOS ze žádostí o souhrnnou informaci o efektu centrové léčby nemocných s maligními nádory. Doložení efektivity léčby jako podmínka dalšího financování, zaslání do 31.8.2016.
  Tak jako každý rok zpráva byla vypracována na základě dat z lékových registrů a dále z dat plátců péče. Zprávu připravil doc. Dušek. MUDr. Šustková zprávu přijala bez připomínek.
  Výbor bere na vědomí.
 5. Koncepce péče o onkologické pacienty v ČR.
  Výbor uložil doc. Duškovi připravit paragrafové znění návrhu. Návrh bude oponován a projednán výborem na některém z podzimních jednání. Úkol trvá.
 6. Předsedkyně se zúčastnila 28.6.2016 jednání se Svazem zdravotních pojišťoven ČR. Přítomni byli: předseda zdravotní sekce SZP ČR MUDr. Pavel Frňka, DMS, předsedkyně lékové komise SZP ČR Mgr. Kateřina Podrazilová, MUDr. Renata Knorová, MBA zdravotní ředitelka ČPZP. Předsedkyně seznámila SZP se základními záměry ČOS pro budoucí období. Přípravu paragrafového znění koncepce onkologické péče v ČR do věstníku MZČR. Proběhla diskuse o výjimkách z indikačního omezení a dalším schvalování §16, který není vhodným pro další rozvoj systému zdravotní péče. Diskuse proběhla i o náplni Modré knihy o nutnosti komunikace s plátci péče při vytváření guidelines ve smyslu zavzetí úhradových podmínek, pro usnadnění průběhu revizní a kontrolní činnosti. Dále bylo hovořeno o existenci VILP a jejich budoucnosti, bylo konstatováno, že sběr dat je zákonnou povinností, kterou je nutné dodržet v žádoucí kvalitě, aby výsledky šetření byly relevantní. Plátci péče uvítali existenci možnosti sběru dat o fungování KOC i regionů, sblížení regionální a centrové péče. Nutnost spolupráce plátců péče a ČOS v zajištění funkční sítě onkologických pracovišť, které budou rovnoměrně pokrývat celou ČR. Plátci respektují existenci nové funkce „Ombudsmana“ a dále možnost konzultace sporných případů indikace onkologické léčby s odbornými zástupci ČOS. 
  Problematika výše uvedená byla členy výboru bohatě diskutována. Závěrem vyplynulo, že je nutné vést s plátci péče další dialog, který se bude zabývat i zcela konkrétními indikacemi léků, revizní činnosti, úhrady léčiv apod. Členové výboru se shodli, že pro další diskusi bude zvolen listopadový termín výborového setkání, kdy budou pozváni zástupci plátců péče z VZP i ze Svazu zdravotních pojišťoven. Členové výboru do listopadové schůze připraví konkrétní znění otázek pro zástupce plátců.
 7. Pavel Šušák zaslal předsedkyni žádost o formální podporu ČOS pro Alianci žen ke konání mezinárodní pacientské akce v Praze. (Záštita Reach to Recovery International). 
  Výbor ČOS prostřednictvím prof. MUDr. Žaloudíka, CSc. osloví přímo Alianci žen s žádostí o vysvětlení situace. Členové výboru nejsou seznámeni s existencí Project Development Manager / C-IN a neznají vztah této organizace k Alianci žen. Ozvala se písemně přímo Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. prostřednictvím ředitelky Evy Knapp a požádali o podporu snahy účastnit se výběrového řízení na zajištění konání konference dalšího z ročníku mezinárodní konference Reach to Recovery International Conference pod hlavičkou RRI a to v Praze v roce 2019 či 2021. 
  Členové výboru vyjádřili podporu žádosti o výběrové řízení a podpora byla zaslána k rukám ředitelky Evy Knapp.
 8. Návrh setkání vedoucích lékařů KOC a výboru ČOS na Jihočeských onkologických dnech. 
  Po bohaté diskusi se členové výboru shodli, že hlavním bodem programu setkání vedoucích lékařů KOC a členů výboru bude sdělení doc. Duška, ředitele ÚZIS, který přítomné seznámí s léčbou centrovými preparáty v rozsahu celé ČR. Všichni vedoucí KOC budou před setkáním informováni s daty ze svých pracovišť, která obdrží od doc. Duška mailem. 
  Vzhledem k tomu, že následně dne 21.9.2016 doc. Dušek dostal celou řadu významných podnětů, rozhodl se, že uvedená data v rámci JOD přednesena nebudou a proto se toto setkání ruší. Doc. Dušek všem členům výboru zašle vysvětlující mail a formu prezentace zjištěných dat o centrové léčbě výbor prodiskutuje na dalším zasedání za přítomnosti Doc. Duška.
 9. Sekretariát ČLS JEP zaslal žádost o připomínky k novele vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Materiál byl rozeslán všem členům výboru, doposud bez připomínek.
  Bez připomínek členů výboru.
 10. Prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel ÚVN požádal předsedkyni o účast na schůzce se zástupcem MZ ČR, děkanem 1. LF UK a zástupci ÚVN v záležitosti v začlenění ÚVN do KOC.
  Předsedkyně účast přislíbila s event. dalšími členy výboru. 
  Členové výboru berou na vědomí.
 11. Předsedkyně se spolu s prim. Katarínou Petrákovou zúčastnila setkání s generální ředitelkou firmy Roche a zástupcem AIFP MUDr. Minarovičem dne 28.6.2016. Předsedkyně bude informovat o průběhu schůzky.
  Členové výboru se shodli na nutnosti další komunikace se zástupci AIFP. Činnost AIFP, nesourodost názorů farma firem, které jsou členy, nesystematičnost rozhodování AIFP, mohou do budoucna způsobit výrazné problémy při realizaci odborných onkologických akcí. Členové výboru pozvou zástupce AIFP na jednání lednového výboru k vyjasnění výše uvedené problematiky.
 12. Členové výboru byli informováni o nových smlouvách VZP s poskytovateli péče.
 13. MUDr. Emília Bartišková pověřená řízením Odboru kontroly a revize zdravotní péče písemně potvrdila souhlas s návrhem stanoviska k opakované léčbě cíleným lékem při dosažení kompletní remise nádoru.
  Léčbu cíleným lékem může lékař v indikovaných případech přerušit pro dosažení kompletní remise. Pokud po tomto plánovaném přerušení léčby dojde k progresi nádoru, je možné tento lék znovu nasadit a VZP bude akceptovat úhradu, jakoby se pořadí léčebné linie nezměnilo (pro oprávněnost úhrady bude pořadí linie léčby = skutečné pořadí linie léčby – 1). Podmínkou úhrady cílené léčby v této situaci je, že k progresi onemocnění podle kritérií RECIST během pauzy v léčbě dojde po době delší než 2 měsíce po posledním podání léku. Splnění všech výše uvedených podmínek musí být zřejmé z dokumentace pacienta.
  Výbor bere na vědomí a souhlasí.
 14. Předsedkyně byla vyzvána ČLS JEP k účasti na APO letní škole delegací 2 zástupců výboru ČOS. Po bohaté mailové komunikaci se nepodařilo zástupce najít (dovolené, pozdní oznámení). Předsedkyně se zdvořile omluvila. (Akci pořádal AIFP).
  Členové výboru do budoucna nevítají, aby podobné akce s pacientskými organizacemi pořádalo AIFP, naopak by upřednostnili pořádání prostřednictvím ČLS JEP. Samozřejmě setkání odborných organizací a pacientských sdružení považují za velmi významná a prospěšná.
 15. Předsedkyni oslovil Ing. Marek Šedivý, ředitel nadace Dům Ronalda McDonalda s žádostí o podporu akce výstavby domu pro rodiče a blízké dlouhodobě hospitalizovaných dětí ve FN v Motole. 
  Členové výboru akci podporují. (redakční poznámka: odpověď v příloze)
 16. Atestace z klinické onkologie. Stále zůstává otevřena problematika kmene. Onkologický kmen v ohrožení.
  Předsedkyně osloví dopisem Mgr. Podhrázkého z MZ z Odboru vědy a lékařských povolání, dále předsedu výboru pro zdravotnictví poslanecké sněmovny PČR prof. Vyzulu a předsedu výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR prof. Žaloudíka s žádostí o dodržení domluvené podoby atestační přípravy pro obory klinické a radiační onkologie. Onkologický kmen 2 roky a následně možnost radiační nebo klinické onkologie 2,5 a 3 roky.
 17. MZ prostřednictvím Ing. Heleny Rögnerové, ředitelky odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, dopisem adresovaným MUDr. Kataríně Petrákové oslovuje ČOS s návrhem nového výkonu, který by platil od 1.1.2017. Znění výkonu: rozvaha ošetřujícího lékaře KOC při stanovení dalšího terapeutického postupu u žen s časným hormonálně pozitivním a HER2 negativním karcinomem prsu na základě provedené prediktivně prognostické diagnostiky. Registrační list výkonu byl projednán a schválen na Pracovní skupině k seznamu zdravotních výkonů dne 23.6.2016. Jmenovaná ředitelka nás žádá o verifikaci obsahu a stanovisko, zda obsah odpovídá skutečnosti.
  Problematika byla bohatě diskutována a prof. Žaloudík navrhl odpověď, která se netýká pouze jednoho prediktivního vyšetření a uvádí zejména potřebu oddělit bodově hodnocenou interpretační konziliární práci onkologa od samotného komerčního testu a jeho ceny pro úhradu v režimu ZUM/ZUL. Viz příloha. O osudu navrhovaného znění, které zaslalo Ministerstvo zdravotnictví ČR prostřednictvím ředitelky Ing. Heleny Rögnerové, bylo hlasováno a nikdo nebyl pro, 2 účastníci se zdrželi hlasování a zbylých 10 bylo proti.  Vzhledem k tomu, že po odeslání návrhu zápisu – pracovní verze, byla nadále velmi bohatá diskuse nad daným problémem mailem, považuji za rozumné, celý problém ještě jednou prodiskutovat na dalším setkání výboru, zde stanovit definitivní závěr na základě hlasování, které může být tajné a dále už nebude nijak a nikým zpochybňován. 
 18. Lékové registry – prim. Petráková
  Vzhledem k nepřítomnosti doc. Duška bude tento bod podrobně probrán s novými návrhy řešení realizace registrů na příštím setkání výboru.
 19. Atestace, MUDr. Štipl
  Viz přiložený dopis MUDr. Štiplovi.
 20. Maligní melanom a GIST – kódy pro dg.
  Jsou navrženy nové kódy – v současné době se zpracovává.
 21. Pacienti s onkologickým onemocněním mají během pracovní neschopnosti podle současných pravidel omezené vycházky. Toto omezení není odůvodněné z hlediska medicínského, naopak kvůli nutnosti rehabilitace a udržování tělesné kondice během onkologické léčby a po ní je kontraproduktivní. Opakované podávání žádostí o neomezené vycházky zbytečně administrativně zatěžuje lékaře a často mu nebývá vyhověno v plné šíři (například je schváleno jen na 6 týdnů místo 3 měsíců). Navrhuji poslání dopisu ministryni Marksové Tominové, kde žádáme defaultně neomezené vycházky pro onkologické pacienty. – doc. Büchler
  Členové výboru souhlasí. Znění dopisu v příloze zápisu.
 22. Poster – dr. T. Svoboda
  Ve spolupráci s IBA byl vytvořen poster o činnosti ČOS a epidemiologických datech péče o onkologické pacienty, který bude prezentován na ESMO. Členové výboru souhlasí a děkují tvůrcům a organizátorům uvedené akce.
 23. Žádost o podporu nebo garanci:
 24. Noví členové:
  Česká onkologická společnost:
  • MUDr. Richter Igor, Ph.D. – Onkologie Krajská nemocnice Liberec 
  • MUDr. Slávik Marek – MOÚ
  • Mgr., Ing. Vodička Ondřej – Parexel
  • MUDr. Uriková Lenka – Onkologie Nemocnice České Budějovice
  • MUDr. Nýdlová Alžběta – Onkologie FN Motol
  • Bc. Smékalová Jitka – Radioterapeutická a onkologická klinika FNKV
  • MUDr. Hasan Hariz Iskanda Bin – Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce
  • Prof. MUDr. Hercogová Jana – Dermatovenerologická klinika Nemocnice Na Bulovce
  • Kovariková Jarmila – Radion – onkologická ambulance
  • MUDr. Gomolčáková Jana – Interní hematologická a onkologická klinika Brno
  • MUDr. Hloušek Stanislav – VFN
  • MUDr. Nevoránková Jana – Onkologie FN Motol
  Sekce uroonkologie:
  • MUDr. Kocák Ivo, Ph.D. – MOÚ
  • MUDr. Šustrová Darja – Onkologie FN Motol
  • MUDr. Holečková Petra, Ph.D., MBA – Onkologie Nemocnice Na Bulovce
  • Prof. MUDr. Fínek Jindřich, Ph.D – Onkologie FN v Plzni
  Sekce pro nádory hlavy a krku:
  • MUDr. Holečková Petra, Ph.D., MBA – Onkologie Nemocnice Na Bulovce
  Sekce dermatoonkologie:
  • Prof. MUDr. Hercogová Jana – Dermatovenerologická klinika Nemocnice Na Bulovce
  • Kovariková Jarmila – Radion – onkologická ambulance
  Sekce onkologické imunologie
  • Prof. MUDr. Šterzl Ivan, CSc. – Endokrinologický ústav Praha 1
  • Prof. MUDr. Fínek Jindřich, Ph.D – Onkologie FN v Plzni
  Sekce pro nádory prsu:
  • Kovariková Jarmila – Radion – onkologická ambulance

 Přílohy zápisu: 

 1. Dopis Ing. Marku Šedivému, řediteli nadace Dům Ronalda McDonalda ve věci žádosti o podporu akce výstavby domu pro rodiče a blízké dlouhodobě hospitalizovaných dětí ve FN v Motole (bod 15 zápisu)
 2. Návrh odpovědi prof. Žaloudíka na dopis Ing. Heleny Rögnerové, ředitelky odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ ČR ve věci verifikace obsahu a stanoviska k návrhu nového výkonu.  (bod 17 zápisu)
 3. Dopis MUDr. Štiplovi ve věci atestace (bod 19 zápisu)
 4. Dopis paní ministryni Marksové Tominové ve věci žádosti o neomezené vycházky onkologickým pacientům v době pracovní neschopnosti (bod 21 zápisu)
 5. Poster o činnosti ČOS a epidemiologických datech péče o onkologické pacienty, který bude prezentován na ESMO (bod 22 zápisu)

 

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP