Chirurgická léčba pokročilých karcinomů rekta a rektosigmoidea

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Kolorektální karcinom - Pokroky v diagnostice a léčbě

Číslo abstraktu: 091

Autoři: MUDr. Ivo Klementa, Ph.D.; doc. MUDr. Kamil Vysloužil, CSc.; MUDr. Lubomír Starý, Ph.D.; MUDr.Mgr. Pavel Skalický, Ph.D.; MUDr. Pavel Zbořil, Ph.D.; prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.; doc. MUDr. Richard Fiala , CSc.; MUDr. Petr Beneš; MUDr. Hana Švébišová, Ph.D.; MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.; MUDr. Eva Krejčí

Úvod
V České republice je druhým nejčastějším maligním onemocněním kolorektální karcinom, který je až ve 40% lokalizován v oblasti rekta a rektosigmoidea. Za poslední desetiletí došlo k výraznému nárůstu incidence kolorektálního karcinomu což s sebou přináší i vyšší počet pacientů s rozsáhlou tumorózní infiltrací v malé pánvi. Za primárně lokálně inoperabilní tumor rekta a rektosigmoidea považujeme nádor, který pevně adheruje a infiltruje orgány malé pánve (cévní svazek, uretery, u muže močový měchýř, u žen gynekologické orgány) jak vlastní tumorózní, tak zánětlivou peritumorózní složkou. Bez odstranění primárního tumoru je naděje na úspěšné léčení nemocného mizivá.

Soubor nemocných a výsledky
Z období let 1/2002-1/2005 jsme na II. chirurgické klinice FN Olomouc operovali celkem 222 nemocných s karcinomem rekta a rektosigmoidea. Primárně lokálně inoperabilní tumor bez známek generalizace mimo oblast malé pánve jsme nalezli u 31 nemocných (20 mužů a 11 žen, průměrný věk 56 let), což činí 14,0% všech operovaných nemocných. V první době jsme u těchto nemocných provedli pouze derivační pravostrannou transversostomii. Všech 31 nemocných bylo indikováno k pooperační radiochemoterapii. Po proběhlé onkologické léčbě jsme u všech nemocných provedli restaging, přičemž u všech došlo lokálně k regresi nádorových mas bez známek generalizace onemocnění. Všech 31 nemocných bylo indikováno k druhé operační revizi. U 26 nemocných bylo možno nádor radikálně resekovat, nejčastějším výkonem byla resekce rekta dle Dixona (viz tabulka č.1). U pěti nemocných se výkon, u dvou z nich se jednalo o exenteraci malé pánve (amputace rekta s cystektomií). Rekonstrukce močových cest byla provedena dle Wallace II a pro derivaci moče byla zvolena další dvouhlavňová kolostomie. Pooperačně žádný nemocný nezemřel, ale rozsáhlé kombinované operační postupy po radiochemoterapii měly, jak se dalo očekávat, vyšší počet pooperačních zánětlivých komplikací. Infekce v ráně byla přítomna u 11 nemocných (35,5%), uroinfekce u 10 (32,3%), hojení perinea per secundam u 8 (25,8%) a bronchopneumonie u 3 nemocných (9,7%). Nejvíce se pooperační komplikace projevily u dvou pacientů s exenterací malé pánve.


Resekce rekta 8
Resekce rekta s parciální resekcí moč. měchýře 4
Resekce rekta s hysterektomií 2
Amputace rekta 3
Amputace rekta s parciální resekcí moč. měchýře 2
Amputace rekta s resekcí prostaty 1
Amputace rekta s hysterektomií 2
Op.sec.Hartmann 2
Exenterace malé pánve 2
Explorativní laparotomie po RCHT 5
Celkem 31


Tabulka 1 – Typ operačního výkonu po provedené RCHT

Závěr
Přes veškerou snahu preventivní medicíny se i v dnešní době setkáváme s pokročilými stádii tumoru rekta a rektosigmoidea. Současná úroveň onkochirurgie nám umožňuje léčit rozsáhlé tumorózní infiltrace nádorů konečníku, ale za cenu mutilujících operačních výkonů, které s sebou přinášejí i četné pooperační komplikace, které mohou pacienta ohrozit i na životě. K dosažení pozitivních výsledků při tomto radikálním postupu je tedy třeba nejen dostatečné chirurgické erudice, ale hlavně dostatek zkušeností k správné indikaci tohoto léčebného postupu s ohledem na celkový stav nemocného.

Práce byla realizována za podpory grantu IGA MZ ČR NR/7804-5

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005