Aplikace intraoperační radioterapie (IORT) v multimodální terapii lokálně pokročilého karcinomu rekta – indikace a první zkušenosti.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: 09. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: 072

Autoři: MUDr. Matěj Škrovina, Ph.D.; doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA; MUDr. Adam Wendrinski; MUDr. Roman Bezděk; MUDr. Jiří Bartoš ; MUDr. Petr Anděl, Ph.D.; MUDr. Javed Parvez; prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.

   Cíl

   U pacientů s lokálně pokročilým karcinomem rekta je aplikace intraoperační radioterapie, jako součástí multimodální léčby, možností k dosažení lepší lokální kontroly snížením incidence vzniku lokální recidivy. Cílem aplikace intraoperační radioterapie je zvýšení aplikované radiační dávky za součastného šetření okolních orgánů a tkání.

   Materiál a metoda

   Autoři ve svém sdělení informují o prvních zkušenostech s aplikací intraoperační radioterapie u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem dolního rekta. Od 31. srpna 2010 do 14. listopadu 2011 byla na chirurgickém oddělení Nemocnice v Novém Jičíně vykonaná resekce rekta s intraoperační radioterapií u 26 pacientů. V souboru bylo 17 mužů a 9 žen s mediánem věku 62,5 let (35-75 let). Pacienti po aplikaci předoperační konkomitantní radioterapie (45Gy v 25 frakcích po 1,8Gy + capecitabin po celou dobu radioterapie) byli s odstupem 6-8 týdnů indikováni k radikálnímu resekčnímu výkonu. U všech pacientů byla realizována radikální resekce rekta. Všichni pacienti byli po ukončení resekční fáze operace transportováni na pracoviště radioterapie. Po zavedení speciálního tubusu byla aplikována intraoperační dávka 10 – 12 Gy. Následně po převozu pacienta zpět na operační sál byl výkon ukončen. U pacientů s APR byla konstruována terminální kolostomie a sutura minilaparotomie. U operantů se sfinkter šetřícím výkonem byla konstruována anastomóza a založená protektivní loop ileostomie.

   Výsledky

U 17 pacientů byla vykonána abdominoperineální amputace rekta, u 7 nízká resekce rekta s protektivní ileostomií. U jedné pacientky bylo nutné vykonat zadní supralevátorovou exenteraci pánevních orgánu a u jedné resekci rekta dle Hartmanna. Trvání operačních výkonů spolu s IORT se pohybovalo od 180 do 360 min. (medián 272 min.). Ve 21 případech byla intraoperačně aplikována dávka 10Gy a u pěti pacientů dávka 12Gy. Ani u jediného z pacientů nebyla zaznamenaná závažnější intraoperační komplikace. Krevní ztráta se pohybovala od 20 do 500 ml (medián 100 ml). V pooperačním průběhu byli zaznamenané komplikace u devíti pacientů (34,6 %). V šesti případech byla nutná chirurgická reintervence (23,1 %). Pooperační hospitalizace byla od 6 do 35 dní (medián 7 dní). V intervalu sledování od 2 do 16 měsíců (medián 12 měsíců) nebyla zatím zaznamenaná žádná lokální rekurence ani generalizace onemocnění.

   Závěr

Referované výsledky ukázali technickou proveditelnost resekce rekta ve spojení s IORT jako součástí multimodální terapie lokálně pokročilého karcinomu rekta v podmínkách KOC Nový Jičín. Tyto výkony jsou však, jak se jeví z literárních údajů a našich prvních zkušeností, zatíženy vyšším rizikem vzniku pooperačních komplikací.

Datum přednesení příspěvku: 20. 4. 2012