Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP dne 24.5.2016 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda Tomáš, Tesařová, Vorlíček,
Omluveni: Svoboda Marek, Študentová, Žaloudík
Hosté: ---
 1. Nadále probíhá revize existujících odborných sekcí ČOS a jejich činnosti. MUDr. Kolářová vypracuje základní požadavky pro jednotlivé sekce, které by měly pravidelně sdělovat výboru ČOS volební výsledky sekčních výborů, jména předsedů sekcí a zprávy o činnosti. Pravidlem pro práci sekce ČOS je povinnost veškeré aktivity a komunikace sdělovat výboru onkologické společnosti. Výbory či zástupci sekcí budou písemně osloveni předsedkyní společnosti, kde budou jednoznačně stanoveny podmínky a pravidla existence sekce.
  Úkol trvá – MUDr. Kolářová
 2. Zpráva o průběhu řešení samostatného nákladového střediska ČLS JEP („Nadace“).
  Doc. M. Svoboda sdělil písemně, že po BOD rozešle členům výboru graficky zpracované verze letáku, který bude upoutávkou na existenci nadace ČOS a následně po výběru nejvhodnější varianty bude leták rozeslán na všechna onkologická pracoviště. Cílem je získat event. sponzory a dárce.
  Úkol trvá – bod bude projednán na příštím zasedání výboru, vzhledem k nepřítomnosti doc. M. Svobody.
 3. Seznam léčivých přípravků potřebných pro onkologické pacienty, které onkolog nemůže předepisovat.
  Problematika není ještě zcela dokončena, o průběhu řešení informoval doc. Büchler. Seznam léčivých přípravků, které jsou vázány preskripcí na jinou odbornost než onkologie, byl předán zástupcům VZP, kteří tento seznam neschválili. Dále bude probíhat jednání s jednotlivými odbornými společnostmi, které mají povolenu preskripci konkrétních preparátů. Některé z oslovených společností se již ozvaly doc. Büchlerovi, či předsedkyni ČOS (např. preskripce mesalazinových čípků, společnost gastroenterologie), u ostatních jednání nadále probíhá v závislosti na revizi preskripce SÚKL.
  Prim. Petráková vypracuje konkrétní případy preskripce onkologických preparátů jejich kombinací, kde vznikají problémy při revizi plátci péče (VZP) a tento seznam zašle k projednání MUDr. Bartíškové – ředitelce revizní činnosti VZP.
 4. Vyhodnocení publikace s onkologickou tématikou za rok 2015.
  Ceny byly slavnostně předány předsedkyní ČOS ČLS JEP při příležitosti společenského večera v rámci Brněnských onkologických dnů, tj. 28.4.2016. Byl vznesen dotaz na event. finanční ohodnocení vyznamenaných.
  Členové výboru se usnesli, že vzhledem k tomu, že při vyhlášení soutěže v podmínkách nebyla stanovena finanční odměna jako součást ocenění, není již po uzavření soutěže realizace odměny možná.
 5. Svolání shromáždění členů ČOS v roce 2016.
  Shromáždění členů ČOS ČLS JEP se konalo 28.4.2016 19:00 – 20:00 hodin.
  Přednesené zprávy sděleny na Linkos. Zúčastnilo se 22 členů.
 6. 26.5.2016 proběhne jednání na MZ, týkající se náplně kódu aplikace protinádorové chemoterapie, zúčastní se MUDr. Petráková. O výsledku jednání bude informovat na příštím zasedání výboru.
 7. Předsedkyně výboru ČOS podala žádost o podporu vydání Modré knihy, Doporučení ČOS ČLS JEP společnosti Roche, jmenovitě generální ředitelce Christiane Hamacher ve výši 425 000 Kč.
  Žádost o podporu je v současné době v rukou společnosti Roche, o obdržení částky na účet ČOS budeme informovat.
  Do dnešního dne stále částka nebyla poukázána na účet ČOS ČLS JEP. Dle sdělení doc. Duška generální ředitelka Roche rozhodla kladně o podpoře této aktivity.
 8. Předsedkyně výboru seznámila členy s podnětem SROBF zaslaným k rukám vedení České lékařské komory s žádostí o prošetření okolností, které se týkají činnosti Protonového centra Praha, zejména reklamní kampaně tohoto zdravotnického zařízení. Členové výboru se jednomyslně k tomuto podmětu připojili. Na Linkos byl odeslán otevřený dopis prezidentovi ČLK z Protonového centra se žádostí o jeho zveřejnění na stránkách ČOS. Po bohaté diskusi členů výboru a především po poradě s právníkem byla situace vyřešena odkazem na citaci dopisu, která byla uveřejněna v časopise Ekonom.
  Prof. Petera zaslal vyjádření ČLK revizní komise – problém se týká klamavé reklamy a je projednáván právníky ČLK.
 9. MUDr. T. Svoboda zaslal předsedkyni žádost ESMO o nominaci světově proslulého onkologa jako kandidáta pro cenu ESMO za ČOS ČLS JEP. Členové výboru nikoho nenominovali.
 10. MUDr. T. Svoboda navrhl na základě žádosti ESMO o aktivní účast ČOS v posterové sekci vypracovat model koncepce onkologické péče v ČR na konferenci ESMO.
  Členové výboru pro realizaci prezentace ČOS na ESMO určili doc. Duška, který vypracuje poster o koncepci oboru, screeningu, Národním onkologickém programu, který bude důstojně reprezentovat českou onkologii na zmíněném kongresu. Koordinátorem vůči ESMO byl jmenován MUDr. T. Svoboda.
 11. ČLS JEP sdělila možnost prezentace ČOS v rámci 12. ročníku mezinárodního projektu v oblasti obrany a bezpečnosti – Future Forces Forum, který se koná v Praze ve dnech 19. – 21.10.2016. Možnost navázání kontaktů v oblasti vojenského zdravotního výzkumu a možnost získání podpory pro výzkum.
  Členové výboru k účasti na mezinárodním projektu delegovali prof. Melichara a doc. Büchlera.
 12. MUDr. Hana Šustková z VZP ČR oslovila ČOS ze žádostí o souhrnnou informaci o efektu centrové léčby nemocných s maligními nádory. Doložení efektivity léčby. Podmínka dalšího financování do 31.8.2016.
  Tak jako každý rok zpráva bude vypracována na základě dat z lékových registrů a dále z dat plátců péče. Zprávu připraví doc. Dušek a zašle ke schválení členům výboru, po schválení bude poskytnuta VZP.
 13. Na podnět Doc. Büchlera byl zařazen do programu bod, týkající se níže uvedené formulace, která by měla ulehčit retreatment u nemocných s kompletní remisí onemocnění, kteří přeruší cílenou léčbu, a později u nich dojde k progresi. 
  O domluvu s pojišťovnou v tomto duchu má velký zájem také Dermatologická společnost. 
  Uvedená formulace je již neoficiálně předběžně předjednaná s VZP.
  "Léčbu cíleným lékem může lékař v indikovaných případech přerušit po kompletní regresi nádoru. Pokud po tomto plánovaném přerušení léčby dojde k progresi nádoru, je možné tento lék znovu nasadit a VZP bude akceptovat úhradu, jakoby se pořadí léčebné linie nezměnilo (pro oprávněnost úhrady bude pořadí linie léčby = skutečné pořadí linie léčby - 1).
  Podmínkami úhrady cílené léčby v této situaci jsou (1) kompletní regrese onemocnění trvá minimálně 3 měsíce před přerušením léčby a (2) absence závažné toxicity (stupně 3 nebo 4 podle kritérií CTC-AE) v období 3 měsíců před přerušením léčby. Zároveň musí být splněna podmínka, že (3) k progresi onemocnění podle kritérií RECIST během pauzy v léčbě dojde po době delší než 2 měsíce po posledním podání léku. Splnění všech výše uvedených podmínek musí být zřejmé z dokumentace pacienta."
 14. Koncepce péče o onkologické pacienty v ČR – doc. Dušek
  Doc. Dušek představil pilotní projekt regionální a nadregionální organizace onkologické péče založené na bázi vzájemně smluvně garantované spolupráce nemocnic s KOC.
  Smyslem je nastavit pravidla sdílení různě rizikových pacientů, standardizovat postupy a zvýšit dostupnost péče. Budování takové platformy, která musí být založena na jednotném informačním systému, probíhá v ČR jako pilot pro všechny země EU v rámci mezinárodní spolupráce v projektu CANCON. Výbor vzal prezentaci na vědomí. Výbor uložil doc. Duškovi připravit paragrafové znění návrhu, jak tyto prvky spolupráce oficiálně promítnout (jako jednu z možností) do koncepce organizace onkologické péče v ČR.
  Návrh bude oponován a projednán výborem na některém z podzimních jednání.
 15. Výbor ČOS velmi kladně hodnotí průběh ESO kurzů pro mladé onkology, který byl zahájen v rámci BOD a nyní bude pokračovat v červenci 2016 kurzem v Lisabonu, na téma karcinom prsu.
 16. Žádost o podporu nebo garanci:
  • 12. Konference SROBF 23. – 25.6.2016 – výbor ČOS uděluje podporu, program konference zaslán.
 17. Noví členové:
  ČOS:
  • MUDr. Lucie Cingrošová - FN v Motole
  • MUDr. Guňka Adam - Krajská nemocnice T. Bati, Zlín
  • Mgr. Horký Ondřej, Ph.D. - MOÚ
  • MUDr. Marešová Irena - Janssen Cilag s.r.o.
  • MUDr. Ženčica Pavel, Ph.D. - Ortopedická klinika Brno
  Sekce diagnostické a prediktivní onkologie:
  • MUDr. Grell Peter, Ph.D. - MOÚ
  Sekce pro nádory prsu:
  • MUDr. Grell Peter, Ph.D.
  Onkospondylochirurgická sekce:
  • MUDr. Grell Peter, Ph.D.
  • MUDr. Ženčica Pavel, Ph.D.
 18. Na příští zasedání výboru budou pozváni MUDr. Renata Neumanová a MUDr. Martin Šmakal, kteří budou informovat výbor společnosti o výsledku šetření v oblasti existující regionální onkologické péče v ČR.

Další zasedání výboru bude 21.6.2016 ve 12:00 hodin v MOÚ. Prosím členy výboru, aby s sebou vzali diáře pro plánování dalších setkání výborů od září 2016.


Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP