Chirurgická léčba primárně neresekabilních nádorů rekta a rektosigmoidea

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 102

Autoři: MUDr. Ivo Klementa, Ph.D.; doc. MUDr. Kamil Vysloužil, CSc.; prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.; MUDr. Lubomír Starý, Ph.D.; MUDr.Mgr. Pavel Skalický, Ph.D.; MUDr. Pavel Zbořil, Ph.D.; doc. MUDr. Richard Fiala , CSc.; MUDr. Hana Švébišová, Ph.D.; MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.; MUDr. Eva Krejčí; RNDr. Milan Konečný, CSc.

Úvod
V České republice je kolorektální karcinom druhým nejčastějším maligním onemocněním, který je až ve 40% lokalizován v oblasti rekta a rektosigmoidea. Za poslední desetiletí došlo k výraznému nárůstu incidence kolorektálního karcinomu nejen v ČR, ale i v zemích západní Evropy, Severní Ameriky, v Austrálii a na Novém Zélandě. Tento trend s sebou přináší i vyšší počet pacientů s rozsáhlou tumorózní infiltrací v malé pánvi, kdy tumor je primárně neresekabilní. Bez odstranění primárního tumoru je však naděje na úspěšné léčení nemocného mizivá.

Soubor nemocných a výsledky
Za období let 2002-3/2004 jsme na II. chirurgické klinice LF UP a FN Olomouc operovali celkem 146 nemocných s karcinomem rekta a rektosigmoidea. Primárně lokálně inoperabilní tumor bez známek generalizace mimo oblast malé pánve jsme nalezli u 14 nemocných (9 mužů a 5 žen, průměrný věk 58 let).U těchto nemocných jsme v první době provedli pouze derivační pravostrannou transversostomii. Všech 14 nemocných bylo indikováno k pooperační radiochemoterapii. Chemoterapie byla prováděna ve dvou kůrách po 5 dnech kontinuálně FU potencovaným Leukovorinem. Radioterapie v dávce 2Gy denně do celkové dávky 50Gy. Po proběhlé onkologické léčbě jsme u všech nemocných provedli restaging, přičemž u všech došlo lokálně k regresi nádorových mas, bez známek generalizace onemocnění. Všech 14 nemocných bylo proto indikováno k druhé operační revizi.

Tabulka 1 - Typ operačního výkonu

Resekce rekta 4
Resekce rekta s parciální resekcí moč. měchýře 2
Amputace rekta 1
Amputace rekta s parciální resekcí moč. měchýře 1
Hartmann 2
Exenterace malé pánve 2
Explorativní laparotomie 2
Celkem 14

U 12 nemocných bylo možné nádor radikálně resekovat (tab.1), nejčastějším výkonem byla resekce rekta dle Dixona. U dvou nemocných se tumorózní infiltrace sice zmenšila, ale od radikálního výkonu jsme ustoupili (exenterace malé pánve), neboť interní a anesteziologické předoperační vyšetření hodnotily tak rozsáhlý výkon pro tyto nemocné za neúnosný. U dalších dvou pacientů jsme při reoperaci provedli exenteraci malé pánve (amputace rekta s cystektomií). Rekonstrukce močových cest byla provedena dle Vallace II a pro derivaci moče byla zvolena další dvouhlavň ová kolostomie (obr.1-3). Pooperačně žádný nemocný nezemřel, ale rozsáhlé kombinované operační postupy po chemoradioterapii měly, jak se dalo očekávat, vyšší počet pooperačních zánětlivých komplikací (tab.2). Nejvíce se pooperační komplikace projevily u dvou pacientů s exenterací malé pánve.


Tabulka 2 – Pooperační zánětlivé komplikace

Závěr
Přes veškerou snahu preventivní medicíny se i v dnešní době setkáváme s pokročilými stádii tumoru rekta a rektosigmoidea. Současná úroveň onkochirurgie nám umožňuje léčit rozsáhlé tumorózní infiltrace nádorů konečníku, ale za cenu mutilujících operačních výkonů, které s sebou přinášejí i četné pooperační komplikace, které mohou pacienta ohrozit i na životě. K dosažení pozitivních výsledků při tomto radikálním postupu je tedy třeba nejen dostatečné chirurgické erudice, ale hlavně dostatek zkušeností ksprávné indikaci tohoto léčebného postupu s ohledem na celkový stav nemocného.

Práce byla realizována za podpory grantu IGA MZ ČR č. NC-7499-3/2003

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004