Analýza mutácie JAK2 V617F a morfológie kostnej drene v trepanobioptických vzorkách morfologicky a klinicky verifikovanej Pravej polycytémie.

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 09. Patogeneze a prediktivní faktory hematologických malignit.

Číslo abstraktu: 043

Autoři: Mgr. Tatiana Burjanivová, Ph.D.; MUDr. Juraj Marcinek, Ph.D.; Doc. RNDr. Zora Lasabová, Ph.D.; MUDr. Peter Szépe, CSc.; T. Balcárek; Andrea Vaňochová; Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Polycythemia vera (PV) patrí do skupiny Ph1 negatívnych myeloproliferatívnych ochorení (MPO), pri ktorých pozorujeme častý, avšak nešpecifický výskyt mutácie JAK2 V617F Aj preto bioptické vyšetrenie kostnej drene (KD) stále v diferenciálnej diagnostike Ph1- MPO zohráva dôležitú úlohu. V najnovšie pripravovanej WHO klasifikácii je prítomnosť mutácie V617F považovaná za tzv „veľké“ a typický morfologický obraz PV za tzv. „malé“ kritérium ochorenia. Na našom pracovisku sme za 3 roky vyšetrovali biopsie KD 68 pacientov, v ktorých morfologický obraz zodpovedal, alebo čiastočne pripúšťal dg.


PV. Dotazníkovou formou sme požiadali príslušné klinické pracoviská o ich záverečnú diagnózu, ktorú sme obdržali v 43 prípadoch, pričom 33x bola potvrdená nami stanovená dg. PV a 10x boli klinicky stanovené iné typy MPO. Mutáciu V617F sme vyšetrovali v DNA izolovanej z parafínových blokov KD metódou alelovo-špecifickej hot start multiplex PCR u všetkých 68 pacientov. V pozitívnych prípadoch sme pokračovali v reštrikčnej analýze s enzýmom BsaXI, čo umožnilo nielen potvrdiť prítomnosť mutácie, ale aj identifikovať jej homozygótnu, resp. heterozygótnu formu. V prípadoch negatívnych na výskyt mutácie V617F sa v súčasnosti pokúšame detekovať prítomnosť mutácie v exóne 12 pomocou alelovo-špecifickej PCR. Okrem mutačných analýz sme v skupine klinicky verifikovanej PV (n=33) analyzovali ihistomorfologický obraz pomocou štandardného panelu histologických a histochemických farbení KD. Mutácia JAK2(V617F) bola zistená prítomná u 60 pacientov (88%), z toho 33x (45%) v heterozygótnej a 27x v homozygótnej forme. 6 prípadov bolo negatívnych a v 2 prípadoch kvalita DNA neumožnila posúdiť prítomnosť mutácie. V skupine aj klinicky potvrdenej PV sme identifikovali 13x heterozygótnu, 17x homozygótnu formu mutácie a 2x negativitu, pričom v 23 prípadoch morfologický obraz plne zodpovedal diagnostickým kritériám PV. Tak v tejto skupine, ako aj v ostatných prípadoch sme často pozorovali prítomnosť atypických a pre PV netypických morfologických znakov (fibróza KD, tesné zhluky, dysplázie či atypická morfológia megakaryocytov), avšak tieto sa vyskytovali prevažne vo vyšetreniach realizovaných po dlhodobom sledovaní či terapii ochorenia. Napriek značnej degradácii DNA izolovanej z parafínových rezov sme schopní úspešne detekovať mutáciu JAK2, a to vrátane rozlišovania homozygótnej a heterozygótnej formy mutácie, čo umožňuje jednak analýzu archívneho materiálu, ako aj využitie v rutinnej diagnostike MPO. Možno konštatovať, že bioptické vyšetrenie KD má stále dôležité miesto tak pri potvrdení diagnózy PV, ako aj pri diferenciálnej diagnostike, pričom pre adekvátnu interpretáciu morfológie KD je nevyhnutná dostatočná znalosť relevantných klinických údajov. Podporené grantom UK 84/ 2007 a ESF - Inkubátor doktorandov na JLF UK.

Datum přednesení příspěvku: 30. 11. 2007