Dopady pandemie Covid-19 na onkologickou léčbu

Dopady pandemie Covid-19 na onkologickou léčbu

Praha, 4. června 2020. Tisková zpráva ČOS: I když provoz Komplexních onkologických center (KOC) v době nouzového stavu nebyl ze strany zdravotníků v zásadě ovlivněn, velké množství onkologických pacientů se přesto obávalo zhoršení nemoci v důsledku posunutí léčby anebo kontrolní prohlídky. Vyplývá to z průzkumu, který probíhal po dobu dvou měsíců, a zúčastnilo se ho 350 pacientů s maligním onemocněním z celé ČR.

Přestože situace byla závažná, nebyla ze strany zdravotníků podceněna a jak pro ně, tak i pro pacienty byla velkou zkouškou. Je velkým úspěchem, že i v této tak vypjaté době nedošlo ke snížení počtu výkonů u pacientů s maligním onemocněním, standardně probíhaly aplikace radioterapie, protinádorové farmakoterapie
i potřebná operativa.

Omezena nebyla ani činnosti multidisciplinárních týmů, stejně jako indikace pacientů k diagnosticko – terapeutickým postupům. U hospitalizovaných nemocných byly prováděny testy na přítomnost nákazy. V ambulantním provozu bylo ke všem pacientům přistupováno jako k potenciálně pozitivním, a proto se u nich vždy
zjišťovaly anamnestické a klinické údaje o možné infekci.


Jediným omezením bylo odložení ambulantních kontrol u nemocných po ukončené terapii v odstupu více měsíců, včetně odložení stagingových vyšetření zobrazovacími metodami,“ říká doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, přednostka Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol a předsedkyně ČOS ČLS JEP. Podle ní byl tento odklad zpravidla na přání nemocných nebo po dohodě s ošetřujícím lékařem u bezpříznakového pacienta.

Chceme vyzvat pacienty, aby byli nyní v kontaktu se svými lékaři a případný skluz v diagnostice a sledování nemoci, brzy dohnali. To platí samozřejmě také o preventivních vyšetřeních,“ říká PhDr. Ivana Plechatá, koordinátorka platformy Hlas onkologických pacientů (HOP), která průzkum iniciovala.

Jak ukazují výsledky průzkumu, který probíhal od dubna do června online, onkologického onemocnění se pacienti báli více než onemocnění virem Covid-19. Jako nejčastější uváděné problémy byly zmiňovány horší dostupnost zdravotní péče (např. léčba, rehabilitace, psychiatrická a psychologická péče, zubní ošetření) a
psychické obtíže, krize, úzkost z omezeného kontaktu a nejistota. Obavy z nákazy ve zdravotnickém zařízení mělo jen 27 % respondentů.

Pandemie COVID-19 nijak nenarušila nastavené procesy a projekty sledující dostupnost a kvalitu onkologické péče,“ dokládá na datech prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel ÚZIS ČR. Podle něj byla v průběhu pandemie uzavřena reakreditace sítě komplexních onkologických center v ČR, která garantuje plošnou dostupnost této vysoce specializované péče pro jednotlivé regiony. Dostupná data dokládají velmi kvalitní a zlepšující se výsledky léčby v dosahovaném přežití u onkologických pacientů, což je při stále narůstající onkologické zátěži u české populace velmi dobrá zpráva. Nadále probíhá detailní sledování objemu a výsledků péče a také monitoring výkonnosti a efektu preventivních programů, zejména onkologických screeningů. „Síť diagnostických pracovišť pro onkologické screeningy je optimalizovaná z hlediska dostupnosti a kapacitně schopná doplnit výpadky v této prevenci, které nastaly během března a dubna letošního roku,“ dodává profesor Dušek.

Tisková zpráva v pdf ke stažení. 

Klíčová slova
COVID-19