Zápis ze schůze výboru ČOS konané dne 16. října 2007 v Masarykově onkologickém ústavu Brno

 • Přítomni: Vorlíček, Petruželka, Feltl, Aschermannová, , Petera, Přibylová, Jelínková, Fínek, Stáhalová, Cwiertka , Žaloudík, Vyzula 
 • Omluveni: Abrahámová ,Bartoš
 • Hosté: Dr.Rotterová, Dr.Horák
 • Předseda ČOS prof. Vorlíček přivítal všechny přítomné a zkontroloval plnění zápisu z minulé schůze.

 • Prof. Vyzula přivítal všechny členy výboru ČOS na MOÚ. Upozornil, že prostředky z bývalých X preparátů (z receptů) jsou dnes součástí paušálu jednotlivých ZZ a tyto prostředky je třeba „ vydobít „ na pobočkách VZP. 

 • Blahopřání doc. Peterovi k dopolednímu obhájení profesury před VR MU.

 • Prof. Petruželka oslovil ředitele VZP Dr. Horáka stran kódu 99991, nemá však zatím jeho odpověď. 

 • Podrobná verze Národního onkologického programu.Výbor ČOS navrhuje doplnit k programu odkazy na jednotlivé aktivity onkologického programu a národní standardy v radiační onkologii (zajistí doc. Petera). Všechny odkazy budou na webové stránce NOP. Zajistí prof. Petruželka.

 • Spolupráce s Cancer United, v kontakt vstoupil prof. Petruželka. Odkaz na jejich aktivity bude na www.linkos.cz

 • Prof. Vorlíček: jednání (prof. Abrahámová, doc.Dušek) na radě NOR. MZ nebude hradit práci NOR, ministr zdravotnictví osloví přímo řízené a neřízené organizace, aby činnost NOR podporovaly.Výbor ČOS považuje nevypsání onkologického hlášení za postup non lege artis v onkologii.Tuto povinnost mají ze zákona všechna zdravotnická zařízení. Výbor ČOS bude opakovaně na tuto skutečnost poukazovat a v případě neplnění jednotlivými ZZ informovat zdravotní pojišťovny.

 • Schválený zápis z jednání s Radou NOR zatím není k dispozici (původní verze neodsouhlasena pro věcné nedostatky). 

 • Výbor ČOS si uvědomuje vážné ohrožení sběru dat NOR. 

 • Prof. Vorlíček informuje výbor ČOS o projektu MZ - Fúze dat VZP a NOR. Zajišťuje IBA a doc. Dušek.

 • Doc. Hajdúch předložil Koncepci referenčních laboratoří. Výbor ČOS vyjadřuje podporu této snaze a předává doporučení Sekci diagnostické prediktivní onkologie ke kultivaci sítě laboratoří a žádá o průběžné informace o stavu této aktivity . 

 • Zástupci pojišťovny Aviva se nedostavili.

 • Výbor ČOS hodnotí možnost spolupráce se saskými onkology jako zajímavou. Doc. Fínek má dále vyjednávat o konkrétních možnostech spolupráce a průběžně výbor informovat. 

 • Diskuzní platforma na www.linkos.cz navržená prim. Jelínkovou. Po obsáhlé diskuzi zatím výbor ČOS rozhodl, že tento způsob diskuzní platformy nebude realizován, protože je dostatek jiných možností, jak komunikovat se členy výboru.

 • Hosté - zástupci Sekce nemocničních lékárníků Dr. Rotterová a Dr. Horák. Lékárny přišly přesunem léků z receptů na žádanky o marži, za kterou mimo jiné prováděly ředění cytostatik. Zatím se jedná o ztrátovou činnost, centrální ředění je pouze na 8 centrech.Výbor ČOS chápe centrální ředění cytostatik za jediný postup lege artis. Výbor podporuje snahu o zavedení nového kódu pro centrální ředění cytostatik. 

 • Výbor vzal na vědomí dopis vědeckého sekretáře ČLS JEP o právech a povinnostech výborů. 

 • Pokračuje diskuze se zdravotní pojišťovnou Metall Aliance. 

 • Dopis prof. Vyzuly Dr. Horákovi, řediteli VZP, o úhradě zdravotní péče. Výbor ČOS bere na vědomí a podporuje jeho obsah.

 • Dopis České urologické společnosti výboru ČOS. Výbor ČOS vítá spolupráci s urologickou společností na vzájemné fúzi jednotných léčebných postupů u urologických malignit. Zodpovídá prof. Abrahámová a doc. Fínek.

 • Výbor ČOS přebírá záštitu na BOD 2008

 • Výbor ČOS odsouhlasil, že Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění budou v pravidelných intervalech aktualizovány. Návrhy do příštího výboru. Změny budou vyvěšeny na webu a zaslány do zdravotních pojišťoven platností tištěné verze. 

 • Noví členové ČOS: Luboslava Krásná - VFN, Petra Panovcová - Pleš, Alexandra Ligová - FN Ostrava, Tomáš Büchler - FTN, Zuzana Lapáčková - Pleš, Lukáš Vrbenský - Neratovice, Ludmila Hynková - MOÚ. 

 • Příští schůze výboru ČOS se sejde 13. listopadu 2007 ve FN Hradec Králové. Hostitelem bude doc.Petera.