Česko-Slovenská multicentrická studie sentinelových uzlin

Konference: 2011 16. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Chirurgie

Číslo abstraktu: 015

Autoři: MUDr. Vladimír Červinka, Ph.D.; MUDr. Karel Šťastný; Doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D.; Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.; Doc. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D.; MUDr. Monika Vachtová; MUDr. Ilona Zedníková; MUDr. Andrea Hosnedlová; MUDr. Božena Sůvová; Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.; MUDr. Otakar Kubala; MUDr. Jiří Prokop; MUDr. Petr Ostruszka; Doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.; MUDr. Helena Hornychová, Ph.D.; MUDr. Eva Hovorková

Metoda detekce sentinelové uzliny (SU) byla rychle akceptována jako metoda stanovení axilárního stagingu u karcinomu prsu. Status sentinelových uzlin přesně odráží status axilárního povodí a eliminuje navíc komplikace spojené s disekcí axily.

V zahraniční literatuře se pravidelně setkáváme s multicentrickými studiemi. Naším cílem bylo vytvořit česko-slovenskou multicentrickou studii sentinelových uzlin karcinomu prsu.

Byla provedena retrospektivní multicentrická studie pacientek s karcinomem prsu, které podstoupily sentinelovou biopsii karcinomu prsu v období od 1. ledna 2006 do 31 prosince 2008 na čtyřech chirurgických pracovištích České republiky a jednom pracovišti na Slovensku. Jednalo se o Chirurgickou kliniku v Pardubicích, Chirurgické oddělení Nemocnice Atlas Zlín, na Chirurgickou kliniku v Plzni a Chirurgickou kliniku FN v Ostravě a v Onkologický ústav sv. Alžběty v Bratislavě.

Pacientky byly stratifikovány podle 6th edition AJCC (American Joint Commitee on Cancer) do 4 skupin. Do skupiny N0 byly zařazeny pacientky s negativními sentinelovými uzlinami. Do skupiny N0I+ byly zařazena pacientky s nálezem submikrometastáz (0-0,2 mm) v sentinelových uzlinách. Do skupiny N1Mi byly zařazeny pacientky s nálezem mikrometastáz (0,2-2 mm) v sentinelových uzlinách a do skupiny N1 byly zařazeny pacientky s nálezem makrometastáz (nad 2 mm) v sentinelových uzlinách.

Detekce sentinelové uzliny byla provedena v kombinaci metody barevného mapování pomocí Bleu Patenté V (Guerbet) a radionavigační metody pomocí Technecia 99 vázaného na mikrokoloidální albumin. Technecium 99 bylo podáno v jedno či dvoudenním protokolu.

Modré barvivo bylo podáno 5 minut před operací buďto subdermálně nebo peritumorozně či subareolárně.

Autoři hodnotí soubor přibližně 700 pacientek odoperovaných na 5 výše uvedených pracovištích.


S podporou Grantu IGA NS 10238-3/2009 a Výzkumného projektu Ministerstva zdravotnictví MZO 00179906

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2011