CEA vs. EGFR1 vs. CK 20 - který marker je nejvhodnější pro detekci minimální reziduální choroby u pacientů s kolorektálním karcinomem?

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 009p

Autoři: RNDr. Michaela Kesselová; MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.; Mgr. Gabriela Kořínková, Ph.D.; doc. MUDr. Kamil Vysloužil, CSc.; prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.; MUDr.Mgr. Pavel Skalický, Ph.D.; MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.; MUDr. Hana Švébišová, Ph.D.; MUDr. Blanka Gajová; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Pro detekci minimální reziduální choroby (MRD) u solidních nádorů metodou real-time RT-PCR je velmi důležité nalézt dostatečně senzitivní a zároveň specifický marker cirkulujících nádorových buněk. Velmi často platí pravidlo, že čím specifičtější marker máme, tím menší senzitivitu nám poskytuje, a naopak. Pro zvýšení senzitivity se proto používá kombinace různých markerů nádorových buněk. Cílem naší studie bylo porovnat vhodnost karcinoembryonálního antigenu (CEA), receptoru pro epidermální růstový faktor 1 (EGFR1) a cytokeratinu 20 (CK20) jako markerů MRD na prospektivním souboru pacientů s kolorektálním karcinomem a nálezy korelovat s klinicko-patologickými charakteristikami. Metodou real-time RT-PCR jsme stanovili absolutní expresi genů CEA, EGFR1 a CK 20 v tkáni a v předoperačních vzorcích periferní krve a kostní dřeně získaných od 256 pacientů operovaných ve FN Olomouc pro kolorektální karcinom (ve stadiu Duke‘s A 52 pacientů, Duke‘s B 80, Duke‘s C 57 a Duke‘s D 67 pacientů). Provedli jsme statistické zhodnocení výsledků s klinicko-patologickými údaji. Z předběžných výsledků se zdá, že CEA je obecně vhodnějším markerem než EGFR1. Rozdíly zjištěné v jednotlivých statistických analýzách, kde jsme porovnávali vztah mezi expresí EGFR a CEA s klinickopatologickými charakteristikami nemoci, se však nezdají býti příliš výrazné. Průměrná exprese sledovaných markerů v periferní krvi zdravých jedinců byla 88 kopií CEA/mg RNA, 49 kopií EGFR1/ mg RNA a 5140 kopií CK20/mg RNA, v kostní dřeni zdravých jedinců činila tato průměrná exprese 138 kopií CEA/mg RNA, 12400 kopií EGFR1/mg RNA a 0 kopií CK20/mg RNA. Vysoké exprese EGFR1 v kostní dřeni a CK20 v periferní krvi značně omezují jejich použití jako markerů nádorových buněk v uvedených kompartmentech na rozdíl od CEA. Při korelační analýze exprese EGFR vs. CEA v krvi a kostní dřeni pacientů jsme žádnou souvislost nenalezli. Prokázali jsme dostatečnou sensitivitu a specificitu kombinace markerů CEA, EGFR a CK20 pro detekci MRD u pacientů s kolorektálním karcinomem.


Práce na tomto projektu je podporována granty MSM6198959216, IGA MZCR NR/7804-5 a MPO 1H-PK/45.

Datum přednesení příspěvku: 28. 11. 2007