Zápis ze schůze výboru ČOS ze dne 25.10.2022 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Kiss, Kolářová, Melichar, Prausová, Richter, Svoboda T., Tesařová, Vošmik
Nepřítomen: Dušek, Fínek, Kopecký, Petráková, Petruželka, Svoboda M., Tomášek.

 1. Spolupráce odborných společnosti s plátci péče. Příští setkání bude se zástupci plátců 21. 11. 2022. Tématem bude centralizace péče v oblasti chirurgie, centralizace diagnostiky a terapie u méně četných diagnóz – společné MDT více KOCů, napojení přímo na praktické lékaře, Delegace centrové vybrané terapie na konkrétně určená regionální pracoviště. Sdílené kódy léků – nově dle zákona č. 48. Povinnost vykazování kódů ke konkrétní indikaci léku při účtování plátcům. Bude vhodná i konzultace právníka – odborníka na právo ve zdravotnictví.
 1. Národní plán obnovy pokračuje dle předem daných a časově určených milníků. Podmínkou pro zdravotnickou a konkrétně onkologickou kapitolu je existence funkčního NOR. 
 1. Výbor ČOS ČLS JEP ukončil soutěž o knižní publikaci a článek s IF za rok 2021. Vyhlášení vítězů proběhlo na BOD.
 • Vítězem v kategorii za nejlepší článek s IF za rok 2021 je R. Vojtíšek
 • Vítězem v kategorii kniha za rok 2021 je P. Šlampa

Členové výboru gratulují. Předání proběhlo na BOD. 

 1. Otázka konkrétního způsobu voleb výboru ČOS v příštím roce.
 • Volby budou jednokolové
 • Budou hybridní – elektronické i korespondenční (pro 7 členů, kteří přes opakovanou výzvu nedodali mailové adresy)
 • Proběhnou v dubnu 2023
 • Medailonky potenciálních zájemců o práci ve výboru ČOS budou mít definovaný formát. Budou vyvěšeny na Linkos. Volba členů výboru proběhne z nominantů, kteří se sami přihlásí s nominací do výboru ČOS.
 • Výzva všem členům ke kontrole mailové adresy trvá, adresa bude k dispozici pro ČLS JEP při jmenovaných volbách.
 • Členové ČOS ČLS JEP, kteří neuhradili všechny příspěvky, vyzýváme k doplacení dlužné částky, neboť uhrazení příspěvků je jednou ze základních povinností člena a zároveň podmínkou pro účast ve volbách
 • Byli obesláni poštou členové, u kterých doposud nebyly mailové adresy nalezeny. Ozvali se čtyři.

Dr. Kopecký vypracoval návrh formátu medailonku na Linkos.

Návod k průběhu voleb pro všechny členy ČOS bude v zápisu ze schůze výboru a bude rozeslána všem členům – vypracuje revizní komise do prosincového zasedání. 

V listopadu si zvolí výbor ČOS volební komisi a předsedu volební komise, který se zúčastní v prosinci zasedání výboru. 

 1. Výbor ČOS opakovaně žádá předsedy odborných sekcí ČOS k vypracování zprávy o činnosti sekce a nahlášení termínu a výsledku posledních voleb do sekce. 
 1. Plánované Shromáždění členů ČOS ČLS JEP se konalo 12.10.2022 v 16:00 hodin v rámci BOD. Termín byl nevhodný, v rámci BOD byla v programu akce špatně uvedena a hlavně se křížila s celou řadou dalších zajímavých přednášek. Příště by mělo být Shromáždění zcela časově samostatné, aby členové měli možnost přijít a správně zdůrazněno v programu. 
 1. Nominace člena komise pro výběrové řízení v oboru klinické onkologie pro území Šternberk – prof. Melichar. Výběrové řízení proběhlo regulérně. 
 1. Návrh člena komise a případného náhradníka ČOS na výběrové řízení na obsazení funkčního místa přednosty/ky Onkologické kliniky 1. LF UK a FTN.

Výbor navrhuje doc. Büchlera, výběrové řízení se koná 7.11.2022.           

 1. Problematika hlášení NOR

Došlo k uzavření dat za rok 2020, 6% záznamů z let 2019 a 2020 zůstává s chybějícími údaji o klinickém stadiu. Hlášení o novotvarech za rok 2021 bude nutné opět dohlásit pracovišti, kde se nemocní léčí. 

Členové výboru jednoznačně podporují dohlášení dat do NOR, jako naprosto nezbytné pro zachování existence NOR, který slouží všem lékařům, plátcům, zřizovatelům pro možnost orientovat se o stavu a vývoji maligních onemocnění v ČR.           

 1. Proběhl Kurz radiační onkologie i Kurz klinické onkologie ve FN v Motole. Na atestaci z radiační onkologie je přihlášen 1 atestant, na klinickou onkologii 6. 
 1. Ve dnech 12. 10. – 14. 10. 2022 se konaly Brněnské onkologické dny.      
 1. Žádost o spolupráci s ČGGS. Dopis předsedkyně MUDr. B. Juraškové, Ph.D.

Je plánovaná společná schůzka obou předsedkyň na 2.11. 2022 

 1. Sjezd delegátů ČLS JEP, 19. 1. 2023 v 10.00 ve FN Motol. Nominace delegátů. Event. nominace do předsednictva a revizní komise.
 • Delegátem bude za ČOS Doc. Prausová a Doc. Kolářová.
 • Výbor ČOS nominuje doc. Kolářovou do revizní komise ČLS JEP.
 • Do předsednictva výbor ČOS navrhuje prof. Melichara.                       
 1. Dopis předsedy výboru ČSNM MUDr. D. Zogaly, Ph.D. s žádostí o odborné stanovisko firmy RadioMedic – SLP radiofarmakum pro PET estrogenových receptorů – 18F-fluoroestradiol.

      Vyjádření SROBF – žádost podporují.  

Výbor ČOS SLP akceptuje, ale podmínkou výboru ČOS je, že metoda bude indikována multidisciplinárním týmem KOC a o dalším průběhu schvalovacího procesu bude výbor ČOS informován.

      ČOS doporučuje velice pečlivé zvážení přerušení hormonální léčby vynucené realizací metody, které může mít vliv na prognózu maligního onemocnění.     

 1. Rozpočet ČOS ČLS JEP – dr. T. Svoboda: na základě domluvy na shromáždění členů ČOS sděluje, že na další období - účetní rok 2023 – neplánuje výbor ČOS v rámci výdajů provádění žádných zásadních změn a očekává, že se opět podaří zajistit pro výdaje adekvátními příjmy tak, aby byl rozpočet opět v rámci možností vyrovnaný. Výbor ČOS předpokládá, že se nebude rozpočet lišit od předchozích let. 

Noví členové:

ČOS, sekce neuroonkologická, sekce mladých onkologů:

 • MUDr. Martin Palička – Onkologická klinika FN Ostrava

ČOS:

 • Mgr. Erika Hajnová Fukasová, Ph.D., MBA – Onkologická klinika FN Ostrava
 • MUDr. Tomáš Merta – FN Brno, dětská nemocnice
 • MUDr. Irena Kozubíková – Onkologická klinika FN Olomouc
 • MUDr. Hana Petrášová – FN Brno – Klinika radiologie a nukleární medicíny

Sekce preventivní onkologie:

 • MUDr. Róbert Mazúr – MOÚ Brno – Gastroenterologické oddělení 

Uroonkologická sekce:

 • MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D. – MOÚ Brno, Klinika komplexní onkologické péče
 • MUDr. Martin Matějů, Ph.D. – Onkologická klinika VFN Praha 

Sekce dermatoonkologie:

 • doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. – MOÚ Brno, Klinika komplexní onkologické péče

ČOS, sekce neuroonkologická

 • MUDr. Jindřich Brychta – FN  U Sv. Anny v Brně

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP