Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP dne 21.6.2016 v MOÚ v Brně

Přítomni: Büchler, Dušek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Prausová, Ryška, Svoboda Tomáš, Študentová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Fínek, Petruželka, Svoboda Marek, Tesařová
Hosté: MUDr. Renata Neumanová a MUDr. Martin Šmakal
 1. Nadále probíhá revize existujících odborných sekcí ČOS a jejich činnosti. MUDr. Kolářová vypracovala základní požadavky pro jednotlivé sekce, které by měly pravidelně sdělovat výboru ČOS volební výsledky sekčních výborů, jména předsedů sekcí a zprávy o činnosti. Pravidlem pro práci sekce ČOS je povinnost veškeré aktivity a komunikace sdělovat výboru onkologické společnosti. Výbory či zástupci sekcí byli písemně osloveni předsedkyní společnosti, kde jsou jednoznačně stanoveny podmínky a pravidla existence sekce. Ze získaných výsledků bude vytvořen souhrn, který uveřejníme na Linkos.
  Úkol trvá – dr. Kolářová
 2. Zpráva o průběhu řešení samostatného nákladového střediska ČLS JEP („Nadace“).
  Doc. M. Svoboda sdělil písemně, že po BOD rozešle členům výboru graficky zpracované verze letáku, který bude upoutávkou na existenci nadace ČOS a následně po výběru nejvhodnější varianty bude leták rozeslán na všechna onkologická pracoviště. Cílem je získat event. sponzory a dárce.
  Úkol trvá – doc. M. Svoboda.
 3. 26.5.2016 proběhlo jednání na MZ, týkající se náplně kódu aplikace protinádorové chemoterapie, zúčastnila se MUDr. Petráková. Návrh kódu byl předán zástupcům MZ, závěr MZ bude sdělen v některém z příštích zápisů a bude rozeslán všem vedoucím pracovišť KOC a zástupcům ROC.
 4. Předsedkyně výboru ČOS podala žádost o podporu vydání Modré knihy, Doporučení ČOS ČLS JEP společnosti Roche, jmenovitě generální ředitelce Christiane Hamacher ve výši 425 000 Kč.
  Dle sdělení MUDr. T. Svobody částka byla poukázána na účet ČOS ČLS JEP. Příští vydání Modré knihy bude dle usnesení výboru pouze 1x za rok v podobě elektronické, tištěné a na flaschdisku. O záštitu nad vydáním v roce 2017 výbor ČOS požádá MZ ČR a plátce péče, kteří knihu pracovně využívají a proto by se mohli na jejím vydání podílet.
 5. ČLS JEP sdělila možnost prezentace ČOS v rámci 12. ročníku mezinárodního projektu v oblasti obrany a bezpečnosti – Future Forces Forum, který se koná v Praze ve dnech 19. – 21.10.2016. Možnost navázání kontaktů v oblasti vojenského zdravotního výzkumu a možnost získání podpory pro výzkum.
  Členové výboru k účasti na mezinárodním projektu delegovali prof. Melichara a doc. Büchlera. Doc. Büchler navrhl vypracování posteru a zároveň zaslal abstrakt, který prezentuje ČOS ČLS JEP. 
 6. MUDr. Hana Šustková z VZP ČR oslovila ČOS ze žádostí o souhrnnou informaci o efektu centrové léčby nemocných s maligními nádory. Doložení efektivity léčby. Podmínka dalšího financování do 31.8.2016.
  Tak jako každý rok zpráva bude vypracována na základě dat z lékových registrů a dále z dat plátců péče. Zprávu připraví doc. Dušek a zašle ke schválení členům výboru, po schválení bude poskytnuta VZP. Úkol trvá.
 7. Koncepce péče o onkologické pacienty v ČR.
  Výbor uložil doc. Duškovi připravit paragrafové znění návrhu. Návrh bude oponován a projednán výborem na některém z podzimních jednání. Úkol trvá.
 8. Medical Tribune. Po mailové komunikaci redakce periodika navrhla zasílání výtisků za symbolickou částku 1 Kč. Předsedkyně s poděkováním souhlasila.
  Výbor bere na vědomí. 
 9. Předsedkyně se zúčastnila předsmírčího řízení VZP, kde na základě dalšího jednání byl projeven ze strany revizního oddělení zájem o účast zástupců výboru ČOS nebo výborem delegovaného odborníka na dalších jednáních o konkrétních výsledcích revizních činností VZP. Data by byla anonymizována a cílem by bylo předcházet problémům s průběhy a výsledky revizní činnosti. Opět byla otevřena problematika existence osoby ombudsmana a předběžně byl navržen MUDr. Linke. 
  Výbor souhlasí s navrženým kandidátem na ombudsmana i s existencí poradců ombudsmana při hodnocení konkrétních výsledků revizní činnosti VZP. Předsedkyně dále navrhla, aby léčebné postupy v Modré knize představovaly nejen schválenou indikaci, ale reflektovaly realitu každodenní praxe a dále zde byly pojmenovány problematické postupy a indikace vzhledem k tomu, že Modrá kniha slouží zároveň jako podklad revizní činnosti plátců. Navržené léčebné postupy by měly v budoucnu být odborníky pro jednotlivé diagnózy spolu s ombudsmanem předloženy a prodiskutovány s plátci péče. Tento postup by mohl do budoucna omezit problémy se schvalováním léčby a event. omezit důvody k negativním výsledkům revizí. Tyto uvedené skutečnosti jsou podkladem k další diskusi nad problémem, která bude probíhat i při podzimních zasedáních výboru.
 10. Prof. MUDr. Jan Škrha žádá ČOS o nahlášení 2 reprezentantů, kteří budou nominováni do Section of Medical Oncology UEMS.
  Tito již byli jmenováni a jsou jimi: doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. a doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
 11. PhDr. Petra Nováková zveřejnila na Linkos novou část stránek Onkologická abeceda pro praktické lékaře, kde jsou přednášky seřazené dle témat a klíčových slov. PhDr. Nováková navrhuje oslovit Sdružení praktických lékařů a Společnost všeobecného lékařství s informací o existenci uvedených stránek a event. rozeslání této informace členům společností.
  Výbor bere na vědomí a souhlasí.
 12. Výbor ČSPM zaslal usnesení, které se týká poslaneckého návrhu zákona o tzv. „důstojné smrti“. ČSPM považuje za zásadní hlubší a rozsáhlejší odborné, politické i společenské diskuse nad tématy podpory a ochrany důstojnosti života v nemoci a závěru života. Poslanecký návrh ČSPM odmítá. Doc. MUDr. P. Tesařová navrhla, aby výbor ČOS usnesení ČSPM podpořil. (Znění usnesení i návrh zákona byl členům zaslán mailem).
  Výbor s návrhem doc. Tesařové souhlasí a usnesení ČSPM výbor ČOS písemně podpoří.
 13. Pavel Šušák zaslal předsedkyni žádost o formální podporu ČOS pro Alianci žen ke konání mezinárodní pacientské akce v Praze. (Záštita Reach to Recovery International). 
  Výbor ČOS prostřednictvím prof. MUDr. Žaloudíka, CSc. osloví přímo Alianci žen s žádostí o vysvětlení situace. Členové výboru nejsou seznámeni s existencí Project Development Manager / C-IN a neznají vztah této organizace k Alianci žen.
 14. Inovace vyhlášky 70/2012, kam spadají i onkopreventivní prohlídky. Správná podoba a obsah onkopreventivní prohlídky. 
  Podoba onkopreventivní prohlídky byla schválena výborem společnosti dle návrhu MOÚ a byly do stávající struktury prohlídky přidány 4 body.
  1. palpační vyšetření lymfatických uzlin
  2. vyšetření močového sedimentu
  3. ultrasonografie břicha (játra, slinivka břišní a ledviny) od 50 let věku
  4. PSA u mužů nad 50 let do 65 let
 15. Návrh setkání vedoucích lékařů KOC a výboru ČOS na Jihočeských onkologických dnech. Zpráva o činnosti z jednotlivých KOC. Problémy, otázky, aktivity a sebeevaluace pracovišť. Předběžně navržen termín 20.10.2016 odpoledne před event. satelitními sympozii. Místo a přesnou hodinu sdělíme na Linkos a osobními dopisy vedoucím KOC. Výbor ČOS považuje účast vedoucího KOC nebo jeho zástupce za závaznou. Přesný program vypracuje výbor ČOS na zářijovém setkání.
 16. Návštěva hostů MUDr. Renaty Neumanové a MUDr. Martina Šmakala – informace o probíhající revizi onkologických pracovišť v České republice a jejich činnosti.
  MUDr. Renata Neumanová přednesla zprávu o stavu regionálních pracovišť klinické onkologie v ČR. Revize ještě není zcela ukončena, jmenovaná požádala o pomoc se statistickým zpracováním dat IBA MU. Zpráva je v příloze zápisu
  Členové výboru ujistili oba hosty, že je připravováno paragrafové znění návrhu koncepce péče o onkologické pacienty. Výbor ČOS považuje existenci regionálních pracovišť za zásadní k naplnění dostatečného pokrytí kvalitní péčí o onkologicky nemocné v celé ČR. Cílem je propojení KOC a adekvátně fungujících regionálních pracovišť do tzv. kooperativních skupin se společnými indikačními semináři a péčí o nemocné. Propojení bude nejúčelnější pomocí telekonference. Nejproblematičtějším se jeví kvalitní personální zajištění péče.
 17. PhDr. Petra Nováková vpracovala pro ČLS JEP novou storočenku ČOS. Výbor bere na vědomí a souhlasí.
 18. PhDr. Nováková informuje členy výboru o ceníku za vystavené informace komerčních subjektů na Linkos a dále informuje o existenci darovací widgetky, která projednávána s ČLS. Výbor bere na vědomí a souhlasí.
 19. MUDr. Tomáš Svoboda seznámil členy výboru s existencí nového 2016 ESMO ASCO Global Curriculum in Medical Oncology. Text je prozatím Confidential. 
  Výbor vyjádřil podporu výše uvedenému textu a na základě toho vypracuje dr. T. Svoboda stručný dopis pro předkladatele v tomto duchu. Pozn.: celé znění zatím neveřejného dokumentu bylo členům výboru odesláno v předstihu a jeho cílem je co největší sjednocení podoby vzdělávání v oboru klinické onkologie a zajištění stejného rozsahu a kvality přípravy. Odeslání do 3.7.2016. 
 20. Žádost o podporu nebo garanci:
 21. Noví členové:
  Sekce uroonkologie:
  • Doc. MUDr. Büchler Tomáš, Ph.D. – Thomayerova nemocnice
  • MUDr. Lakomý Radek, Ph.D. – MOÚ
  • Doc. MUDr. Zemanová Milada, Ph.D. – VFN
  • MUDr. Kopečková Kateřina – FN v Motole
  • MUDr. Kopecký Jindřich, Ph.D. – FN Hradec Králové
  ČOS + Sekce diagnostické a prediktivní onkologie:
  • Bc. Heidekerová Monika – FN Bohunice
  Psychoonkologická sekce:
  • PhDr. Petra Nováková - Linkos

Výbor souhlasí.

Data dalších setkání výboru ČOS:

20.9.2016 FN Motol 14:00 hod.
18.10.2016 MOÚ Brno 14:00 hod.
22.11.2016 FN Motol 14:00 hod.
13.12.2016 VFN Praha 10:00 hod.Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

Přílohy: 

 1. Dostupné údaje o onkologických pracovištích stojících mimo KOC