Sympozium Využití imunitního systému v léčbě nádorů

Sympozium Využití imunitního systému v léčbě nádorů

Přednášky edukačního sympózia, které se konalo v prosinci 2014 v Praze. Přednášky jsou určeny pro onkology. Autorem úvodu garant sympózia prof. MUDr. Bohuslav Melichar Ph.D.

I když první pokusy o imunoterapii nádorových onemocnění jsou víc než století staré, role imunoterapie v komplexní léčbě nádorových onemocnění byla doposud velmi omezená. Za poslední století zaznamenala nádorová imunologie období rozmachu a útlumu, ale snahy o využití imunitního systému v kontrole maligních nádorů byly většinou experimentální povahy. Příchod monoklonálních protilátek zasahujících regulaci imunitní odpovědi poprvé v historii přinesl možnost dosáhnout imunoterapeutickou manipulací dlouhodobé kontroly nádorového onemocnění. Zdá se, že tato léčba může být účinná u celého spektra maligních onemocnění. Zároveň se stalo zřejmé, že mechanismem účinku řady protinádorových léků, monoklonálních protilátek a i cytotoxických léků, je alespoň z části aktivace imunitního systému. Nádorová imunologie a imunoterapie se tak nejen stávají předmětem zájmu odborné veřejnosti, ale, doufejme, i součástí rutinní péče o nemocné s nádory.

Program sympózia Využití imunitního systému v léčbě nádorů (přednášky byly přenášeny z www.imunoonkologie.cz, kde již nejsou k dispozici): 

 • Nádorové mikroprostředí: pohled patologa
  Prof. MUDr. Aleš Ryška, PhD. (Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové)
 • Vztah mezi imunitním systémem a nádory: teorie 3E v imunitním dohledu
  Prof. MUDr. Radek Špíšek, PhD. (Ústav imunologie, UK 2.LF; Sotio)
 • Úvod do imunitního systému: klíčoví hráči v protinádorové imunitě
  Prof. RNDr. Václav Hořejší, DrSc. (Ústav molekulární genetiky AV ČR)
 • Blokátory immune checkpoints v léčbě melanomu: nové typy odpovědí a NÚ
  MUDr. Ivana Krajsová, MBA (Dermatovenerologická klinika 1.LF UK a VFN)
 • Úvod a historie imunoterapie v léčbě nádorů
  Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. (Mikrobiologický ústav AVČR)
 • Regulace imunitní odpovědi a únikové strategie nádorů imunitnímu systému
  Dr. Marek Šťastný, PhD. (Bristol-Myers Squibb ČR)
 • Kolorektální karcinom: predikční hodnota „imunitní skóre“ vs. TNM klasifikace?
  Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (Onkologická klinika 1.LF UK a VFN)
 • Jaká je role imunitního systému v terapeutickém účinku Her-2 blokády?
  Doc. MUDr. P. Tesařová, CSc. (Onkologická klinika 1.LF UK a VFN)
 • Nádorové mikroprostředí: pohled klinika
  Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, PhD.
 • Chimerické antigenní receptory (CARs) v léčbě hematologických malignit
  MUDr. Pavel Otáhal, PhD. (I.Interní klinika 1.LF UK & VFN)