Analýza vybraných mikroRNA u glioblastomových kmenových buněk.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 22. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 213

Autoři: Bc. Eva Dulavová; doc. Mgr. Jiří Šáňa, Ph.D.; Bc. Andrej Bešše; doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.; doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA; doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

   Multiformní glioblastom (GBM) je nejčastěji se vyskytujícím nádorem astrocytárního původu s infaustní prognózou a mediánem přežití 12 až 15 měsíců od stanovení diagnózy. Nejčastěji je diagnostikován u jedinců mezi 45. a 75. rokem života. Jeho současná léčba se skládá především z radikální resekce a adjuvantní chemoradioterapie s temozolomidem. Přesto však dochází velmi často k časné progresi onemocnění, jejíž příčinou mohou být glioblastomové kmenové buňky (GSCs). GSCs vykazují stejné vlastnosti jako buňky kmenové, především pak schopnost sebeobnovy, diferenciace a kolonizovat tkáň mimo primární nádor. GSCs se také často vyskytují v klidové fázi buněčného cyklu, vykazují zvýšenou hladinu antiapoptických faktorů a DNA reparačních enzymů, čím se stávají obtížným cílem chemoradioterapeutické léčby.

   MikroRNA (miRNA) jsou nekódující jednořetězcové RNA o délce 18-25 nukleotidů podílející se na post-transkripční regulaci genové exprese. Několik recentních studií ukázalo na odlišnou expresi vybraných miRNA v GSCs a non-GSCs. Jejich vhodnou regulací by tak u GSCs mohlo dojít ke ztrátě stem-like fenotypu a následně ztrátě jejich rezistence k chemoradioterapii.

   V naší studii jsem izolovali GSCs ze stabilních glioblastomových buněčných linií U87MG, T98G a A172. Následně jsme provedli expresní analýzu vybraných miRNA u GSCs a nonGSCs. V současné době statisticky vyhodnocujeme získaná data a výsledky naší práce budou publikovány formou posterového sdělení.

Práce byla podpořena grantem IGA MZČR NT/11214-4/2010 a výzkumným záměrem MZ0MOU2005.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012