CHIRURGICKÁ LÉČBA V KOMBINACI SE STEREOTAKTICKOU RADIOCHIRURGIÍ V TERAPII MNOHOČETNÝCH MOZKOVÝCH METASTÁZ

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: XXIV. Nádory nervového systému

Číslo abstraktu: XXIV/ 337

Autoři: doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.; MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D.; Ing. Jan Garčic; MUDr. Štěpán Rusín; doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; MUDr. Ivana Šiková; MUDr. Soňa Kryštofová; MUDr. Ing. Eduard Neuman, Ph.D.; MUDr. Václav Vybíhal; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.; prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA

Východiska:

 Mozkové metastázy se vyskytují současně s primárním nádorovým onemocněním přibližně u 40 % nemocných. V současné době na základě technologického rozvoje a dostupností neuroradiologických zobrazovacích metod (hlavně magnetické rezonance – MR) se zvyšuje jejich detekce současně také v souvislosti s celkovým prodloužením doby přežití nemocných s primárním karcinomem. Nejčastěji jde o metastázy karcinomu plic, prsu, ledvin, varlat a maligního melanomu. Převážná většina mozkových metastáz je solidního charakteru, kdy 37–50 % z nich je solitárních a 50–63 % jsou mnohočetné. Medián přežití nemocných s mozkovou metastázou bez indikace terapie je přibližně jeden měsíc a u nemocných léčených pouze radioterapií celého mozku (WBRT) je 4–6 měsíců. Hlavním cílem WBRT je regrese symptomů, kdy dočasné zlepšení se udává u 70–90 % nemocných. V rámci multimodální terapie je mimo WBRT k dispozici i chirurgická léčba mozkových metastáz a stereotaktická radiochirurgie (SRS). Chirurgická léčba je indikována u nemocných na základě několika faktorů. U lézí lokalizovaných ve funkčních oblastech mozku je k dispozici předoperační funkční MR vyšetření eloquentních oblastí a drah (fMR, DTI). Pro prognózu je signifikantním faktorem celkový stav pacienta (KPS), aktuální stav léčby a prognóza základního onemocnění. Další modalitou terapie je stereotaktická radiochirurgie (SRS) pomocí Leksellova gamanože (GK) nebo lineárním urychlovačem (LINAC) za použití multileaf kolimatoru.

Cíl:

 V současné době je v terapii 1–4 mozkových metastáz doporučena kombinovaná terapie WBRT se SRS se signifikantní lokální kontrolou nádoru, kdy medián do progrese (PFS) v této skupině je 34 měsíců oproti 5 měsícům ve skupině léčené pouze WBRT. Medián doby přežití (OS) ve skupině WBRT + SRS je uváděn 11 měsíců oproti 7,5 měsíce ve skupině léčené pouze WBRT. Operační léčba v kombinaci s WBRT v několika studiích signifikantně prodloužila medián OS na 10–12 měsíců ve srovnání s 4–6 měsíci ve skupině léčených pouze WBRT. Tyto údaje jsou ale platné pouze pro nemocné se solitární metastázou. U nemocných s mnohočetnými metastázami je medián OS 5–14 měsíců při jejich kompletní exstirpaci a 6 měsíců při parciální. Jsou uvedeny kazuistické příklady kombinací multimodální terapie u konkrétních nemocných s mnohočetnými metastázami mozku léčených v rámci KOC Brno.

Závěr:

 Terapie mnohočetných mozkových metastáz kombinací chirurgické léčby a radiochirurgie je multidisciplinárním přístupem s individuálním zvolením optimální strategie léčby pro jednotlivého pacienta.

Datum přednesení příspěvku: 10. 4. 2015