Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 31.1.2017 ve FN Motol

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Janovský, Melichar, Prausová, Svoboda T., Študentová, Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Kolářová, Petráková, Petruželka, Svoboda M., Ryška
Hosté: Mgr. Jakub Dvořáček, doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA, prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
 1. Výbor vzal na vědomí informaci o neudělení trvalé úhrady léku Perjeta. Jednání mezi regulátorem a plátci stále probíhají. Výbor považuje léčbu za přínosnou pro definovanou skupinu nemocných.
 2. Rekapitulace stavu sekcí ČOS:
  ke dni 17.1.2017 pracuje celkem 17 odborných sekcí a 2 pracovní skupiny. 
  Na zprávy od těchto odborných sekcí a pracovních skupin výbor ČOS dosud čeká:
  • Sekce diagnostické a prediktivní onkologie
  • Sekce uroonkologie, sekci obnoví doc. Büchler a do sekce se již hlásí noví členové
  • Sekce dermatoonkologie
  • Onkospondylochirurgická sekce
  Tento bod bude projednán na příštím zasedání výboru, vzhledem k nepřítomnosti prim. Kolářové
 3. Koncepce péče o onkologické pacienty v ČR.
  Výbor uložil doc. Duškovi připravit paragrafové znění návrhu. Návrh bude oponován a projednán výborem. Úkol trvá. Doc. Dušek informoval, že již na koncepci intenzivně pracuje.
 4. Atestace z klinické onkologie – současný stav.
  Vzhledem k tomu, že onkologický kmen byl v průběhu řízení vypuštěn ze seznamu kmenů, bude nutné velmi intenzivně pracovat na náplni oboru klinická i radiační onkologie, včetně nutného velmi intenzivního jednání o zařazení stáže z onkologie v rámci interního kmene. Členové výboru ČOS i SROBF jsou velmi znepokojeni skutečností, že onkologický kmen neexistuje a předsedové obou společností se k této skutečnosti vyjádří článkem v Medical Tribune.
 5. Aktivity a vzdělávací akce pro mladé onkology (T. Svoboda)
  Nominace pro board projektu Kontinuálního vzdělávání mladých onkologů ve spolupráci s T.E.O. Consulting, smlouva realizována k podpoře projektu vzdělávacích akcí. Výbor ČOS nominoval následující členy boardu projektu vzdělávání:
  MUDr. Tomáš Svoboda, MUDr. Radim Němeček, prof. Bohuslav Melichar a prof. Aleš Ryška, záštitu poskytne předsedkyně výboru.
  MUDr. T. Svoboda informoval členy výboru o připravované akci pro mladé onkology. 
  Proběhla domluva ohledně projektu kontinuálního vzdělávání mladých onkologů KVMO. Pro letošní rok již společnost T.E.O. zajišťuje finanční krytí prostřednictvím fondu při ČSL-JEP. V plánu je úvodní setkání v rámci hlavního programu BOD nejprve s krátkou prezentací projektu pod záštitou doc.Prausové a za účasti ostatních členů boardu, současně již s prvním interaktivním seminářem na téma "Sdělování špatných zpráv a další problematika psychoonkologie" (90 min.). Předběžný termín byl rezervován na čtvrtek 13,15-15,15 hod, sál pro cca 40 osob bude zajištěn ve 2. patře. Předcházet bude on-line komunikace členů boardu ohledně schválení programu následných, již lokoregionálních seminářů v počtu 3-4 do konce roku s volbou místa konání jednotlivých akcí v závislosti na množství zajištěných finančních prostředků. Organizaci, stanovení předpokládaných nákladů a závěrečné vyúčtování zajišťuje organizátor – T.E.O. Consulting a jsou schvalovány boardem KVMO.
 6. Plán setkání s plátci péče na březnový nebo dubnový výbor ČOS.
  Do té doby nutno definovat náplň pojmu multidisciplinární tým, signální kód a jeho frekvence.
  Členové výboru se dohodli, že na dubnové setkání budou pozváni opět MUDr. Honěk, MUDr. Bartíšková, MUDr. Frňka a MUDr. Knorová.
 7. Proběhlo jednání předsedkyně ČOS, prof. Ryšky a prof. Dundra se zástupci VZP. Názor na zápis z uvedeného jednání nebyl zcela jednotný, jeho přijaté znění je součástí zápisu ze schůze výboru. Výbor se zněním zápisu souhlasí.
 8. Na výbor společnosti se obrátil Jindřich Kotrba ze společnosti Pharmeca a.s., který nabídl možnost účastnit se v termínu 25.1.2017 v 12:30 v Praze workshopu: Interpretace hodnotících zpráv SÚKL
  Zasedání proběhlo v rámci Prague Onco za účasti členů výboru.
 9. Vyhlášení soutěže o nejlepší knižní publikaci a nejlepší článek v časopise s IF za rok 2016.
  Výbor ČOS vypisuje soutěž o nejlepší knižní publikaci a nejlepší článek v časopise s IF za rok 2016. Uzávěrka přihlášek je 10.3.2017 a výběr nejlepších počinů bude na schůzi výboru ČOS 14.3.2017, na základě hlasování všech členů výboru. Odměnou pro nejlepší článek i nejlepší knižní publikaci bude 30 000 Kč. Cena bude předána v průběhu BOD, datum a hodina budou upřesněny.

  Podmínky soutěže o nejlepší knihu/článek:

  nejlepší knižní publikace
  • jedná se o knihu s onkologickou tematikou vydanou v roce 2016 
  • nominovanou knihu je nutné zaslat na sekretariát ČOS tak, aby dorazila nejpozději 10.3.2017 
  • není možné nominovat jen elektronicky publikované dílo
  nejlepší článek v časopise s IF:
  • jedná se o článek s onkologickou vydaný v roce 2016 v papírové nebo elektronické verzi
  • pokud se data vydání elektronické a papírové verzi liší, alespoň jedno z nich musí spadat do roku 2016 
  • časopis musí mít přidělen IF dle Web of Science
  • nominovaný článek je nutné zaslat poštou nebo elektronicky na sekretariát ČOS tak, aby dorazil nejpozději 10.3.2017
 10. Nová verze Modré knihy by měla být realizována v co nejkratším čase. 
  Tvorba všech kapitol dle mailové dokumentace probíhá velmi dobře. Kniha bude především stručným souborem standardů léčby jednotlivých onkologických diagnóz.
 11. Informace o vývoji tvorby Národní strategie elektronického zdravotnictví.
  Členové výboru nemají k probíhající tvorbě žádné připomínky, výbor akci vítá a bere na vědomí.
 12. Vývoj realizace CZ – DRG.
  Proces tvorby DRG stále probíhá. Doc. Dušek připraví na květen 2017 pro zájemce seminář, kde představí DRG systém pro onkologické diagnózy. Datum a místo konání bude upřesněno.
 13. Další osud registrů, smlouvy s KOC, informace pro ČOS.
  Zástupci IBA postupně navštěvují vedoucí lékaře KOC i managementy nemocnic, kde KOC sídlí a hledá společnou cestu realizace pokračování zavedených registrů. Výbor ČOS existenci registrů a jejich pokračování plně podporuje.
 14. Zpráva o setkání se zástupkyní VZP MUDr. Bartíškovou.
  Závěry setkání:
  Jedná se o návrh zápisu, který bude zaslán MUDr. Bartíškové k definitivnímu schválení a připomínkám.

  1. Indikace prediktivních vyšetření
  • a) HER2+bude prováděno patology u všech pacientů s karcinomem prsu automaticky bez nutnosti indikace onkologem
  • Toto potvrzení bude signováno zástupci plátců konkrétně VZP.
  • b) ALK mutace u karcinomu plic bude testován IHC automaticky u indikovaných histologických typů.
  • c) ROS zatím nebude prováděno (lék vyžadující toto vyšetření k indikaci není hrazen), při změně tohoto stavu bude ihned domluveno s VZP a ROS1 bude testován výhradně na vyžádání onkologem.
  • d) Karcinom tlustého střeva a konečníku bude mít automaticky provedeno patologem RAS mutaci u všech nemocných s N1 chorobou Toto potvrzení bude signováno zástupci plátců konkrétně VZP

  2. Léčebné indikace
  • a) U pacientů s karcinomem tlustého střeva a konečníku je možné zařadit Drug holiday v první linii léčby generalizovaného onemocnění kombinací chemoterapie a cílené léčby po dosažení parciální odpovědi a trvající stabilizace onemocnění po dobu 6 měsíců (ověření 2x zobrazovací metodou v intervalu 3 měsíce). V případě následné progrese lze indikovat předchozí léčebnou 
   kombinaci, která bude považována za první linii léčby.
  • b) U pacientů s karcinomem prsu HER2+ nízkého rizika (tumor do 3 cm N0) lze v adjuvanci podat kombinaci 12x paclitaxel konkomitantně s trastuzumabem a následně trastuzumab do 1 roku od zahájení léčby (schéma dle studie APT)
  • c) VZP bude akceptovat kombinaci trastuzumabu v adjuvanci spolu s hormonoterapií u ER+ a HER2+ pacientů
  Tento závěr bude zaslán MUDr. Bartíškové na VZP k potvrzení a podpisu.
 15. Zpráva o stavu telekonferenční sítě.
  PhDr. Nováková oznámila, že v současné době hledá přípustnou a ekonomicky přijatelnou variantu realizace videokonferenční sítě, která bude sloužit především pro komunikaci mezi KOC a regionálními onkologiemi k nezbytné realizaci multidisciplinárních indikačních seminářů. Dr. Nováková bude pozvána na některou ze schůzí výboru a podá informaci o průběhu šetření.
 16. Návrh setkání vedoucích KOC na BOD.
  Členové výboru se shodli na realizaci setkání vedoucích lékařů KOC v rámci BOD. Program setkání a jeho náplň bude upřesněna na březnové schůzi výboru.
 17. Na zasedání výboru byli pozváni zástupci SROBF doc. MUDr. Renata Soumarová a prof. Jiří Petera. 
  Jmenovaní se vyjádřili k nutnosti intenzivní práce na tvorbě náplně oboru klinická a radiační onkologie i náplni interního kmene, který bohužel nahradil kmen onkologický. Oba výbory plánují součinnost a společná jednání o realizaci vzdělávacího programu. Zástupci obou výborů odborných společností konstatovali, že v přípravě současné podoby vzdělávacího programu pro onkology byl zcela ignorován návrh odborných společností, předtím přijatý MZ.
  Dále se oba hosté zúčastnili diskuse s Mgr. Jakubem Dvořáčkem z AIFP.
 18. Pozvání zástupců AIFP na jednání lednového výboru.
  Dostavil se pouze Mgr. Dvořáček. Na otázku předsedkyně jaký přínos dává existence AIFP českému zdravotnictví a konkrétně českému pacientovi Mgr. Dvořáček přednesl projev, kde představil AIFP a její činnost a zdůraznil, že se jedná o nutný model, který je realizován v celé Evropě. O přínosu pro české zdravotnictví, či českého pacienta nehovořil. Členové výboru upozornili, že etický kodex, který je propagován farmaceutickými firmami a zastřešován AIFP znesnadňuje, až znemožňuje konání velmi významných akcí s edukativním programem pro české onkology. Dále předsedkyně sdělila, že postoj výboru ČOS k AIFP, který je deklarován na stránkách Linkos je neměnný a trvá. Otázka zveřejňování event. příjmů od farmaceutických firem za vykonanou práci je stále členy výboru považována za naprosto nepřijatelnou až kriminalizující. Doc. Dušek navrhl Mgr. Dvořáčkovi, jakými tématy by se mohl AIFP do budoucna prospěšně zabývat (grantová podpora telekomunikačního propojení, podpora klinických registrů, podpora projektů pro mladé onkology). 
  Prof. Žaloudík v diskusi s ředitelem AIFP Mgr. Dvořáčkem navrhl posunout se od zjeveně rozporného tématu "disclosure", na němž není s výborem ČOS dosaženo shody, k aktuální spolupráci a informovanosti o grantových příležitostech (IMI) a možnostech risk/cost sharingu u inovativních a nákladných léků, zejména na základě zahraničních zkušeností a s hledáním využít v podmínkách inovované onkologické léčby u nás.
 19. Diskuse:
  Prof. Žaloudík vznesl dotaz na představu výboru ČOS stran pokračující tendence vytváření center vysoce specializované péče pro dílčí onkologické diagnózy či okruhy podle §112 zak.372 a jejich postaveni v KOC, alternativně navrhuje podporovat spíše tvorbu účelných kooperativních skupin napříč republikou podle aktuálních potřeb.
 20. Žádost o podporu:
 21. Noví členové:

  Sekce uroonkologie:
  MUDr. Jana Katolická, Ph.D. – Onkologicko-chirurgické odd. FN u svaté Anny
  MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. – MOÚ Brno
  MUDr. Rostislav Kuklík, MBA – Sotio a.s.
  MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. – MOÚ Brno
  Prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D. – Urologická klinika FN Plzeň
  MUDr. Michaela Matoušková – Urocentrum, Onkologická kl. FTN Praha
  Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. – Onkologická klinika FN Olomouc
  MUDr. Petr Prošvic – Urologické odd., Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

  Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
  předsedkyně ČOS ČLS JEP

Příloha: 

 1. Zápis z jednání se zástupci České onkologické společnosti ČLS JE, Společnosti českých patologů ČLS JEP A VZP ČR
 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter